O sexuálnych a reprodukčných právach žien

O sexuálnych a reprodukčných právach zo správy Rady Európy (2017)

Sexuálne a reprodukčné práva chránia niektoré z najdôležitejších a najintímnejších aspektov nášho života. Zabezpečenie týchto práv pre ženy je nevyhnutnou súčasťou úsilia o dosiahnutie rodovej rovnosti a zároveň je prínosom pre celú spoločnosť.

Sexuálne a reprodukčné práva sú súborom občianskych, politických, ekonomických, sociálnych a kultúrnych práv, ktoré spadajú pod ochranu medzinárodných ľudskoprávnych predpisov a týkajú sa sexuálnych a reprodukčných aspektov ľudského života.

V rámci sexuálnych a reprodukčných práv majú ženy a dievčatá právo na prístup k plánovanému rodičovstvu, informácie o sexuálnom zdraví, poradenstvo a vzdelávanie v oblasti sexuálnych a reprodukčných práv, bezpečnú a odbornú starostlivosť pred tehotenstvom, počas neho a pri pôrode, komplexnú starostlivosť o dieťa, ako aj dostupnú a bezpečnú starostlivosť súvisiacu s vykonaním interrupcie. K tomuto súboru práv patrí napríklad právo na ľudskú dôstojnosť, zdravie, život, právo na ochranu pred násilím, mučením a inými formami krutého, neľudského a ponižujúceho zaobchádzania. Patrí sem aj právo na rodovú rovnosť a život bez diskriminácie. Sexuálne a reprodukčné práva sú teda neoddeliteľnou súčasťou ľudských práv. Členské štáty Rady Európy a Európskej únie vrátane Slovenska sú povinné prijímať účinné opatrenia, ktoré by zabezpečili dodržiavanie a ochranu sexuálnych a reprodukčných práv žien. Zároveň nesmú prijímať také opatrenia, ktoré by spochybňovali, obmedzovali alebo odstraňovali nárok na uplatnenie sexuálnych a reprodukčných práv žien.

„Európa v uplynulých desaťročiach dosiahla v tomto smere veľa pozitívnych zmien. Napriek tomu sa ženy a dievčatá i naďalej stretávajú s odopieraním, obmedzovaním a porušovaním sexuálnych a reprodukčných práv. Legislatívne a politické opatrenia i prax, ktoré sú odrazom všadeprítomných rodových stereotypov a rodovej nerovnosti, závažným spôsobom obmedzujú a oslabujú sexuálne a reprodukčné zdravie žien, ich osobnú autonómiu, dôstojnosť, integritu a samostatné rozhodovanie. V posledných rokoch navyše v tejto oblasti znovu ožívajú hrozby, ktoré vystavujú nebezpečenstvu dlhodobé záväzky v oblasti rodovej rovnosti a práv žien,” uvádza sa v súhrne tematickej správy, ktorú zverejnil komisár Rady Európy pre ľudské práva Nils Muižnieks (citované podľa www.odz.sk).

Na Slovensku sme len v roku 2018 zaznamenali dva legislatívne návrhy, ktoré sa usilovali o obmedzenie prístupu žien k bezpečným a legálnym interrupciám. Hoci sa zatiaľ nečítali na pôde Národnej rady SR, mnoho poslancov a poslankýň prejavilo vôľu zaoberať sa obmedzením práva žien rozhodovať o svojom tele, zdraví a živote. Možno teda predpokladať, že tieto pravidelne opakujúce sa snahy budú pokračovať aj naďalej. Konajme proti obmedzovaniu sexuálnych a reprodukčných práv žien aj tým, že sa o nich dozvieme viac.

Zdroje:

ASPEKT (2005). Rodový infobalíček: Reprodukčné práva. Dostupné na: http://archiv.aspekt.sk/download/rodovy_infobalicek_022005.pdf

Cviková, Jana – Juráňová, Jana (ed., 2001). Možnosť voľby. Aspekty práv a zodpovednosti. Bratislava: ASPEKT.

Občan, demokracia a zodpovednosť (2017). Sexuálne a reprodukčné zdravie a práva žien v Európe (správa komisára RE pre ľudské práva). Dostupné na: http://odz.sk/sexualne-a-reprodukcne/ 

Poradňa pre občianske a ľudské práva. Čo sú sexuálne a reprodukčné práva žien? Dostupné na: https://www.poradna-prava.sk/sk/temy/sexualne-a-reprodukcne-prava/co-su-sexualne-a-reprodukcne-prava-zien/0

Rada Európy (2017). Women’s sexual and reproductive health and rights in Europe. Dostupné na: https://rm.coe.int/women-s-sexual-and-reproductive-health-and-rights-in-europe-issue-pape/168076dead 
 

 

   Viac o problematike sexuálnych a reprodukčných práv si môžete prečítať:

 

 

Ako citovať tento článok:

red. O sexuálnych a reprodukčných právach žien In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 26/11/2018. Získané 17/07/2024 - 15:00. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/o-sexualnych-reprodukcnych-pravach-zien