JAZYČNICA odporúča čítať

ASPEKTin jar 2015 _ ŠTUDUJEME _ JAZYČNICA odporúča čítať _ Preto pripravila zoznam zaujímavých kníh, ktoré sa venujú otázke rodovo vyváženého jazyka. Mnohé z nich nájdete v knižnici ASPEKTU.

 

Gramatický rod v rôznych jazykoch
Ako je to s gramatickým rodom v rôznych svetových jazykoch sa dočítate v dosiaľ najobsažnejšej publikácii zaoberajúcej sa problematikou gramatického rodu, ktorá vyšla v rámci edičného radu Cambridge Textbooks in Linguistics.

825CORBETT, Greville (ed.): Gender. Cambridge Textbooks in Linguistics. Cambridge New York Melbourne: Cambridge University Press 1995.

Rozsiahla publikácia, ktorá vyšla v rámci edičného radu Cambridge Textbooks in Linguistics vydavateľstva Cambridge University Press, sa zaoberá otázkou gramatického rodu vo viac než 200 jazykoch. Podrobná analýza jednotlivých jazykov od angličtiny a ruštiny až po jazyk archi či chichewa ukazuje, že zatiaľ čo v niektorých jazykoch je kategória rodu ústredná a všadeprítomná, v iných jazykoch celkom chýba; zatiaľ čo v niektorých prípadoch sa rod určuje na základe predpokladu pohlavnej odlišnosti, v iných je jeho určenie arbitrárne (pojem „dom“ má napríklad v ruskom jazyku mužský rod, vo francúzštine ženský a v jazyku tamil neutrálny rod). Publikácia predstavuje jedinečný a najkomplexnejší zdroj k problematike gramatického rodu vo svetových jazykoch.

***

Výskum rodu a jazyka za posledných 30 rokov
Ako sa v priebehu rokov 1977 až 2009 zmenil prístup k rodovo vyváženému vyjadrovaniu v rôznych svetových jazykoch a ako sa zmenili teoretické prístupy a metodologické postupy feministickej lingvistiky? Odpovede ponúka publikácia Language and Gender autorskej dvojice Pia Pichler a Jennifer Coates.

PICHLER824, Pia – COATES, Jennifer: Language and Gender. A Reader. Chichester: Blackwell Publishing 2011.

Druhé vydanie publikácie Language and Gender. A Reader autorskej dvojice Pia Pichler a Jennifer Coates obsahuje štúdie, ktoré mapujú výskum v oblasti rodu a jazyka v období od roku 1977 do roku 2009. Kniha ponúka náhľad do rôznych jazykov, ako aj teoretických a metodologických prístupov. Prechádza od textov zameraných na rozdiely v používaní jazyka mužov a žien až po súčasné inovatívne prístupy feministickej lingvistiky.

 

***

Kto (ne)môže mať jazyk pod kontrolou?
Podľa Robin T. Lakoff je moc kontrolovať jazyk základom spoločenskej moci. Kto môže kontrolovať jazyk a kto tak môže formovať spôsob, akým spoločnosť vníma určité témy? Ako vplývajú rasa a rod na to, ktorá z početných verzií nejakej udalosti bude vyrozprávaná? Čítajte v publikácii The Language of War.

826LAKOFF, Robin T.: The Language War. Berkeley Los Angeles: University of California Press 2001.

Autorka Robin T. Lakoff v publikácii The Language War tvrdí, že kontrola jazyka predstavuje základ moci. Nové sociálne skupiny, ktoré nemajú taký prístup ku kontrole jazyka, akým disponujú bieli heterosexuálni muži zo strednej vrstvy, sa preto usilujú získať svoje „jazykové práva“, chcú mať možnosť artikulovať a formulovať svoje verzie spoločensky zdieľaných príbehov.
Analytická pozornosť autorky sa zameriava predovšetkým na mediálny priestor a na správy, ktorým sa venuje veľká, možno až neprimeraná pozornosť. (Politická korektnosť, vypočúvanie Anity Hill a Clarenca Thomasa, Hillary R. Clinton ako „prvá dáma“, proces, v ktorom bol O. J. Simpson obžalovaný z vraždy či sexuálny škandál Billa Clintona.) Lakoff podrobne spracovanými príkladmi ilustruje, ako je jazyk prepojený s mocou, kto mocou disponuje i ako ju využíva, uchováva či stráca. Názorne demonštruje, ako medializované príbehy dostávali vždy o čosi odlišnejší význam v závislosti od toho, kto príbeh rozprával. Dôležitými faktormi boli napr. rasa či rod, ktoré do veľkej miery súviseli s tým, akým spôsobom sa príbeh konštruoval a ako sa mu podarilo získať či re/produkovať moc.

***

Ako sa v reči prezentujeme ako ženy a muži?
Aké jazykové nástroje ľudia používajú na to, aby sa prezentovali ako určité typy žien a určité typy mužov? Ako vznikajú nové spôsoby, ktorými možno rozprávať či konať ako ženy a muži alebo ako príslušníčky a príslušníci nejakých iných skupín? Čítajte v publikácii Language and Gender.

827ECKERT, Penelope – McCONNELL-GINET, Sally (ed.): Language and Gender. New York: Cambridge University Press 2003.

Množstvo štúdií, ktoré sa zaoberajú vzťahom medzi jazykom a rodom, sa sústreďuje predovšetkým na otázku, ako hovoria ženy a muži, či existuje čosi ako „ženská“ a „mužská“ reč a v čom sa reč mužov a žien odlišuje. Publikácia, ktorú editorsky pripravili Penelope Eckert a Sally McConnel-Ginet, túto otázku prekračuje a namiesto toho sa sústredí na to, aké jazykové nástroje ľudia používajú, aby sa prezentovali ako určité typy žien a určité typy mužov. Ako vznikajú nové spôsoby, ktorými možno rozprávať či konať ako ženy a muži alebo ako príslušníčky a príslušníci nejakých iných skupín? Autorky a autori jednotlivých štúdií skúmajú, aké jazykové praktiky podporujú určité rodové ideológie a normy. Pýtajú sa, ako nové predstavy o rode získavajú v spoločnosti váhu.
 

Zoznam kníh je súčasťou on-line publikácie ASPEKTin 2015 – NEtlačený výber z textov www.aspekt.sk. Tentoraz sa naša kolektívna editorka a autorka JAZYČNICA rozhodla pre virtuálnu podobu aktualizovaného výberu a ponúka rozsiahly, tematicky štruktúrovaný výber textov z rovnomenného feministického webzinu na www.aspekt.sk, ktoré sa najrôznejšími spôsobmi (do)týkajú diskutovanej témy inkluzívneho, rodovo vyváženého používania jazyka.

Ako citovať tento článok:

red. JAZYČNICA odporúča čítať In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 04/03/2015. Získané 17/07/2024 - 11:47. Dostupné na http://aspekt.sk/node/2392