Rodové aspekty súčasného umeleckého diskurzu

Sekcia vizuálnych a kultúrnych štúdií, Centrum výskumu, Vysoká škola výtvarných umení a Nitrianska Galéria pozývajú na interdisciplinárne sympózium

Rodové aspekty súčasného umeleckého diskurzu

KEDY: v piatok 24. februára 2012 od 10.00 do 17.30 hod.
KDE: Reprezentačné sály Nitrianskej galérie, Župné nám. 3, Nitra

 

138Názov sympózia zahŕňa širokú oblasť výskumu, organizátorky preto špecifikujú aspekty, na ktoré sa zameriava:

a/ analýza kľúčových pojmov (ženské umenie, feministické umenie, rodovo citlivé umenie, respektíve rod v súčasnom umení, queer art) z hľadiska ich histórie a s ohľadom na kontextuálne čítanie ich významov tak, ako sa precizovali v priebehu druhej polovice 20. storočia. Špecifická pozornosť bude venovaná jazykovej stránke skúmaných pojmov, ktoré prechádzajú do slovenčiny z iných jazykov, predovšetkým z angličtiny (rod / gender, kvír / queer), s dôrazom na ich gramatickú a sémantickú analýzu.

b/ rodovo podmienená interpretácia modelových umeleckých diel s dôrazom na skúmanie relácií medzi intenciou autorky, autora a intenciou diela. V tejto sekcii pôjde o analýzu rôzne symetrických (či asymetrických) vzťahov medzi programovým (či podvedomým) rodovým postojom autoriek a autorov a charakterom samého diela.

c/ skúmanie relácií medzi existujúcim feministickým diskurzom a meniacimi sa postojmi autoriek a autorov v zmysle ich väčšej citlivosti k otázkam rodovej rovnosti, vrátane kritického prehodnocovania rodových stereotypov

Viac informácií o sympóziu, zoznam účastníčok a účastníkov, ako aj abstrakty prednášok nájdete na webovej stránke Nitrianskej galérie.

Ako citovať tento článok:

red. Rodové aspekty súčasného umeleckého diskurzu In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 22/02/2012. Získané 19/05/2020 - 05:22. Dostupné na http://aspekt.sk/node/738