Československo

1605Ako spomienku na storočnicu Československa pripravil kultúrno-spoločenský mesačník Kapitál v spolupráci s dvojtýždenníkom A2 tematické októbrové dvojčíslo. Autori a autorky zo slovenského aj českého prostredia kriticky nahliadajú na roky československého štátotvorného spolunažívania a jeho odkaz súčasnosti.

Vo feministickej sekcii si môžete prečítať text aspekťáčky Evy Gatialovej „Riadny plat nad všetku mravnostnú políciu“ o myslení a politickej angažovanosti československých ľavicových feministiek. Autorka predkladá analýzu diskurzov súdobého feministického hnutia o manželstve a materstve, prostitúcii, plánovanom rodičovstve či legalizácii interrupcií. „Ženská otázka“ zasadená do nového politického, sociálneho a ekonomického kontextu priniesla pre hnutie mnohé víťazstvá, ale aj nové výzvy.

Historička Jana Jablonická Zezulová reflektuje politickú aktivitu LGBT menšiny v prvej republike cez prizmu života právnika, aktivistu a rodáka z Bratislavy Imricha Matyáša. Demokratické štátne zriadenie vytvorilo priestor pre politickú angažovanosť jednotlivcom, ale aj sociálnym skupinám prostredníctvom spolkov a iných sociálnych iniciatív. Zastávajúc názor, že „len také štátne zriadenie sa môže nazvať demokraciou, ktoré zabezpečí ochranu všetkých menšín“ Matyášov odkaz sociálnej spravodlivosti v československom kontexte nestráca na relevantnosti ani dnes.

Kritickú reflexiu predstavuje aj príspevok historika Vojtěcha Čurdu, ktorý sa prostredníctvom polemiky s knihou Češi o Češích historičky Evy Hahnovej venuje historiografii českých dejín a nacionalizmu. Vzťahom medzi štátnou suverenitou a nacionalizmom, ako aj asymetrickým vnímaním štátnej suverenity sa zaoberá filozof Matej Cíbik v texte „Československo, zajac a kačica“. V ďalších tematických príspevkoch sa autori a autorky zamýšľajú napríklad nad národovectvom v československom športe, Brnom ako „najlepším slovenským mestom“, nad stereotypmi o náboženstve na Slovensku a v Česku v 20. storočí či nad stavom súčasnej slovenskej kinematografie.

Celý obsah čísla čítajte TU.

Pripravila: Kristína Kállay

Ako citovať tento článok:

red. Československo In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 07/11/2018. Získané 17/07/2024 - 13:02. Dostupné na http://aspekt.sk/node/2992