Feministická kritika kresťanstva

Vybrali sme pre vás ukážky článkov z časopisu Aspekt 3/1997 o feministickom pohľade na cirkev a o sexuálnom násilí páchanom na ženách v Biblii. Prečítajte si, aké postavenie majú ženy v kresťanstve.

Edyta Krakowiecka: Feministická kritika kresťanstva

Ukážka z článku:
Situáciu žien v cirkvi najlepšie vyjadruje problematika kňazských vysviacok. Mnohí z tých, čo by ženám aj priznali právo na vykonávanie niektorých cirkevných povinností, absolútne nediskutujú o téme farárky. Tento problém je jedným z hlavných postulátorov predstaviteliek feministickej teológie, pretože pokým cirkev bude odopierať ženám právo na vykonávanie tohto povolania jedine vzhľadom na ich pohlavie, tak bude neustále považovaná za sexistickú inštitúciu. Tým, že cirkev ženy vylučuje zo svojej hierarchie, potvrdzuje oprávnenosť názoru, že ženská povaha je menejcenná. Otázka farárok sa nerozlučne spája so spoločensko-politicko-ekonomickou emancipáciou. Švédsky teológ Krister Stendel konštatuje, že je absurdné, keď sa na jednej strane nerovnosť pohlaví delegalizuje, no na druhej strane sa táto nerovnosť schvaľuje na základe biblického odkazu. [1]

[1] Stendal, K.: The Bible and the Role of Women: A Case Study in Hermeneutics, Fortress Perss, Filadelfia, Facet Books, Biblical Series 15 1966, s.39

 

Magdalena Teter: Násilie páchané na ženách v Biblii

Ukážka z článku:
Okrem metafor, ktoré v súvislosti so ženami využívajú koncepcie násilia, sa v Biblii nachádzajú tri príbehy brutálneho znásilnenia. Najkrutejší je príbeh v Knihe sudcov 19:1-3. Obeťou sa v ňom stane anonymná žena, levitova konkubína.
Nuž takýto je príbeh levitovej konkubíny/manželky: keď konkubína opustila levitu (text sugeruje jej neveru) a odišla do domu svojho otca, levita sa vybral za ňou, „aby si ju naklonil srdečným prehováraním k návratu“. V dome ženinho otca strávili spolu niekoľko dní a potom sa vydali na cestu späť. Neskoro večer dorazili do mesta Gabaa na území Benjamínovcov a istý starec ich pozval prenocovať do svojho domu. Keď „už boli v dobrej nálade“, muži z mesta obstáli dom a na pána domu vyvolávali: „Vyveď muža, čo prišiel do tvojho domu! Chceme s ním obcovať!“ Starec to však nechcel dopustiť a namiesto neho im ponúkol svoju dcéru, pannu, a levitovu konkubínu, nech tie „znásilnia a urobia s nimi, ako sa im ľúbi“: „Nie, bratia moji! Nerobte nič zlé, keď prišiel ten človek do môjho domu! Nedopustíte sa predsa takej nehanebnosti. Mám však dcéru, pannu, a on zas vedľajšiu ženu. Môžem vám ich vyviesť. Tie znásilnite a urobte s nimi, ako sa vám ľúbi. Ale na tomto mužovi sa nedopustite takej hanebnosti“ (Kniha sudcov 19:23).
Napriek tomu, že muži z mesta neprijali túto ponuku, levita im vyviedol svoju konkubínu a „oni ju zneužívali a ukájali si na nej svoje chúťky celú noc až do rána“ (Kniha sudcov 19:25).

Články o feministickej kritike kresťanstva a násilí páchanom na ženách v Biblii nájdete v časopise Aspekt 3/1997, ktorý si môžete zapožičať v knižnici ASPEKTU každý štvrtok od 16:30-19:00

Ako citovať tento článok:

red. Feministická kritika kresťanstva In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 15/01/2016. Získané 14/06/2024 - 00:59. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/feministicka-kritika-krestanstva