Aspekt

Jana Cviková

959spoluzakladateľka ASPEKTU, vydavateľka Knižnej edície ASPEKT, koordinátorka projektov

PhDr. Jana Cviková, PhD. – rodová expertka, germanistka, literárna vedkyňa, prekladateľka, redaktorka. Je spoluzakladateľka feministického kultúrneho časopisu Aspekt i rovnomennej vzdelávacej a publikačnej organizácie, kde pôsobí od začiatku 90. rokov dodnes. Zaoberá sa feministickou a rodovou teóriou a praxou. Je editorkou a autorkou viacerých publikácií. V roku 2005 bola jednou z nominovaných v rámci projektu 1000 žien pre Nobelovu cenu za mier. Pôsobí ako vedecká pracovníčka na Ústave svetovej literatúry SAV. Podieľala sa príprave kampaní o násilí páchanom na ženách (Piata žena), sexuálnom násilí (Zastavme násilie) a rodovom rozdiele v odmeňovaní (kedvyrastiem.sk) a na aktivitách ako Sexistický kix.

Jana Juráňová

960spoluzakladateľka ASPEKTU, vydavateľka Knižnej edície ASPEKT, koordinátorka projektov

 

PhDr. Jana Juráňová – rodová expertka, spisovateľka, prekladateľka, redaktorka. Pôsobila ako dramaturgička Divadla pre deti a mládež v Trnave, od roku 1990 pôsobila v Slovenských pohľadoch a súčasne pracovala ako komentátorka Rádia Slobodná Európa. V tomto období sa podieľala na založení Slovenského centra PEN klubu a Nadácie Milana Šimečku. V roku 1992 s Janou Cvikovou a ďalšími ženami založila feministickú vzdelávaciu a publikačnú organizáciu ASPEKT, v ktorej pôsobí dodnes. Do decembra 2018 pracovala aj v Divadelnom ústave ako redaktorka. V roku 2019 prezident SR Andrej Kiska udelil Jane Juráňovej štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra prvej triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj demokracie, ochranu ľudských práv a slobôd a rozvoj literárnej činnosti.

Katarína Krnová

1471

administratíva, organizácia akcií, distribúcia kníh

Ing. Katarína Krnová je absolventka Chemicko-technologickej fakulty STU v Bratislave. Po štúdiu sa venovala súčasnému tancu ako tanečnica, choreografka a režisérka. V ASPEKTE pracuje od roku 2004. Zabezpečuje každodenný chod ASPEKTU, organizáciu aspektovských podujatí a stará sa o to, aby sa aspektovské publikácie dostali k svojim čitateľkám a čitateľom.

Zuzana Maďarová

1498

koordinátorka projektov, analytička, šéfredaktorka webzinu ASPEKTin

Mgr. Zuzana Maďarová, M.A., PhD. študovala žurnalistiku a rodové štúdiá, s ASPEKTOM spolupracuje od roku 2005. Doktorát v odbore politológia skončila obhajobou dizertačnej práce Politika historickej pamäti z rodovej perspektívy. Svoj výskum orientuje na aktérstvo žien v Nežnej revolúcii, rodové usporiadanie spoločnosti a politiky a na politickú komunikáciu. Pôsobí na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK. Za svoju prácu získala Cenu Františky Plamínkové 2022.

Alexandra Ostertágová

963koordinácia a realizácia projektov

Mgr. Alexandra Ostertágová, PhD. spolupracuje s ASPEKTOM od roku 2010. Doktorát na katedre psychológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského ukončila obhajovou dizertačnej práce venovanej problematikou rovnosti v deliberujúcej skupine. Zameriava sa na otázky rodu, vydelávania, občianstva a politickej subjektivity v kontexte sociálnej psychológie.

Ema Kurtová

1948

knižnica ASPEKTU

Emu sprevádzajú témy feminizmu od útleho veku a už počas strednej školy začala navštevovať aspektovskú knižnicu. Časom sa jej záujem o feminizmus pretavil aj do spolupráce s ASPEKTOM, kde sa od roku 2020 stará o chod knižnice a aspektovské cice.

 

Juliana Szolnokiová

(1946 - 2009) Od roku 1995 do roku 2009 pracovala v ASPEKTE a pre ASPEKT ako redaktorka časopisu, kníh, webzinu. Preložila z ruštiny a z maďarčiny viac ako 40 kníh.