Za dôstojné podmienky ľudí pracujúcich v školstve

Alexandra Ostertágová a aspekťáčky

Podporujeme protest pracovníčok a pracovníkov v školstve. Školstvo patrí medzi sféry, v ktorých pracujú prevažne ženy. Učiteľky, upratovačky, kuchárky, psychologičky či vychovávateľky sa každodenne starajú o naše deti. Robia to, čomu sa hovorí reprodukčná práca – zabezpečujú, aby sme prežili ako jednotlivkyne a jednotlivci aj ako celá spoločnosť. Napriek tomu, že ide o životne dôležitú prácu, pláca za ňu na dôstojný život mnohokrát nestačí.

V stredu 15. júna o 13.30 sa preto pridávame k protestu pracovníčok a pracovníkov vo vede a školstve na Námestí SNP v Bratislave. Protest podnietila neochota vlády zvýšiť platy v školstve o viac ako 3 % od júla tohto roku, teda o 1,5 % za celý rok 2022. V dôsledku koronakrízy a vojny na Ukrajine pritom tento rok očakávame rekordnú infláciu na úrovni 8,5 %.

V ASPEKTE sa rodovej perspektíve vo vzdelávaní aj situácii učiteliek a učiteľov venujeme dlhodobo. Prehľad najdôležitejších publikácií aj projektov nájdete TU.

Obsažne zhrnula platové podmienky v školstve knižka Rodový pohľad na školstvo: Aspekty kľúčových rizík z roku 2008. Autorky Jana Cviková a Jarmila Filadelfiová poukázali na štatistických údajoch z rokov 1996 až 2006 na nízke mzdy aj vysoké zastúpenie žien v školstve.

Pri príležitosti učiteľských protestov sme sa rozhodli pozrieť sa na to, či a nakoľko sa situácia od vydania knižky Rodový pohľad na školstvo zmenila. Hoci nejde o rovnako systematickú analýzu, vybrané údaje jednoznačne ukazujú, že o výraznejšom zlepšení nemožno hovoriť. Mzda v oblasti vzdelávania síce v pomere k priemernej mzde v národnom hospodárstve stúpla – a školstvo tak už nepatrí medzi odvetvia, kde sa zarába úplne najmenej –, práca vo vzdelávaní však zostáva slabo platenou. Veľmi nízke platy majú predovšetkým učiteľky v materských školách a ešte horšie pracovné podmienky sa vytvárajú pre nepedagogické zamestnankyne a zamestnancov.

 

Vzdelávanie je stále slabo platená ženská práca

Publikácia Rodový pohľad na školstvo uvádza, že v roku 2006 tvorili ženy 75,6 % všetkých zamestnancov a zamestnankýň v školstve. Vo všetkých odvetviach národného hospodárstva pritom nepredstavovali ženy ani polovicu (43,9 %). Ženy tvoria väčšinu zamestnankýň a zamestnancov v školstve aj dnes. Podľa údajov štatistického úradu z roku 2020 tvorili ženy asi 45 % zamestnankýň a zamestnancov vo všetkých odvetviach. Vo vzdelávaní to bolo 83 %, teda ešte viac než pred štrnástimi rokmi.

Ženy majú väčšinové zastúpenie vo všetkých druhoch škôl aj školských zariadení (s výnimkou stredísk odbornej praxe, kde však spolu pracuje 49 ľudí; podľa údajov súhrnného výkazu o práci v školstve za rok 2021). Najnižší podiel žien pracuje na konzervatóriách (58 %), v stredných odborných školách (61 %) a školách umeleckého priemyslu (65 %). Vo všetkých ostatných školách a školských zariadeniach tvoria viac ako dve tretiny pracujúcich. Na základných školách je to napríklad 84 % a na stredných 70 %. Najviac sú ženy zastúpené v materských školách, ale aj v zariadeniach školského stravovania a školských kluboch detí (všade približne 97 %).

Graf 1: Podiel žien pracujúcich vo vzdelávaní, vo vybraných školách a školských zariadeniach (podľa údajov ŠÚSR a MŠVVŠ)

Platy v odvetví školstva v roku 2006 dosahovali 80,1 % priemernej mzdy v národnom hospodárstve. Dnes je situácia o čosi lepšia – v odvetví vzdelávania sa v roku 2021 zarábalo 95,7 % priemernej mzdy v národnom hospodárstve. V nominálnej hodnote dosiahla priemerná mzda na Slovensku 1 211 eur a ľudia pracujúci v oblasti vzdelávania priemerne zarábali 1 159 eur v hrubom. Od tejto sumy sa teda ešte odpočítava daň aj odvody na strane zamestnankyne či zamestnanca. Čistý príjem ľudí, ktorí zarábali priemerný plat v odvetví vzdelávania, tak začínal na približne 885 eur (pri uplatnení nezdaniteľného základu dane).

Učiteľky, kuchárky, vychovávateľky: zle a horšie platené pozície

Platy vo vzdelávaní výrazne variujú podľa toho, na akom druhu školy pracovníčka či pracovník pôsobí a akú pozíciu zastáva. Učiteľky a učitelia v regionálnom školstve (t. j. v sieti materských, základných a stredných škôl a ďalších školských zariadení) zarobili v priemere do 1 400 eur v hrubom, teda v čistom približne 1 050 eur a viac, pokiaľ mali deti.

Graf 2: Výška priemerných platov pedagogických zamestnankýň a zamestnancov vo vzdelávaní a vo vybraných školách a školských zariadeniach (podľa údajov ŠÚSR a MŠVVŠ; v prípade zariadení školského stravovania nejde o pedagogické zamestnankyne a zamestnancov; údaj pre všetky druhy stredných škôl spolu nie je dostupný)

Najvyššie platy v regionálnom školstve majú učiteľky a učitelia základných a stredných škôl. Minulý rok boli ich priemerné hrubé platy na úrovni 1 522 eur, v čistom teda začínali od 1 140 eur (podľa údajov súhrnného výkazu o práci v školstve za rok 2021). V tejto sume sú však zahrnuté všetky príplatky aj platy riadiacich pracovníčok a pracovníkov. Tiež nevieme, aká časť učiteľského zboru na túto sumu reálne dosiahne a ako vidno z grafu, priemerný plat varioval aj podľa druhu školy. Možno pritom odhadovať, že v minulom roku dosiahli učiteľské platy približne tri štvrtiny z toho, čo priemerne zarobia vysokoškolsky vzdelaní zamestnanci a zamestnankyne.*

Učiteľky v materských školách však v hrubom zarobili len 1 128 eur, ich čistý príjem tak začínal od približne 865 eur. Približne rovnako (1 159 eur) zarábali v priemere ľudia pracujúci v školských kluboch detí, ktoré zabezpečujú najmä na prvom stupni základných škôl starostlivosť o deti v poobedných hodinách. Najhoršia bola situácia nepedagogických zamestnankýň a zamestnancov, ktorých platy za celé regionálne školstvo nedosiahli ani 850 eur v hrubom, čo pre ľudí bez detí predstavuje čistý príjem necelých 670 eur (podľa údajov ministerstva školstva). Z údajov súhrnného výkazu o práci v školstve tiež vidno, že napríklad pracovníčky a pracovníci školských stravovacích zariadení zarobili ešte menej – necelých 770 eur, a to je čistý príjem od 613 eur. Ako sa píše vyššie, práve v materských školách, školských kluboch detí aj v zariadeniach školského stravovania je zastúpenie žien najvyššie (okolo 97 %).

Nejde len o platy: stres, vyčerpanie a vzťahy na pracovisku

Práca v školstve môže byť náročná. Na Slovensku sa tejto téme venuje relatívne obmedzená pozornosť. Ani odbory či ďalší aktéri pôsobiaci vo vzdelávaní systematicky nepoukazujú na iné než ekonomické aspekty pracovných podmienok.

O podmienkach práce vo vzdelávaní je však potrebné hovoriť oveľa širšie. Dôležité je napríklad materiálne pracovné prostredie – teda adekvátnosť priestorov, v ktorých učiteľky a učitelia svoju prácu vykonávajú. Z medializovaných prípadov, anekdot aj vlastných skúseností vieme, že budovy škôl sú často vo veľmi zlom stave.

Pracujúci v školstve zároveň čelia vysokej pracovnej záťaži a stresu. Tejto téme sa venujú najmä výskumy zamerané na učiteľky a učiteľov a k dispozícii máme aspoň čiastkové údaje aj zo Slovenska. Značná časť učiteliek a učiteľov, ako aj študentiek a študentov učiteľstva na Slovensku napríklad považuje túto profesiu za zvlášť náročnú kvôli stresu a veľkému pracovnému zaťaženiu, ktoré sa netýka učenia.  Náročnosť učiteľskej profesie môže negatívne ovplyvňovať aj duševné zdravie. Na portáli ruzovyamodrysvet.sk si môžete prečítať viac o pracovnej pohode aj duševnom zdraví učiteliek a učiteľov a ako sa situácia v týchto oblastiach zmenila počas pandémie.

Zistenia spred pandémie napríklad ukázali, že polovici učiteliek a učiteľov na Slovensku nenecháva ich zamestnanie dostatočný priestor pre osobný život a viac ako 43 % vyučujúcich zažíva stres v práci často (čo je o čosi menej ako v iných krajinách). Počas pandémie zaznamenala zhoršenie pracovnej pohody takmer polovica (46 %) vyučujúcich na druhom stupni základných škôl. Každú piatu (21 %) učiteľku po skúsenosti s výučbou počas pandémie učenie už príliš nebaví a takmer rovnaký podiel (18 %) zvažuje, že profesiu úplne opustí.

V rámci minuloročnej výzvy Čo všetko máš na starosti v čase korony? sme sa zhovárali aj s učiteľkou, ktorá počas pandémie pôsobila na strednej škole. Prečítajte si rozhovor o tom, aké bolo vyučovať na strednej škole počas pandémie, čo trápilo žiačky a žiakov, samotné učiteľky, kto im (ne)poskytol podporu a prečo výučba počas korony bola veľmi náročná emocionálna práca.

 

Zhrnutie

Vidíme sa na Námestí SNP v stredu 15. júna o 13:30.

 

Prečítajte si tiež

Príloha: 
Príloha: 
Ako citovať tento článok:

red. Za dôstojné podmienky ľudí pracujúcich v školstve In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 13/06/2022. Získané 10/07/2024 - 14:45. Dostupné na http://aspekt.sk/node/3452