Platená a neplatená práca v knižnici ASPEKTU

Knihy o platenej aj neplatenej práci, zosúlaďovaní pracovného a osobného života z rodovej a feministickej perspektívy nájdete vždy v utorok a v stredu popoludní v knižnici ASPEKTU. Z aspektovskej edície vám rady požičiame napríklad knižku Aká práca, taká pláca?, ktorá analyzuje rozdiely v odmeňovaní mužov a žien na trhu práce v kontexte rodovej asymetrie v spoločnosti, či publikáciu Rodová perspektíva v ekonómii, ktorá tematizuje popri platenej práci aj neplatenú prácu (najčastejšie) žien a jej význam v ekonomickej teórii a praxi. Čítajte aj Ako uplatňovať rodové hľadisko (gender mainstraming) v rozhodovacích procesoch, ako sa usilovať o Spravodlivosť v rodových vzťahoch cez rodové rozpočtovanie (gender budgeting) a ako tieto politiky prispievajú k vyrovnávaniu príležitostí mužov a žien nielen na trhu práce.

Okrem toho v knižnici ASPEKTU nájdete aj tieto (a mnohé ďalšie) publikácie:

BARCLAY-GARUCCIO, Julie - MASIAK, Karolina - WILKOWSKA-LANDOWSKA, Anna (eds.): Women and Economy. Gender Policy Conference - Conference Report. Gdansk: Neww and Neww - Polska 2003.

CVIKOVÁ, Jana - DEBRECÉNIOVÁ, Janka - KOBOVÁ, Ľubica: Rodová rovnosť. Bratislava: Občan a demokracia 2007.

ČAMBALÍKOVÁ, Monika: Slovensko na ceste k rodovej rovnosti. Rovnosť a zosúlaďovanie v kolektívnom vyjednávaní a zmluve. Bratislava: SAV, ERPA 2006.

ČERMÁKOVÁ, Marie a kol.: Na cestě do EU: rovné příležitosti mužů a žen v ČR. Praha: Národní kontaktní centrum - Ženy a věda 2002.

DEBRECÉNIOVÁ, Janka: Čo (ne)vieme o diskriminácii. Bratislava: Občan a demokracia 2006.

DEBRECÉNIOVÁ, Janka - OČENÁŠOVÁ, Zuzana: Rovnosť príležitostí žien a mužov na Slovensku. Správa o dodržiavaní smerníc EÚ týkajúcich sa rodovej rovnosti. Bratislava: Nadácia otvorenej spoločnosti 2005.

GENDER STUDIES: Slaďování osobního a pracovního života. Jak na to? Praha: Gender Studies, o.p.s. 2010.

HAMŽÍKOVÁ, Hedviga a kol.: Zamestnávateľ ústretový k rodine. Audit Rodina a práca. Bratislava: Odbor komunikácie s verejnosťou MPSVR SR 2002.

HEWITSON, Gillian J.: Feminist Economics. Interrogating the Masculinity of Rational Economic Man. Northampton: Edward Elgar 1999.

KŘÍŽKOVÁ, Alena - DUDOVÁ, Radka - HAŠKOVÁ, Hana (ed.): Práce a péče. Proměny "rodičovské" v České republice a kontext rodinné politiky Evropské unie. Praha: SLON 2008.

KVAPILOVÁ, Erika - PORUBÄNOVÁ, Sylvia: Rodová rovnosť. Prečo ju potrebujeme? Bratislava: Stredisko pre štúdium práce a rodiny 2003.

ĽAPINOVÁ, Erika a kol.: Zosúlaďovanie pracovného a rodinného života v krajinách Európskej únie. Osvedčené príklady z praxe. Banská Bystrica: Regionálne európske informačné centrum Banská Bystrica 2007.

MAROŠIOVÁ, Lýdia - ŠUMŠALOVÁ, Sylvia (ed.): Matky na trhu (práce a života). Výskumná štúdia. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky 2006.

SILVERA, Rachel: Príručka dobrých skúseností v oblasti rodovej rovnosti na Slovensku. Bratislava: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 2007.

SKLENÁR, Miroslav a kol.: Rodovo a rodinne zodpovedná organizácia. Bratislava: Európsky sociálny fond - EQUAL 2007.

SOKÁČOVÁ, Linda a kol.: Rodinná politika. Rodičovská a mateřská v kontextu slaďování rodinného a pracovního života a pracovního života žen a mužů . Praha: Gender Studies, o.p.s. 2010.

VRANOVÁ, Zuzana – MURÍŇOVÁ, Anna (zost.): Rodová rovnosť v SR a v krajinách EÚ. Čísla a fakty. Bratislava: Profesionálne ženy, o.z. 2005.

WEISSENBACHER, Ulrike (ed.): Gender Mainstreaming. Documentation International Conference 9 - 10 October 2000, Vienna. Wien: City of Vienna-Womenďs Office - Europaforum 2001.