Iste nájdete 2 dobré dôvody na to, aby ste nám poukázali svoje 2 percentá

142Poukázaním 2 % z dane z príjmu máte aj Vy možnosť prispieť na činnosť feministickej vzdelávacej a publikačnej organizácie ASPEKT.

Ako poukázať 2% svojej dane ASPEKTU

Ak podávate daňové priznanie ako fyzická či právnická osoba:

Skontrolujte, či nemáte nedoplatok na dani z minulosti a či výška 2 % z dane za rok 2011 nie je nižšia ako 3,32 € (pri právnickej osobe 8,30 €).

Vyplňte príslušné údaje o Záujmovom združení žien ASPEKT (pozri nižšie) a sumu zodpovedajúcu 2% dane do príslušných oddielov v daňovom priznaní.

Do 31. marca 2012 zaplaťte daň za rok 2011 a podajte daňové priznanie príslušnému daňovému úradu.

Ak chce právnická osoba darovať celé 2 % zo svojej dane, musí najneskôr do 31. marca 2012 (do posledného možného dňa na podanie daňového priznania) venovať tej istej organizácii dar z vlastných prostriedkov vo výške 0,5 % z dane. Ak tak neurobí, daňový úrad umožní poskytnúť danej právnickej osobe len 1,5 % zo svojej dane.

Ak ste zamestnankyňa alebo zamestanec:

Požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane (v prílohe), v ktorej potvrdí výšku zaplatenej dane, a potvrdí, že nemáte nedoplatok na dani.

Vypočítajte si 2% zo zaplatenej dane, vypočítaná suma nesmie byť nižšia ako 3,32 €.

Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní sumy zodpovedajúcej 2% zaplatenej dane (v prílohe).

Pošlite/doručte vyplnené Vyhlásenie spolu s Potvrdením daňovému úradu v mieste trvalého bydliska do 30. apríla 2012.

Potrebné údaje:
Názov organizácie: Záujmové združenie žien ASPEKT
Sídlo organizácie: Mýtna 38, 811 07 Bratislava
Právna forma: občianske združenie
Identifikačné číslo organizácie: 30807433

Viac informácií o mechanizme dvoch percent z dane a ďalšie tlačivá (daňové priznania ap.) nájdete na špecializovanej webovej stránke www.rozhodni.sk.

O použití 2% z Vašich daní budeme informovať na našich webových stránkach. Činnosť ASPEKTU môžete priebežne sledovať na webových stránkach www.aspekt.sk a ruzovyamodrysvet.sk, ako aj prostredníctvom informačných bulletinov - ňjúviniek.
Ďakujeme!

Ako citovať tento článok:

red. Iste nájdete 2 dobré dôvody na to, aby ste nám poukázali svoje 2 percentá In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 11/02/2012. Získané 15/04/2024 - 15:50. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/iste-najdete-2-dobre-dovody-na-aby-ste-nam-poukazali-svoje-2-percenta-0