Andrea Bokníková

Andrea Bokníková (1969) je absolventkou štúdia rusistiky a slovakistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1992). Venuje sa slovenskej poézii. Pôsobí na Katedre slovenskej literatúry a literárnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Habilitovala sa prácou Zo slovenskej poézie šesťdesiatych rokov 20. storočia 1. a 2. a habilitačnou prednáškou „Neznáme“ poetky z 30. a 40. rokov 20. storočia (kapitola z dejín slovenskej poézie a literárnej kultúry). Zostavila a edične pripravila knihu Trnavská skupina – konkretisti (2006). Napísala dvojzväzkovú monografiu Zo slovenskej poézie šesťdesiatych rokov 20. storočia 1. a 2. (2012), ktorá získala Prémiu Literárneho fondu a Cenu cien mesačníka RAK. Zmapovala tiež dejiny tvorby slovenských poetiek – známych aj nepovšimnutých ako Maša Haľamová, Henny Fiebigová a i. edične pripravila aj ďalšie publikácie, na ktorých sa autorsky podieľala. Uverejňuje interpretačne orientované štúdie o poézii z rokov 1956 a 1973 s presahmi do iných období, výberovo sa zameriava aj na medzivojnovú básnickú tvorbu a na prozaické diela 20. storočia. V Knižnej edícii ASPEKT jej v roku 2017 vyšla čítanka Potopené duše. Z tvorby slovenských poetiek v prvej polovici 20. storočia. 

 

Foto: Hana Fábry