Správa o činnosti ASPEKTU za rok 2022

Rok 2022 bol 30. rokom oficiálnej existencie feministickej organizácie ASPEKT, ktorej iniciatívy siahajú na začiatok 90. rokov (registr. na MV SR 27. júla 1993). V nadväznosti na našu predchádzajúcu činnosť sme:

Ako v každej organizácii aj v ASPEKTE vykonávame množstvo neviditeľnej reprodukčnej práce, ktorá je však rovnako dôležitá pre naše pôsobenie ako tá viditeľná. 

O väčšine našich aktivít pravidelne informujeme na webových portáloch www.aspekt.sk, ruzovyamodrysvet.sk, facebookovej stránke ASPEKTU, ako aj prostredníctvom e-mailových informačných bulletinov Aspektovské ňjúvinky a Ňjúvinky ruzovyamodrysvet.sk. V tejto správe prinášame stručný súhrn našej činnosti za rok 2022. Viac sa dozviete v jednotlivých sekciách:

Knižnica ASPEKTU v roku 2022

Webové stránky a ňjúvinky v roku 2022

Novinky v Knižnej edícii ASPEKT v roku 2022

Recenzie, ocenenia a médiá v roku 2022

Podujatia a diskusie v roku 2022

Na našu prácu sme vynaložili vlastné kapacity a prostriedky, ako aj donorské príspevky:

V roku 2022 sme dočerpávali dva projekty z roku 2021 od Fondu na podporu umenia: na sériu podujatí s názvom „25 rokov Knižnej edície ASPEKT ako podnet pre rodovú reflexiu umenia“ a na projekt s názvom „Feministický webzin ASPEKTin“.

V roku 2022 sme získali tri dotácie od Fondu na podporu umenia (s dočerpávaním v roku 2023): na sériu podujatí s názvom „Knižná edícia ASPEKT: život v literatúre / literatúra v živote“ vo výške 4 500 Eur, povinné spolufinancovanie 238 Eur; na projekt s názvom „Feministický webzin ASPEKTin“ s dotáciou vo výške 11 000 Eur, povinné spolufinancovanie vo výške 581 Eur; na vydanie knihy Jany Bodnárovej Patchwork v bielej vo výške 3 175 Eur s povinným spolufinancovaním vo výške 191 Eur.

V roku 2022 sme čerpali dotáciu od pražskej kancelárie nadácie Heinrich Böll Stiftung na projekt s názvom “Security in Central and Eastern Europe from a feminist perspective” vo výške 3 423,61 Eur a získali sme finančnú podporu od organizácie VOICE v rámci VOICE Solidarity Fund vo výške 9 273 Eur.

Dobrovoľnícku prácu vykonávalo jadro aspektovského tímu: Jana Cviková, Jana Juráňová, Katarína Krnová, Ema Kürtová, Zuzana Maďarová, Alexandra Ostertágová; ako aj spolupracovníčky ASPEKTU Eva Blažejová, Hany Fábry, Dominika Formánková, Natália Heriban, Jaroslava Jelchová, Patrik Kondáš, Lenka Loučková, Paula Mačáková, Veronika Maďarová, Tereza Sršňová, Ema Ujházyová, Ľubica Vilko, Andrea Vrtelová a ď.

Z vlastných finančných prostriedkov ASPEKT  dofinancoval v potrebnej výške podporené projekty a hradil ďalšie náklady na prevádzku a realizáciu aktivít. Okrem vlastných prostriedkov, ktoré by nepostačovali, môžeme ďalej pracovať a zabezpečovať potrebnú infraštruktúru na túto prácu vďaka vašim nezištným darom a 2 % dane.

V roku 2022 sme získali z príspevku 2 % dane 2 574,78 Eur, ktoré sme použili na výdavky spojené s tlačou knihy Patchwork v bielej, so zabezpečením priestorov vrátane knižnice (internet, telefón, elektrina, úhrada za užívanie nebytového priestoru), výdavky spojené so zabezpečením webových domén a online katalógu knižnice.

Vaša dôvera je pre našu prácu najdôležitejšia. Ďakujeme, že ste ju vyjadrili aj prostredníctvom jednorazových a pravidelných darov vo výške 1785,86 Eur, ktoré využijeme v roku 2023 na dotlač knihy Patchwork v bielej a na výdavky na distribúciu a propagáciu kníh.

 

Ďalšie informácie o činnosti ASPEKTU, výstupy projektov a ďalšie plány nájdete na: www.aspekt.sk

Ako citovať tento článok:

red. Správa o činnosti ASPEKTU za rok 2022 In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 04/01/2023. Získané 24/07/2024 - 14:04. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/sprava-o-cinnosti-aspektu-za-rok-2022