knižničný poriadok

Knižničný poriadok

Knižnica ASPEKTU (ďalej KA) je knižnicou feministickej vzdelávacej a publikačnej organizácie ASPEKT. Špecializuje sa na odbornú literatúru s rodovou problematikou, beletriu ženských autoriek, feministické časopisy, audiovizuálne dokumenty a rôzne iné študijné a informačné materiály.

Knižnica poskytuje služby čitateľkám a čitateľom bez ohľadu na ich politickú, národnostnú, náboženskú, rasovú a rodovú príslušnosť, so zreteľom na potreby ASPEKTU.