Knižničný poriadok

Knižnica ASPEKTU (ďalej KA) je knižnicou feministickej vzdelávacej a publikačnej organizácie ASPEKT. Špecializuje sa na odbornú literatúru s rodovou problematikou, beletriu ženských autoriek, feministické časopisy, audiovizuálne dokumenty a rôzne iné študijné a informačné materiály.

Knižnica poskytuje služby čitateľkám a čitateľom bez ohľadu na ich politickú, národnostnú, náboženskú, rasovú a rodovú príslušnosť, so zreteľom na potreby ASPEKTU.

Čitateľkou a čitateľom sa fyzické i právnické osoby stávajú zaregistrovaním prostredníctvom evidenčného listu. Podpísaním evidenčného listu sa čitateľka a čitateľ zaväzujú, že budú plniť ustanovenia Knižničného poriadku KA. Evidenčný list sa stáva platným po jeho vyplnení, podpísaní a zaplatení ročného registračného poplatku. V evidenčnom liste čitateľka a čitateľ uvedú svoje meno a priezvisko, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, rok narodenia, číslo občianskeho preukazu, povolanie/školu, telefonický a e-mailový kontakt.

Evidenčný list je doklad, ktorý čitateľku a čitateľa oprávňuje používať služby KA. Vydáva sa na dobu jedného roka odo dňa podpísania evidenčného listu. Jeho platnosť treba každý rok obnovovať.

Povinnosťou čitateľky a čitateľa je do 15 dní oznámiť KA zmenu mena, bydliska, povolania/školy, vydanie nového OP. Pokiaľ tak neurobia, ich povinnosťou je nahradiť všetky náklady, ktoré knižnici vzniknú zisťovaním týchto údajov.

Čitateľke a čitateľovi sa dokumenty (t.j. knihy, periodiká, články, plagáty a audiovizuálne dokumenty) z knižničných fondov požičiavajú po tom, ako pracovníčka knižnice zaznamená náležité informácie v platnom evidenčnom liste a čitateľka a čitateľ výpožičku potvrdia podpisom.

 

Výpožičky sa zásadne neuskutočňujú poštou.

Dokumenty sa požičiavajú absenčne (mimo priestorov KA) a prezenčne (v priestoroch KA). Absenčne si možno požičať beletriu, antológie, časopisy Aspekt a odborné knihy, ktorých je viac kusov, aspoň jedna však v knižnici musí zostať. Ostatné materiály – knihy, plagáty, periodiká a audiovizuálne dokumenty sa požičiavajú iba prezenčne.

Ak máte záujem o konkrétne periodikum, audiovizuálny dokument alebo plagát, musíte si ho rezervovať e-mailom na konkrétny deň.

Ak KA uzná za potrebné, môže pri požičiavaní niektorých diel žiadať peňažnú záruku. Jej výšku určí v každom jednotlivom prípade pracovníčka knižnice po dohode so zástupkyňami ASPEKTU. Čitateľka a čitateľ dostanú peňažnú záruku naspäť po vrátení knihy do KA.

Najviac si môžete na jeden raz požičať 5 titulov.

Dokumenty, ktoré sú vypožičané, môže knižnica na požiadanie čitateľky a čitateľa rezervovať. O vrátení rezervovanej výpožičky knižnica čitateľku a čitateľa upovedomí e-mailom. Knižnica rezervuje požadovaný dokument jeden týždeň.

 

Výpožičná lehota dokumentu pri požičiavaní mimo knižnice je 21 dní. Knižnica ASPEKTU môže v odôvodnených prípadoch požiadať o vrátenie dokumentu pred uplynutím výpožičnej lehoty.

Výpožičnú lehotu možno na požiadanie čitateľky a čitateľa, ak dokument nežiada iná čitateľka či iný čitateľ, pred jej uplynutím predĺžiť 2 razy o 21 dní. V odôvodnených prípadoch možno povoliť novú výpožičku toho istého diela, ale len po jeho predložení KA.

Ak čitateľka a čitateľ vypožičaný dokument nevrátia v stanovenej lehote, ich povinnosťou je zaplatiť poplatok z oneskorenia, ktorého zaplatenie sa zaznamená do evidenčného listu. KA  čitateľku a čitateľa písomne upomenie až pri druhom prekročení výpožičnej lehoty. Ak čitateľka či čitateľ nereaguje na druhú, tretiu a ani štvrtú („pokus o zmier“) upomienku, vymáha sa vypožičaný dokument súdnou cestou. Pri súdnom vymáhaní vypožičaného dokumentu všetky náklady uhradí čitateľka alebo čitateľ.

 

Čitateľka a čitateľ nesmú vypožičaný dokument požičiavať ďalším osobám ani inak s ním nakladať bez súhlasu knižnice. Ručia zaň, pokiaľ má KA záznam o vypožičaní v evidenčnom liste. 
 

Čitateľka a čitateľ majú povinnosť vrátiť vypožičaný dokument v takom stave, v akom ho prevzali. Pri poškodení alebo strate dokumentu majú čitateľka a čitateľ povinnosť nahradiť vzniknutú škodu po dohode s pracovníčkou knižnice (uvedenie diela do pôvodného stavu, zaobstaranie náhradného výtlačku toho istého dokumentu v rovnakom vydaní a väzbe alebo vo viazanej fotokópii, alebo inak). Ak sa čitateľka alebo čitateľ s KA nedohodnú, rozhodne o náhrade škody a jej výške súd.

KA poskytuje tieto druhy služieb:

- výpožičné služby: absenčné a prezenčné požičiavanie dokumentov;

- poradenské služby: informácie o fondoch a službách knižnice;

- reprografické služby: vyhotovovanie xerokópií.

 

Poplatky a úhrady:

a) registračné úkony a služby:

- vystavenie evidenčného listu... 3,50 €/105,441 Sk

- predĺženie evidenčného listu... 3,50 €/105,441 Sk

b) prekročenie výpožičnej lehoty za každý upomínaný dokument:

I. upomienka (po uplynutí výpožičnej lehoty 21 dní, bez písomného upozornenia)... bez poplatku

II. upomienka (po uplynutí 42 dní, písomné upozornenie)... 0,66 €/20 Sk

III. upomienka (po uplynutí 63 dní, písomné upozornenie)... 1,33 €/40 Sk

IV. upomienka (po uplynutí 84 dní, písomné upozornenie)... 2,66 €/80 Sk

c) reprografické služby:

jednostranná kópia A4... 0,05 €

obojstranná kópia A4... 0,10 €.

 

Bratislava 6. október 2011

 

 

AttachmentSize
kniznicny_poriadok2011.doc58.5 KB