Pokyny pre autorky a autorov

Feministický webzin ASPEKTin uverejňuje rôzne texty s feministickou a rodovou problematikou. Obsahovo sa snaží nazrieť do feministických, ženských, teplých aktivít od politiky po kultúru a späť.

Webzin do júna 2008 vychádzal vďaka grantovej podpore Slovensko-českého ženského fondu (január 2005 - jún 2008), Nadácie Heinricha Bölla (január - december 2006) a dobrovoľnej práci Aspekťáčok a Aspekťákov. V súčasnosti existuje webzin ASPEKTin vďaka podpore MamaCash, Global Fund for Women, Slovensko-českému ženskému fondu a dobrovoľnej redakčnej a autorskej práci.

Vaše názory a články nás zaujímajú. Reagovať, ďakovať (alebo aj hnevať:) sa) na ne a uverejňovať ich, sa snažíme podľa našich časových aj finančných možností. Máme záujem uverejňovať recenzie zaujímavých kníh, komentáre, glosy, informácie či odborné texty (bližšie inštrukcie pozri nižšie). Spätnú väzbu však môžeme poskytnúť len k príspevkom prijatým na uverejnenie. Ďakujeme za podporu a pochopenie.

 

Recenzie kníh

Do redakcie a knižnice ASPEKTU dostávame recenzné výtlačky zaujímavých odborných kníh z oblasti rodovej a feministickej problematiky aj krásnej literatúry. Ak máte záujem o ich recenzovanie, na požiadanie vám zašleme ich zoznam a dohodneme sa na recenzii. Recenzovaná kniha zostáva aj po recenzovaní vo vlastníctve knižnice ASPEKTU. Zaujíma nás aj váš názor na aspektovské knihy. Uverejníme recenzie starších i nových publikácií ASPEKTU. Recenzie publikujeme v rubrikách knižky aspektovské, knižky ostatné.

Recenzie výstav, koncertov, filmov

Videli alebo počuli ste niečo zaujímavé, a nebola to práve kniha? Podeľte sa so svojím názorom v recenzii výstavy, koncertu, filmu, divadelného predstavenia. Recenzie publikujeme v rubrike umenia všelijaké.

Odborné texty

Odborné texty môžu vychádzať z Vašich seminárnych, ročníkových a záverečných prác, ale - samozrejme - nemusia. Prijímame texty z oblasti spoločenských a humanitných vied. Predpokladáme v nich schopnosť reflexie rodového hľadiska spoločenských problémov aj umeleckej tvorby. Texty majú spĺňať obsahové i formálne kritériá odbornej publikácie - t.j. medzi minimálne požiadavky patrí prítomnosť argumentu a jeho rozvíjanie, ďalej korektné citovanie, parafrázovanie, uvádzanie literatúry. Odborné texty publikujeme v rubrike texty múdre.

Informácie

Chcete informovať o činnosti svojho občianskeho združenia, neformálnej skupiny? Dozvedeli ste sa o koncerte zaujímavej skupiny, vernisáži dobrej výstavy a o skupine či umelkyniach viete niečo viac? Informácie o zaujímavých aktivitách a ľuďoch publikujeme podľa tematického zamerania v rubrikách poznámky krátke, knižky ostatné, umenia všelijaké.

Komentáre

Posielajte nám svoje krátke komentáre spoločenských udalostí, toho, čo sa deje vo Vašom okolí, čo Vás nahnevalo alebo aj potešilo. Komentáre publikujeme v rubrike poznámky krátke.

Poézia, próza, dráma

Aspekt podporuje tvorbu autoriek a autorov píšucich v slovenskom jazyku, o čom svedčí aj jeho knižná edícia. Poetické, prozaické a dramatické texty publikujeme v rubrike texty krásne.

Rozhovory

Privítame rozhovory so zaujímavými ženami, mužmi, dievčatami a chlapcami, ktoré a ktorí pracujú v oblasti rodovej problematiky, venujú sa spoločensko-kritickej činnosti, zaujali Vás svojimi aktivitami či publikáciami. Osobnosťou pre rozhovor je tá a ten, koho za osobnosť považujete Vy. Rozhovory uverejníme v rubrike rozhovory všetečné.

 

Ako písať texty na publikovanie?

Rozsah

Optimálna dĺžka príspevkov v závislosti od typu textu je nasledovná:
recenzie kníh: 2 - 8 normostrán (ďalej NS),
recenzie výstav, koncertov, filmov: 2 - 5 NS,
odborné texty: 5 - 15 NS,
informácie: 1 - 3 NS,
komentáre: 2 - 4 NS,
poézia, próza, dráma: bez obmedzenia,
rozhovory: 2 - 10 NS.

1 normostrana = 1800 znakov. Počet znakov možno zistiť v MS Word cez Nástroje: Počet slov: Znakov (vrátane medzier).

Formát

Prosíme o dodržanie týchto pravidiel formátovania.
Písmo: Courier New
Veľkosť písma: 12
Riadkovanie: Presne 23 pt
Zarovnanie: vľavo
Tvrdé odsadenie používajte, prosím, len na konci odstavca.
Nepoužívajte, prosím, zarážku na začiatku odstavca (odstavce sú vyznačené len "tvrdými entermi").
Nepoužívajte, prosím, KAPITÁLKY.
Pre zvýraznenie použite podčiarknutie.
Názvy diel a článkov uvádzajte, prosím, v kurzíve.

Citovanie a bibliografia

Akýkoľvek text - odborná publikácia, recenzia, informácia - musí korektne uvádzať, citovať aj parafrázovať zdroje, z ktorých vychádza a na ktoré odkazuje.
Za textom preto uveďte kompletnú bibliografiu diel, na ktoré v texte odkazujete a z ktorých citujete. Informácie o zdrojoch uveďte v nasledovnej podobe:
PRIEZVISKO, MENO. Rok. Názov : podnázov. Miesto vydania : Vydavateľstvo. ISBN.
Uvádzame aj ISBN (zistiteľné v on-line katalógoch knižníc).

Text v zborníku:
JURÁŇOVÁ, J. 2002. Volebné právo žien. In CVIKOVÁ, J. - JURÁŇOVÁ, J. (eds.). Hlasy žien : aspekty ženskej politiky. Bratislava : Aspekt, s. 102-107. ISBN 80-85549-30-1.

Text v časopise:
KOPPERMANN, C. 2000. K pojmu rodovo špecifická socializácia. In Aspekt, č. 1, s. 145-148.

Celý časopis
ASPEKT. 2000. Zodp. red. J. Cviková - J. Juráňová. Č. 1. Bratislava : Aspekt. ISSN 1336-099X.
alebo
Slovenka. 2007. Šéfred. H. Malá. Roč. 7, č. 15. Bratislava : Mediaprint. ISSN 0211-2345.

Internetové zdroje
Napr.
HARDMAN MATOUŠKOVÁ, J.: Jak oslovují učebnice občanské výchovy děti školou povinné. In Gender - rovné příležitosti - výzkum, 1/2004. (online: http://www.genderonline.cz/index.php?page=clanek&subrubrika=39&clanek=217)

V texte uvádzajte presné odkazy, ktoré je možné podrobnejšie vyhľadať v záverečnej bibliografii. Môžete tak urobiť napr. v tejto forme:

 

priame citácie v texte: v zátvorkách (Priezvisko Rok, s. Číslo strany)
Napr. (Malečková 2002, s. 35)

 

Ďalšie citácie odvolávajúce sa na ten istý text (tamže, s. Číslo strany)

nepriame citácie v texte: (Priezvisko, cit. podľa Priezvisko Rok, s. Číslo strany)

Nepoužívajte, prosím, poznámky pod čiarou uvádzané na strane. Poznámky za textom neslúžia ako odkazy na literatúru, ale ako prípadné vysvetlenia apod.
Neoprávnené prisvojovanie si výsledkov práce iných aj prostredníctvom nesprávnej citácie alebo parafrázy je neprípustné.

Informácia o autorkách

Aspektovské - aj webzinovské - publikácie obsahujú krátku informáciu o autorkách (napísaná celými vetami, nie informácie oddelené čiarkou). Jej obsahom je: celé meno, rok narodenia, inštitúcia, v ktorej pracujete, na ktorej študujete, oblasti Vášho odborného i neodborného záujmu, príp. publikačné aktivity.

 

Čo dostanete za text?

V prípade uverejnenia príspevku Vám poskytneme spätnú väzbu a redakčnú spoluprácu. Váš príspevok získa publicitu a šancu, že si ho denne prečíta niekoľko desiatok či stoviek čitateliek a čitateľov.