Správa o ne/plnení odporúčaní výboru CEDAW

Do knižnice ASPEKTU pribudla publikácia, ktorá monitoruje plnenie záväzkov Slovenska vyplývajúcich z Dohovoru OSN o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (CEDAW). Slovenská republika sa stala zmluvnou stranou Dohovoru s účinnosťou od 1. januára 1993, keď na ňu prešli záväzky bývalého Československa po jeho rozdelení na dve samostatné republiky.

V roku 2008 vláda SR obhajovala pred Výborom pre odstránenie diskriminácie žien (ďalej výbor CEDAW) druhú, tretiu a štvrtú periodickú správu o plnení svojich záväzkov. Na základe tejto správy, ako aj tieňovej správy, ktorú pripravili a prezentovali zástupkyne mimovládnych organizácií, výbor vypracoval Záverečné zistenia adresované SR. V nich poukázal na pretrvávajúce závažné nedostatky v uplatňovaní práv žien a vyjadril znepokojenie nad pokračujúcou diskrimináciou žien. Zároveň navrhol niekoľko odporúčaní, ktoré mali napomôcť zlepšenie situácie.

Publikácia Monitorovacia správa o plnení Záverečných zistení Výboru pre odstránenie diskriminácie žien v SR sleduje, akým spôsobom vláda SR ne/plní záverečné odporúčania výboru CEDAW. Predstavuje aktuálnu situáciu v dvanástich oblastiach života spoločnosti v kontexte odporúčaní výboru a pre každú oblasť navrhuje konkrétne kroky, ktoré treba uskutočniť na zlepšenie situácie žien vystavených diskriminácii a na predchádzanie diskriminácie.

Monitorovaciu správu zostavila a vypracovala feministická organizácia Možnosť voľby v spolupráci s organizáciami EsFem, Kultúrne združenie Rómov Slovenska, Občan, demokracia a zodpovednosť, Poradňa pre občianske a ľudské práva, Queer Leaders Forum a Spoločnosť pre plánované rodičovstvo.

 

OBSAH

Obmedzený rozsah antidiskriminačnej legislatívy, Zuzana Magurová

Národný mechanizmus pre zlepšenie postavenia žien, Adriana Mesochoritisová, Jana Zezulová

Národná stratégia rodovej rovnosti a Národný akčný plán, Adriana Mesochoritisová

Kultúrne zvyky a vzdelanie, Monika Bosá, Adriana Jesenková, Jana Zezulová

Násilie páchané na ženách, Adriana Mesochoritisová, Dušana Karlovská

Rómske ženy, Andrea Bučková

Účasť žien na politickom a verejnom živote, Oľga Pietruchová

Zamestnanosť a trh práce, Jarmila Filadelfiová

Sexuálne a reprodukčné zdravie a práva, Adriana Lamačková, Oľga Pietruchová

Problematika násilných a vynútených sterilizácií rómskych žien v Slovenskej republike a diskriminácia v prístupe k zdravotnej starostlivosti, sociálnemu zabezpečeniu. Vynútiteľnosť práva v súvislosti s prípadmi diskriminácie rómskych žien, Vanda Durbáková

Rodinné vzťahy, Janka Debrecéniová

Situácia lesbických, bisexuálnych a transsexuálnych žien v SR, Romana Schlesinger, Roman Kollárik, Christián Havlíček

Ako citovať tento článok:

red. Správa o ne/plnení odporúčaní výboru CEDAW In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 22/04/2011. Získané 24/02/2024 - 10:24. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/sprava-o-neplneni-odporucani-vyboru-cedaw