Sexizmus

Výber z literatúry

Sexizmus je jedným z kľúčových problémov spoločnosti založenej na nerovnosti žien a mužov. Ako píše teoretička a aktivistka bell hooks, ktorej príručka Feminizmus do vrecka. O zanietených politikách vyšla v Knižnej edícii ASPEKT v preklade Jany Juráňovej: „Povedané jednoducho, feminizmus je hnutie, ktorého cieľom je ukončiť sexistické vykorisťovanie a útlak. (...) sexistické zmýšľanie a konanie je nesprávne za každých okolností, či sa podeň podpisuje žena, alebo muž, dieťa, alebo dospelá osoba“ (s. 16).

Knihy, ktoré nájdete v Knižnej edícii ASPEKTU aj v knižnici ASPEKTU, osvetľujú problematiku sexizmu, rodovej asymetrie a diskriminácie z rôznych hľadísk.

Prečítajte si...

... čo je vlastne sexizmus:

„Sexizmus označuje rôzne znevýhodňovania žien na základe ich príslušnosti k ženskému rodu, ako aj formy, akými muži vykonávajú svoju moc voči ženám.“

Čítajte v:

Niektoré dôležité pojmy. In CVIKOVÁ, Jana – JURÁŇOVÁ, Jana – KOBOVÁ, Ľubica (ed.): Žena nie je tovar. Komodifikácia žien v našej kultúre. Bratislava: ASPEKT 2005, s. 399.

Viac k definícii sexizmu:

CVIKOVÁ, Jana: Slovník. Sexizmus. In Aspekt 1/1993, s. 26 – 27.

JANSSEN-JURRIET, Marielouise: Sexismus. Über die Abtreibung der Frauenfrage. Frankfurt am Main: Fischer TV 1985.

VANAUKEN, Sheldon: Freedom for Movement Girls – Now. Nashville, Tenn: Southern Student Organizing Committee 1969. Dostupné na: http://library.duke.edu/rubenstein/scriptorium/wlm/vanauken/

... koho a čoho všetkého sa sexizmus týka:

„Je to tak proto, že naše společnost, stejně jako všechny ostatní historické civilizace, je patriarchální. Tento fakt se nám okamžitě ozřejmí, když si vybavíme, že armáda, průmysl, technika, univerzity, věda, politické úřady i finance – zkrátka všechny cesty moci ve společnosti, včetně donucovací moci policie, jsou zcela v rukou mužů.“

Čítajte v:

MILLET, Kate: Sexuální politika. In OATES-INDRUCHOVÁ, Libora (ed.): Dívčí válka s ideologií. Klasické texty angloamerického feministického myšlení. Praha: SLON 1998, s. 74.

Viac k sexizmu vo vede:

FOX KELLER, Evelyn: Feminism and Science. In ABEL, Elizabeth – ABEL, Emily K. (eds.): The Signs Reader. Women, Gender, and Scholarship. Chicago: University of Chicago Press 1983.

HOSKIN, Michael: Karolína Herschelová. Žena, která objevila kometu. Praha: Academia 2006.

KICZKOVÁ, Zuzana – SZAPUOVÁ, Mariana – ZEZULOVÁ, Jana (ed.): Na ceste k rodovej rovnosti. Ženy a muži v akademickom prostredí. Bratislava: Iris 2007.

MAURER, Margarete: Wissenschaft in der Dissidenz: Feministische Forschung, Analyse und Kritik in und an den biologischen Wissenschaften – ein innovativer Impuls für Biologie, Frauen und Gender-forschung. In HEY, Barbara (Hg.): Innovationen 2. Standpunkte feministischer Forschung und Lehre. Wien: Bundesministerium für Wissenschaft und Verkehr 1999, s. 163 – 200.

Viac k sexizmu v umení:

HESS, Thomas B. – BAKER, Elizabeth C. (eds.): Art and Sexual Politics. Women's Liberation, Women Artists, and Art History. New York: Collier Books – Macmillan 1973.

KICZKOVÁ, Zuzana a kol.: Otázky rodovej identity vo výtvarnom umení, architektúre, filme a literatúre. Bratislava: Univerzita Komenského 2000.

ORAVCOVÁ, Jana – MITÁŠOVÁ, Monika (ed.): Rodové štúdiá v umení a kultúre / Gender Studies in Arts and Culture. Bratislava: SCCA – Slovensko 2000.

Viac k sexizmu v jazyku:

CAMERON, Deborah (ed.): The Feminist Critique of Language. A Reader. London – New York: Routledge 1999.

EISNER, Pavel: Čeština a žena. In Aspekt 2/1994, s. 24 – 29.

VALDROVÁ, Jana – KNOTKOVÁ-ČAPKOVÁ, Blanka – PACLÍKOVÁ, Pavla: Kultura genderově vyváženého vyjadřování. Jak koncipovat promluvy a texty? Na co dbát v češtine a cizím jazyce? Jak lépe zviditelnit odborný přínos žen? Praha: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 2010.

TRÖMEL-PLÖTZ, Senta – MUES, Ingeborg (eds.): Gewalt durch Sprache. Die Vergewaltigung von Frauen in Gesprächen. Frankfurt am Main: Fischer TV 1987.

TRÖMEL-PLÖTZ, Senta – MUES, Ingeborg (eds.): Frauengespräche. Sprache der Verständigung. Frankfurt am Main: Fischer TV 1996.

Viac k sexizmu v politike:

CVIKOVÁ, Jana (ed.): Politiky a političky. Aspekty politickej subjektivity žien. Bratislava: ASPEKT 2011.

KOBOVÁ, Ľubica – MAĎAROVÁ, Zuzana (ed.): Kradmá ruka feministky rozvažuje za plentou. Aspekty parlamentných volieb. Bratislava: ASPEKT 2007.

CVIKOVÁ, Jana – MAĎAROVÁ, Zuzana (ed.): Politika vylúčenia a emócií. Aspekty predvolebnej kampane 2012. Bratislava: ASPEKT 2012.

EINHORN, Barbara: Citizenship in an Enlarging Europe. From Dream to Awakening. London: Palgrave MacMillan 2010.

Kultúrny časopis Aspekt 2/1999: Osobné je politické.

LAWRENCE, Regina G. – ROSE, Melody: Hillary Clinton's Race for the White House. Gender Politics and the Media on the Campaign Trail. New York: Lynne Rienner Publishers, Inc. 2010.

RAKUŠANOVÁ, Petra: Česká politika. Ženy v labyrintu mužů? Praha: Fórum 50 2006.

 

Ďalšie podnety nájdete TU.

Ako citovať tento článok:

red. Sexizmus In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 13/12/2017. Získané 24/02/2024 - 13:19. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/sexizmus