O rodových aspektoch práce v školstve

Vyberáme z Knižnej edície ASPEKT

Tieto dni rezonuje vo verejnej diskusii téma platového ohodnotenia učiteliek a učiteľov i ďalších ľudí pracujúcich v školstve. V stredu 15. júna sa v Bratislave uskutoční protest pracovníčok a pracovníkov v školstve za výraznejšie zvýšenie platov. V ASPEKTE sa situácii učiteliek a učiteľov, ako aj širším rodovým súvislostiam vzdelávania venujeme dlhodobo. Prečítajte si, ako nahliadať možno rodovou optikou na učiteľské povolanie, akým problémom čelia vo svojej práci alebo ako rodovú citlivú pedagogiku uplatňovať v praxi.

Situácii učiteliek a učiteľov sa venujú predovšetkým dve publikácie Knižnej edície ASPEKT z roku 2008. Knižka Rodový pohľad na školstvo: Aspekty kľúčových rizík (dostupná online) sa zaoberá špecifikami školstva v rámci trhu práce. Autorky Jarmila Filadelfiová a Jana Cviková poukázali na to, že školstvo patrí k odvetviam s najvyšším zastúpením žien a zároveň, že mzdy v školstve patria k najnižším. Ešte aj v rámci týchto nízkych miezd sa pritom ukázal rodový mzdový rozdiel. Ženy zamestnané v školstve zarábali v roku 2005 oproti mužom o pätinu menej.

Publikácia Učiteľské povolanie: Aspekty rodovej rovnosti v škole (dostupná online) zase zhŕňa výsledky kvalitatívneho výskumu medzi učiteľkami a učiteľmi, ktorý sa realizoval prostredníctvom focusových skupín. Z rozhovorov neprekvapivo vyplynulo napríklad to, že učiteľky a učitelia nie sú spokojní s platovým ohodnotením a vnímajú aj nízky spoločenský status svojho povolania.

V rokoch 2005 až 2008 sme v spolupráci s organizáciami Občan a demokracia (dnes Občan, demokracia a zodpovednosť), Bábkové divadlo na Rázcestí  v Banskej Bystrici a Škola základ života realizovali projekt ruzovyamodrysvet.sk, ktorý do diskusií o vzdelávaní na Slovensku vniesol optiku rodovo citlivého vzdelávania a výchovy.

Knižka Ružový a modrý svet aj webová stránka ruzovyamodrysvet.sk zhŕňajú základné východiská rodovo citlivej výchovy a vzdelávania. Učiteľkám a učiteľom ponúkajú aj konkrétne metodiky na prácu s deťmi. Najnovšia séria metodík na portáli ruzovyamodrysvet.sk prináša námety, ako na hodinách občianskej či etickej výchovy diskutovať o význame neplatenej reprodukčnej práce súvisiacej so starostlivosťou (nielen) počas pandémie, o emocionálnej práci, prekérnej práci či práci učiteliek a situácii učiteliek a učiteľov počas pandémie.

 

Viac o rodových aspektoch výchovy a vzdelávania si môžete prečítať v knižnici ASPEKTU každý štvrtok od 16.30 do 19.30.

Ako citovať tento článok:

red. O rodových aspektoch práce v školstve In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 13/06/2022. Získané 18/07/2024 - 06:50. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/o-rodovych-aspektoch-prace-v-skolstve