Iste nájdete 2 dobré dôvody na to, aby ste nám poukázali svoje 2 percentá

Poukázaním 2 % z dane z príjmu máte aj Vy možnosť prispieť na činnosť feministickej vzdelávacej a publikačnej organizácie ASPEKT.

Ako poukázať 2% svojej dane ASPEKTU 

Ak podávate daňové priznanie ako fyzická či právnická osoba:

Skontrolujte, či nemáte nedoplatok na dani z minulosti a či výška 2 % z dane za rok 2010 nie je nižšia ako 3,32 € (pri právnickej osobe 8,30 €).

Vyplňte príslušné údaje o Záujmovom združení žien ASPEKT (pozri nižšie) a sumu zodpovedajúcu 2% dane do príslušných oddielov v daňovom priznaní.

Do 31. marca 2011 zaplaťte daň za rok 2010 a podajte daňové priznanie príslušnému daňovému úradu.

Od 1. januára 2011 sa zavádzajú zmeny v darovaní 2 % z dane. Ak chce právnická osoba darovať celé 2 % zo svojej dane, musí najneskôr do 31. marca 2011 (do posledného možného dňa na podanie daňového priznania) venovať tej istej organizácii dar z vlastných prostriedkov vo výške 0,5 % z dane. Ak tak neurobí, daňový úrad umožní poskytnúť danej právnickej osobe len 1,5 % zo svojej dane.

Ak ste zamestanec/zamestnankyňa:

Požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane v ktorej potvrdí výšku zaplatenej dane a potvrdí, že nemáte nedoplatok na dani.

Vypočítajte si 2% zo zaplatenej dane, vypočítaná suma nesmie byť nižšia ako 3,32 €.

Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní sumy zodpovedajúcej 2% zaplatenej dane.

Pošlite/doručte vyplnené Vyhlásenie spolu s Potvrdením daňovému úradu v mieste trvalého bydliska do 30. apríla 2011.

Potrebné údaje:
Názov organizácie: Záujmové združenie žien ASPEKT
Sídlo organizácie: Mýtna 38, 811 07 Bratislava
Právna forma: občianske združenie
Identifikačné číslo organizácie: 30807433

Viac informácií o mechanizme dvoch percent z dane a ďalšie tlačivá (daňové priznania ap.) nájdete na špecializovanej www.rozhodni.sk.

O použití 2% z Vašich daní budeme informovať na našich webových stránkach.
Ďakujeme!

Viac o činnosti ASPEKTU a o tom, ako používame 2 % z vašich daní sa dozviete v pravidelných správach:

Súhrnná správa o činnosti za rok 2010 sa pripravuje. O svojich aktivitách vás priebežne informujeme na našej webovej stránke.

Na čo sme použili 2 percentá z vašich daní v roku 2009

Správa o činnosti za rok 2009

Správa o činnosti za rok 2008

Správa o činnosti za rok 2007

Ako citovať tento článok:

red. Iste nájdete 2 dobré dôvody na to, aby ste nám poukázali svoje 2 percentá In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 20/01/2011. Získané 24/02/2024 - 10:13. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/iste-najdete-2-dobre-dovody-na-aby-ste-nam-poukazali-svoje-2-percenta