Prácu? Ale ako?

„Ženy majú pracovať a svoje schopnosti vynakladať k dobru veci, ktorej chcú sa venovať...“

Terézia Vansová

 

V súčasnosti ženy pracujú a vynakladajú svoje schopnosti na najrozličnejšie aktivity. Pracujú v domácnosti i v platenom zamestnaní, na vysokých postoch i za nízke rodičovské príspevky – produkujú a reprodukujú, často k dobru veci.

Ako vyzerá produkcia a reprodukcia z rodovej perspektívy? Aká je pozícia žien v ekonomických teóriách i v praxi na trhu práce? Kto a ako zosúlaďuje osobný a pracovný život?

Dočítajte sa každý utorok a štvrtok v knižnici ASPEKTU napríklad aj v týchto tituloch:

 

Asklöf , Cecilia a kol.: Príručka na cestu k rovnosti žen a mužů. 1. vyd. MPSV ČR, 2003.

Barclay, Erin - Garuccio, Julie - Masiak, Karolina - Wilkowska-Landowska, Anna (eds.): Women and Economy : Gender Policy Conference - conference report. 1. vyd. Gdansk : Neww and Neww - Polska, 2003.

Cviková, Jana (ed.): Rodová perspektíva v ekonómii : Aspekty mocenských vzťahov. 1. vyd. Bratislava : ASPEKT, 2010.

Cviková, Jana - Debrecéniová, Janka - Kobová, Ľubica: Rodová rovnosť. 1. vyd. Bratislava : Občan a demokracia, 2007.

Čambáliková, Monika: Slovensko na ceste k rodovej rovnosti : Rovnosť a zosúlaďovanie v kolektívnom vyjednávaní a zmluve. 1. vyd. Bratislava : SAV, ERPA, 2006.

Čermáková, Marie a kol.: Na cestě do EU: rovné příležitosti mužů a žen v ČR. 1. vyd. Národní kontaktní centrum - Ženy a věda, 2002.

Debrecéniová, Janka: Čo (ne)vieme o diskriminácii. 1. vyd. - Bratislava : Občan a demokracia, 2006.

Debrecéniová, Janka - Očenášová, Zuzana: Rovnosť príležitostí žien a mužov na Slovensku : Správa o dodržiavaní smerníc EÚ týkajúcich sa rodovej rovnosti. 1. vyd. Bratislava : Nadácia Otvorenej Spoločnosti - Open Society Foundation, 2005.

Gender Studies: Slaďování osobního a pracovního života : Jak na to? 1. vyd. Praha : Gender Studies, o.p.s, 2010.

Hamžíková, Hedviga a kol.: Zamestnávateľ ústretový k rodine : Audit Rodina a práca. 1. vyd. Bratislava : Odbor komunikácie s verejnosťou MPSVR SR, 2002.

Hewitson, Gillian J.: Feminist Economics : Interrogating the Masculinity of Rational Economic Man. 1.vyd. Northampton : Edward Elgar, 1999.

Křížková, Alena - Dudová, Radka - Hašková, Hana (eds.): Práce a péče : Proměny "rodičovské" v České republice a kontext rodinné politiky Evropské unie. 1. vyd. Praha : SLON, 2008.

Kvapilová, Erika - Porubänová, Sylvia: Rodová rovnosť: prečo ju potrebujeme? 1. vyd. Bratislava : Stredisko pre štúdium práce a rodiny, 2003.

Ľapinová, Erika a kol.: Zosúlaďovanie pracovného a rodinného života v krajinách Európskej únie : Osvedčené príklady z praxe. 1. vyd. Banská Bystrica : Regionálne európske informačné centrum Banská Bystrica, 2007.

Marošiová, Lýdia - Šumšalová, Sylvia (ed.): Matky na trhu (práce a života) : Výskumná štúdia. 1. vyd. Bratislava :   IVO  ,   20   06.

Nebojme se kvót! : Podpora vstupu žen do politiky: možnosti uplatnění pozitivních nástrojů. 1. vyd. Praha : Fórum 50%, 2008.

 Sil vera, Rachel: Príručka dobrých skúseností v oblasti rodovej rovnosti na Slovensku. 1. vyd. Bratislava : Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, 2007.

Sklenár, Miroslav a kol.: Rodovo a rodinne zodpovedná organizácia. 1. vyd. Bratislava : Európsky sociálny fond - EQUAL, 2007.

Sokáčová, Linda a kol.: Rodinná politika : rodičovská a mateřská v kontextu slaďování rodinného a pracovního života a pracovního života žen a mužů . 1. vyd. Praha : Gender Studies, o.p.s, 2010

Stiegler, Barbara - Michalitsch, Barbara: Spravodlivosť v rodových vzťahoch : Aspekty rozdeľovania (nielen) zdrojov. 1. vyd. Bratislava : ASPEKT, 2009.

Vranová, Zuzana - Muríňová, Anna (zost.): Rodová rovnosť v SR a v krajinách EÚ : čísla a fakty. 1. vyd. Bratislava : Profesionálne ženy, o.z., 2005.

Weissenbacher, Ulrike (ed.): Gender Mainstreaming : Documentation International Conference 9 - 10 October 2000, Vienna. Wien : City of Vienna-Womenďs Office - Europaforum, 2001.