Deň učiteliek a učiteľov

Dátum 28. marec už roky nie je na Slovensku len Dňom učiteľov, ale predovšetkým je Dňom učiteliek. V roku 2009 tvorili ženy 78,9 percenta zo všetkých zamestnaných v školstve na Slovensku, čo potvrdzuje feminizáciu tohto povolania. Feminizácia znamená v spoločnosti, ktorá hodnotí ženskú prácu nižšie ako mužskú, zároveň znižovanie spoločenského statusu učiteľského povolania. Rodové zaťaženie školstva ako „ženského“ odvetvia zasahuje ženy aj mužov, ktorí v ňom pôsobia, no iným spôsobom. A veľké rozdiely sa skrývajú aj v samotnom školstve. Kľúčovým rizikám, ktoré prispievajú k vytváraniu a reprodukovaniu rodovej nerovnosti v školstve sa venuje publikácia Jany Cvikovej a Jarmily Filadelfiovej Rodový pohľad na školstvo. Aspekty kľúčových rizík (ASPEKT 2008; celá publikácie je dostupná on-line). Kladie otázku, či a ako aktuálna situácia v školstve potvrdzuje alebo dokonca vyostruje existujúce asymetrické rodové pomery.

O situácii v školstve sme sa rozprávali aj s učiteľkami a učiteľmi. Skupinové rozhovory sa stali východiskom analýzy, ktorá je súčasťou publikácie Jarmily Filadelfiovej Učiteľské povolanie. Aspekty rodovej rovnosti v škole (ASPEKT 2008; celá publikácia je dostupná on-line). Analýza naznačila, že aj na našich školách pretrváva množstvo rodovo podmienených nerovností: Ako v zahraničí aj na Slovensku majú učiteľky a učitelia odlišný prístup k žiačkam a žiakom a konfrontujú ich s rôznymi očakávaniami. Vzhľadom na takmer nespochybnenú dominanciu všeobecných sociálnych rodových stereotypov aj v školskom prostredí však tieto rozdiely a ich dopady často zostávajú skryté a nereflektované.

Ich skutočnú reflexiu umožní len zvýšenie rodovej kompetencie, väčšia informovanosť o otázkach rodovej rovnosti a vzdelávanie v oblasti rodovo citlivej pedagogiky počas prípravy na učiteľské povolanie i v rámci ďalšieho vzdelávania. No pre zvyšovanie rodovej citlivosti učiteliek a učiteľov je nemenej dôležitá zmena ich postavenia, odmeňovania a pracovných podmienok, korekcia rodového zaťaženia ich profesie.

Ako citovať tento článok:

red. Deň učiteliek a učiteľov In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 28/03/2013. Získané 17/07/2024 - 12:11. Dostupné na http://aspekt.sk/node/1901