12 otázok a odpovedí o Istanbulskom dohovore

Prečítajte si 12 otázok a odpovedí o Istanbulskom dohovore: prečo je dôležitý, čo môže priniesť ženám a dievčatám zažívajúcim násilie, ako sa Slovensko podieľalo na príprave dohovoru alebo čo má násilie na ženách spoločné s rodovou rovnosťou. ASPEKT vyberá otázky a odpovede, ktoré pripravila organizácia Možnosť voľby.

1466

***
Istanbulský dohovor je dokument, ktorý sa usiluje zabezpečiť, aby ženy a dievčatá nemuseli žiť v strachu z násilia. Je to zaužívaný názov pre Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a boji proti nemu.
Istanbulský dohovor chce dosiahnuť, aby štáty zosúladili svoje právne normy a politiky, a zabezpečili tak rovnakú úroveň ochrany žien, dievčat a ďalších skupín ohrozených násilím v celej Európe. Od štátov vyžaduje, aby dôsledne sankcionovali rôzne formy násilia: fyzické, psychické a sexuálne násilie (vrátane znásilnenia), prenasledovanie, sexuálne obťažovanie, manželstvá z donútenia, mrzačenie ženských pohlavných orgánov, nútené prerušenie tehotenstva a násilnú sterilizáciu. Dohovor sa zameriava najmä na odstránenie násilia páchaného na ženách. Zároveň však štáty nabáda, aby rozšírili ochranu na všetky obete domáceho násilia.

Istanbulský dohovor je postavený na štyroch pilieroch: prevencia, ochrana, stíhanie, jednotný prístup (v angličtine sa hovorí o takzvaných 4 P: prevention, protection, prosecution, integrated policies). V rámci každého piliera prináša návrhy konkrétnych opatrení, ktoré majú pomôcť násiliu predchádzať a odstraňovať ho.

Navrhuje napríklad:

  • vytvoriť dostatočné množstvo kvalitných poradenských služieb, liniek pomoci, bezpečných ženských domov
  • poskytnúť vzdelávanie ľuďom, ktorí pracujú v pomáhajúcich profesiách
  • zabezpečiť efektívne stíhanie násilia
  • motivovať médiá a mužov k tomu, aby sa podieľali na prevencii násilia
  • začleniť materiály o otázkach rovnosti do učebných osnov
  • zaviesť programy pre zneužívateľov
  • realizovať potrebné výskumy
  • zlepšiť podporu mimovládnych organizácií pracujúcich v oblasti násilia
  • vyčleniť financie na prevenciu a elimináciu násilia
  • koordináciu všetkých opatrení a zodpovedných aktérov

***

Otázky a odpovede čítajte na: www.moznostvolby.sk

Ako citovať tento článok:

red. 12 otázok a odpovedí o Istanbulskom dohovore In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 12/12/2017. Získané 17/07/2024 - 16:23. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/12-otazok-odpovedi-o-istanbulskom-dohovore