Je nevyhnutné, aby európske vlády zabezpečili počas pandémie COVID-19 bezpečný a včasný prístup k interrupcii

Vyhlásenie európskej občianskej spoločnosti

Dnes sme zaslali list prezidentke, premiérovi a predsedovi NR SR, v ktorom upozorňujeme, že ženy a dievčatá čelia počas krízy koronavírusu mnohým obmedzeniam v prístupe k sexuálnemu a reprodukčnému zdraviu:

 

Vážená pani prezidentka, vážený pán predseda Národnej rady SR, vážený pán predseda vlády SR,

pandémia COVID-19 a kríza verejného zdravia postavili systémy zdravotnej starostlivosti pred veľké výzvy. Európske krajiny vrátane Slovenska sa usilujú riešiť pandémiu a chrániť obyvateľstvo. Pritom je však nevyhnutné, aby prijali aj opatrenia na ochranu zdravia, ľudskej dôstojnosti, telesnej a duševnej integrity a reprodukčnej autonómie žien a dievčat.

Upozornilo na to aj viac ako sto organizácií z rôznych európskych krajín.

Dolupodpísané organizácie zo Slovenska sa pridali k tejto výzve, keďže ženy v našej krajine čelia viacerým prekážkam v prístupe k bezpečnej a včasnej interrupcii. K takýmto prekážkam patrí napríklad nedostupnosť medikamentóznej interrupcie vhodnej pre rané štádiá tehotenstva, čakacie lehoty, nedostatočné informácie o tom, v ktorých zariadeniach je možné podstúpiť umelé prerušenie tehotenstva, ako aj absencia prístupu k interrupciám v niektorých častiach Slovenska a pod. Súčasná pandémia COVID-19 tieto prekážky ešte zhoršuje, na čo v uplynulých dňoch upozornila aj verejná ochrankyňa práv.

Upriamujeme preto Vašu pozornosť na problémy v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia, ktorým môžu ženy na Slovensku čeliť a ktoré môžu dopadať predovšetkým na tie najzraniteľnejšie skupiny. Spoločne so stovkou európskych organizácií vyzývame, aby predstaviteľky a predstavitelia krajín zabezpečili prístup k službám týkajúcim sa sexuálneho a reprodukčného zdravia a odmietli všetky potenciálne návrhy, ktorých cieľom je obmedziť prístup k bezpečným interrupciám a súvisiacej zdravotnej starostlivosti počas pandémie COVID-19. Výzvu považujeme za o to akútnejšiu, že programové vyhlásenie, ktoré vláda SR predložila v uplynulých dňoch, si nekladie za cieľ uvedené problémy eliminovať, ale má ambíciu práva žien a dievčat v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia ešte viac obmedzovať.

Možnosť voľbyASPEKTAmnesty InternationalObčan, demokracia a zodpovednosť, Ženské kruhy

 

Vyhlásenie občianskej spoločnosti

Pandémia COVID-19 a kríza verejného zdravia postavili systémy zdravotnej starostlivosti v Európe pred veľké výzvy. Európske krajiny sa usilujú riešiť pandémiu, chrániť  obyvateľstvo a vyrovnať sa s čoraz väčším nedostatkom zdravotníckych pracovníkov a pracovníčok a zdravotníckych zariadení. Pritom je však nevyhnutné, aby prijali aj opatrenia na ochranu zdravia, ľudskej dôstojnosti, telesnej a duševnej integrity a reprodukčnej autonómie žien a dievčat.

Obzvlášť znepokojujúce je, že v mnohých krajinách neexistujú štátne opatrenia, ktoré by počas pandémie zaručovali bezpečný a včasný prístup k základným službám v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia, ako aj dostupnosť produktov a informácií z tejto oblasti.

Ženy a dievčatá [1] čelia značným obmedzeniam v bezpečnom prístupe k základným službám v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia, a to predovšetkým k včasnej interrupčnej starostlivosti, k post-interrupčnej starostlivosti či k núdzovej antikoncepcii. Takéto obmedzenia majú neúmerne väčší dopad na ľudí z marginalizovaných skupín vrátane žien žijúcich v chudobe, žien so zdravotným znevýhodnením, rómskych žien, nedokumentovaných migrantiek, dospievajúcich osôb a žien ohrozených násilím či tých, ktoré domáce a sexuálne násilie zažili. Spomínané obmedzenia tiež zbytočne vystavujú ženy, dievčatá a ich rodiny, ako aj poskytovateľky a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti riziku, že sa nakazia vírusom COVID-19.

Obzvlášť závažným prekážkam čelia ženy a dievčatá žijúce v európskych krajinách, kde je prístup k legálnym interrupciám zakázaný alebo výrazne obmedzený. V dôsledku toho musia buď vycestovať do inej krajiny, kde podstúpia legálnu interrupciu, alebo musia získať tabletky na výkon medikamentóznej interrupcie zo zahraničia. Tieto problémy môžu vzniknúť aj v európskych krajinách, v ktorých prístup k interrupciám komplikujú zaťažujúce, resp. škodlivé administratívne postupy, alebo tam, kde lekárky a lekári odmietajú poskytovať zdravotnú starostlivosť spojenú s interrupciou.

Oceňujeme prístup vlád, ktoré počas tohto obdobia urýchlene zabezpečili prístup k neodkladnej základnej sexuálnej a reprodukčnej zdravotnej starostlivosti, najmä prostredníctvom poskytovania zdravotníckych služieb na diaľku (napr. telefonicky alebo elektronickou formou) a zabezpečenia prístupu k medikamentóznej interrupcii v skorých štádiách tehotenstva, ktorú možno aplikovať v domácich podmienkach. Apelujeme na všetky ostatné európske vlády, aby nasledovali tento príklad a riadili sa odporúčaniami odborníčok a odborníkov v oblasti zdravotníctva a verejného zdravia.

Vyzývame šesť európskych krajín, v ktorých sú interrupcie zakázané alebo prísne regulované [2], aby urýchlene zmenili zákony, ktoré ohrozujú zdravie a životy žien. Súčasné obmedzenia v cestovaní a doprave znásobujú negatívny dosah  reštriktívnych zákonov. Ľudia v týchto krajinách nemusia mať viac možnosť vycestovať do zahraničia za poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, ktorí interrupcie vykonávajú, resp. mať prístup k tabletkám na výkon medikamentóznej interrupcie, ktoré zahraniční poskytovatelia zasielajú poštou. Opatrenia proti pandémii tak zvyšujú zdravotné riziká a negatívne vplývajú na životnú pohodu ľudí, ktorí v súčasnosti potrebujú prístup k tejto službe reprodukčného zdravia.

Vyzývame krajiny, kde je prístup k interrupciám legálny, ale zdravotnícke služby sú v dôsledku rôznych prekážok nedostupné alebo ťažko dostupné, aby tieto prekážky bezodkladne odstránili a zabezpečili prístup k službám sexuálneho a reprodukčného zdravia. Medzi takéto prekážky patria napríklad medicínsky neopodstatnené požiadavky, ktoré od ľudí vyžadujú, aby absolvovali nepotrebné či opakované návštevy zdravotníckych zariadení alebo aby podstúpili povinnú hospitalizáciu. Rovnako je nevyhnutné okamžite zabezpečiť, aby odmietanie lekárov a lekárok poskytovať zdravotnú starostlivosť z dôvodu ich osobného presvedčenia neohrozilo včasný prístup k legálnym interrupciám. 

V súlade so záväzkami v oblasti ľudských práv [3] a s odporúčaniami zdravotníckych odborníkov, odborníčok a organizácií [4] by štáty mali prijať nasledujúce opatrenia a zabezpečiť ich vykonávanie minimálne po dobu trvania pandémie COVID-19: 

 • Zabezpečiť, aby interrupcia bola považovaná za základnú a neodkladnú formu zdravotnej starostlivosti a zaistiť k nej včasný prístup.
 • Povoliť a včas sprístupniť dištančné (telefonické alebo elektronické) zdravotnícke konzultácie pre všetky osoby, ktoré zvažujú interrupciu či hľadajú potrebné informácie. Rovnako by sa mali prijať osobitné opatrenia, ktoré umožnia marginalizovaným skupinám bezplatný alebo cenovo dostupný a jednoduchý prístup k týmto dištančným (telefonickým alebo elektronickým) zdravotníckym konzultáciám.
 • Zabezpečiť v rámci svojej jurisdikcie včasný prístup k medikamentóznej interrupcii a povoliť lekárom a lekárkam predpisovať príslušné lieky prostredníctvom dištančných (telefonických alebo elektronických) zdravotníckych konzultácií.
 • Umožniť, aby osoby mohli užiť všetky lieky na výkon medikamentóznej interrupcie doma. Požiadavka, ktorá existuje v niektorých európskych krajinách, aby sa jedna tabletka užila za fyzickej prítomnosti lekára či lekárky, resp. aby k tomu došlo v zdravotníckom zariadení, by mala byť odstránená.
 • Zrušiť povinné čakacie lehoty, ktoré predchádzajú interrupcii, ako aj požiadavky na absolvovanie povinného poradenstva, prípadne zabezpečiť, aby sa poradenstvo mohlo uskutočniť prostredníctvom dištančných (telefonických alebo elektronických) zdravotníckych konzultácií.
 • Povoliť lekárom a lekárkam primárnej zdravotnej starostlivosti, ako aj pôrodným asistentkám a asistentom poskytovanie medikamentóznej interrupcie v skorých štádiách tehotenstva.
 • Prijať také opatrenia v oblasti zdravotníctva, ktoré zaručia prístup k interrupčnej zdravotnej starostlivosti v prípadoch, keď medikamentóznu interrupciu nie je možné vykonať alebo je kontraindikovaná, v prípadoch, keď ženy potrebujú interrupciu v neskorších štádiách tehotenstva, alebo keď potrebujú post-interrupčnú starostlivosť, ako aj vtedy keď potrebujú navštíviť zdravotnícke zariadenie z iných dôvodov. Cestovanie v týchto prípadoch by sa malo považovať za nevyhnutné a štáty by ho mali povoliť aj vtedy, keď je inak voľný pohyb osôb obmedzený.
 • Ak sa na výkon interrupcie požaduje lekárske povolenie, štáty by mali zabezpečiť, aby ho mohol poskytnúť len jeden lekár či lekárka. Požiadavky na schválenie výkonu interrupcie viacerými lekármi či lekárkami by sa mali zrušiť.
 • Zabezpečiť včasný prístup k prenatálnej diagnostike a psychosociálnej podpore, ak si ich ženy vyžiadajú.
 • Zabezpečiť primeraný počet  poskytovateliek a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí sú ochotní a schopní vykonávať interrupcie na celom území danej krajiny, a sprístupniť informácie o tom, kde ich môžu ženy nájsť. Ďalej je nutné bezodkladne zabezpečiť, aby odmietanie tohto druhu starostlivosti zo strany lekárov a lekárok neohrozilo prístup k bezpečným interrupciám v čase krízy.
 • Šíriť informácie o aktuálnych zmenách, ktoré sa týkajú politík sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv a, ako aj zabezpečovania zdravotníckej starostlivosti, a ku ktorými dochádza v súvislosti s opatreniami proti šíreniu COVID-19.
 • Zabezpečiť prístup k antikoncepcii vrátane núdzovej antikoncepcie, napr. tým, že štáty povolia dištančné (telefonické alebo elektronické) zdravotnícke konzultácie a umožnia poskytovanie núdzovej antikoncepcie lekárňami bez lekárskeho predpisu.

Na záver vyzývame všetkých tvorcov a tvorkyne politík na európskom kontinente, aby odmietli návrhy, ktorých cieľom je obmedziť prístup k bezpečným interrupciám a súvisiacej zdravotníckej starostlivosti počas pandémie COVID-19. Takéto pokrytecké návrhy iba prehlbujú súčasnú krízu v oblasti verejného zdravia a majú negatívny dopad na zdravie, životy a blaho žien a dievčat.

 

Abortion Rights Campaign, Írsko

Albanian Center for Population and Development

Amnesty International

Amrita Association, Maďarsko

ASPEKT, Slovensko

Association des Femmes de l’Europe Meridionale

Association européenne pour la défense des droits de l’homme (AEDH)

Association for Human Rights and Civic Participation PaRiter, Chorvátsko

Association for promotion of women’s action Tiiiit! Inc., Severné Macedónsko

Association Mnémosyne, Francúzsko

Association of Women of Southern Europe (AFEM)

Associazione italiana donne per lo sviluppo, Taliansko

Associazione Luca Coscioni, Taliansko

ASTRA Network

Austrian Family Planning Association

Bibija Roma Women Center, Srbsko

British Pregnancy Advisory Service

Bureau Clara Wichmann, Foundation for strategic litigation for gender equality, Holandsko

C.G.I.L. Confederazione Italiana del Lavoro, Taliansko

Center for Curricular Development and Gender Studies: FILIA , Rumunsko

Center for Reproductive Rights

CESI – Center for Education, Counselling and Research, Chorvátsko

Clio. Femmes, Genre, Histoire, Francúzsko

Coalition to Repeal the 8th Amendment, Írsko

Concord Research Center for Integration of International Law in Israel

Cyprus Family Planning Association

Danish Family Planning Association

Deutsche Stiftung Weltbevölkerung (DSW)

Doctors for Choice Ireland

Doctors for Choice Malta

Doctors for Choice UK

Encore féministes

Equipop

Estonian Sexual Health Association

European Humanist Federation

European Parliamentary Forum for Sexual & Reproductive Rights

European Roma Rights Centre

European Society of Contraception and Reproductive Health (ESC)

European Women Lawyers Association

Family Planning Association of Moldova

Federación Planificación Estatal, Španielsko

Fédération des Centres Pluralistes de Planning Familial, Belgicko

Federation for Women and Family Planning, Poľsko

Fédération laïque des centres de planning familial – FLCPF, Belgicko

Femmes solidaires, Francúzsko

Forum femmes méditerranée

Fundación para la Convivencia Aspacia, Španielsko

Garance, Belgicko

German Women Lawyers’ Association

Helia Association, Španielsko

HERA – Health education and research association, Severné Macedónsko

Human Rights Watch

Humanists UK

International Commission of Jurists

International Federation for Professionals in Abortion and Contraception (FIAPAC)

International Planned Parenthood Federation – European Network

IPAS

Irish Family Planning Association

Kosovar Gender Studies Center

L.A.I.G.A, Taliansko

L’ Associació de Drets Sexuals i Reproductius, Španielsko

La Ligue des droits de l’Homme, Francúzsko

Latvian Association for Family Planning and Sexual Health

Le Planning Familial, Francúzsko

London-Irish Abortion Rights Campaign

Médecins du monde-France

Možnosť voľby, Slovensko

Nane, Maďarsko

National platform for reproductive justice, Chorvátsko

National Women’s Council of Ireland

Občan, demokracia a zodpovednosť, Slovensko

Patent Association, Maďarsko

Planning Familial Luxembourg

Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants (PICUM)

pro familia Bundesverband, Nemecko

Rape Crisis Network Ireland

Regards de Femmes, Francúzsko

Rutgers, Holandsko

Santé Sexuelle Suisse, Švajčiarsko

Sarajevo Open Centre, Bosna and Hercegovina

Šeimos planavimo ir seksualinės sveikatos asociacija / Family Planning and Sexual Health

Association, Litva

Sensoa, Belgicko

Serbian Association for Sexual and Reproductive Health and Rights

Sex og Politikk, Nórsko

Society Without Violence, Arménsko

SOS Rijeka – Center for Nonviolence and Human Rights, Chorvátsko

Swedish Association for Sexuality Education

Tajik Family Planning Association

Union des Familles Laïques – UFAL, Francúzsko

Union Women Center, Gruzínsko

Väestöliitto – The Family Federation of Finland

Vita di donna, Taliansko

Voice for Choice – L-għażla tagħha, Malta

Wales Assembly of Women

WAVE Network – Women Against Violence Europe

Women Center “Light Steps”, Albánsko

Women on Waves, Holandsko

Women on Web, Holandsko

Women’s Rights Foundation, Malta

Women’s Resource Center Armenia

YouAct – European Youth Network on Sexual and Reproductive Rights

Young Feminist Europe

Ženské kruhy, Slovensko

 


[1] K prehľadu medzinárodných záväzkov v oblasti ľudských práv pozri Council of Europe Commissioner for Human Rights, Issue Paper on Women’s sexual and reproductive health and rights in Europe.

[2] World Health Organization, Safe abortion: Technical & policy guidance for health systems, Legal and policy considerations – Key messages; Health worker roles in providing safe abortion care and post-abortion contraception; Expanding health worker roles for safe abortion in the first trimester of pregnancy, Summary.  

[3] K prehľadu medzinárodných záväzkov v oblasti ľudských práv pozri Council of Europe Commissioner for Human Rights, Issue Paper on Women’s sexual and reproductive health and rights in Europe.

[4] World Health Organization, Safe abortion: Technical & policy guidance for health systems, Legal and policy considerations – Key messages; Health worker roles in providing safe abortion care and post-abortion contraception; Expanding health worker roles for safe abortion in the first trimester of pregnancy, Summary.  

Ako citovať tento článok:

red. Je nevyhnutné, aby európske vlády zabezpečili počas pandémie COVID-19 bezpečný a včasný prístup k interrupcii In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 23/04/2020. Získané 14/06/2024 - 02:17. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/je-nevyhnutne-aby-europske-vlady-zabezpecili-pocas-pandemie-covid-19-bezpecny-vcasn