Feminizácia školstva ako „problém“

Pracovný materiál o kľúčových rizikách školstva z rodového hľadiska Rodový pohľad na školstvo identifikoval niekoľko najdôležitejších rizík pre ďalší vývin existujúceho vzdelávacieho systému na Slovensku v situácii učiteľskej profesie. Problémami učiteľskej profesie sa zaoberali aj mnohé ďalšie analýzy, ktoré tiež považujú učiteľky a učiteľov za kľúčových aktérov žiaducich zmien v školstve. Napríklad analýza Ústavu informácií a prognóz školstva z roku 2006 identifikovala na základe štatistík z rezortu školstva a prieskumov spokojnosti pedagógov a pedagogičiek takéto hlavné okruhy problémov: nejasný profesijný status a identita pedagóga, starnutie pedagogických zborov, feminizácia profesie, nedostatok a nerovnomernosť kvalifikovanosti pedagógov v jednotlivých regiónoch, nízka atraktívnosť pedagogickej profesie a nedostatočná kvalita personálnej stratégie rezortu. 

Najmä konštatovanie feminizácie tejto profesie sa opakovane vyskytuje nielen v odborných materiáloch, ale aj v médiách či v bežnom hovorení o školstve, pričom dôvody a obsah feminizácie ako problému majú byť zrejmé na prvý pohľad. V dôsledku toho naša pripravenosť akceptovať „ženské“ ako menejcenné často zostáva neviditeľná. V podmienkach existujúceho diskurzu sa ťažko môžeme zbaviť negatívnych významov tohto pojmu, a keďže ho vo svojej publikácii používame aj my, považujeme za nevyhnutné zdôrazniť, že problémom nie je samotná kvantitatívna feminizácia, problémom je rodová hierarchia v hodnotení práce.

Napokon, feminizácia pôvodne znamenala jednoducho fakt, že sa učiteľské povolanie ako jedno z prvých otvorilo ženám, a to so sebou nesie z hľadiska uplatňovania ľudských práv žien určite kladný význam. Významy a súvislosti tohto pojmu si zaslúžia hlbšiu reflexiu, ktorú umožňuje rodová a feministická teória. Práve takáto reflexia môže predchádzať riziku, že so zjednodušujúcim chápaním feminizácie ako „problému“ sa môže spájať aj znevýhodňovanie a znevažovanie žien ako „problému“ v tejto profesii.

Celú publikáciu čítajte TU.
 

Ako citovať tento článok:

red. Feminizácia školstva ako „problém“ In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 07/02/2016. Získané 04/12/2023 - 04:39. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/feminizacia-skolstva-ako-problem