Histórie žien

Aspekty písania a čítania
Editorka: 
Jana Cviková, Jana Juráňová, Ľubica Kobová

V poradí šiesty zborník radu Aspekty približuje niektoré aspekty čítania a písania histórie žien. Vychádza z podujatia Dvaapoldňa  ASPEKtiek tojest Histórie žien, ktoré bolo vyvrcholením trojročného projektu Histórie žien a hľadaním ďalších perspektív v oblasti odhaľovania, reinterpretovania, čítania, písania, rozprávania, znovuprežívania, akceptovania ... histórií žien. Súčasťou podujatia bola aj rovnomenná interdisciplinárna konferencia. Z konferenčných príspevkov a ďalších materiálov z konferencie a jej prípravy sme zostavili publikáciu, ktorá chce prispieť do diskusie o (ne)prítomnosti histórie žien a o potrebe zohľadňovať rodovú perspektívu nielen v historických vedách, ale aj v panujúcom kultúrnom kánone na Slovensku.

 

„V ponímaní nášho projektu nie je história len súhrnom významných udalostí či osobností, ale predovšetkým množinou tiel a zážitkov, ktoré tieto telá zažili, čiže v tomto zmysle je aj naším zážitkom a zdrojom legitimizácie toho, čo robíme, čo sme robili. Telá zažívajúce históriu sú v tejto spoločnosti obvykle priraďované jednoznačne k biologicky ženskému alebo mužskému pohlaviu a vstupujú do rastra nespochybnenej dvojrodovosti, ktorá od nich vyžaduje napĺňanie istej ženskej a mužskej roly; preto je dôležité, aby bola v našich úvahách o histórii žien prítomná rodová perspektíva ako kľúčový moment organizácie spoločnosti.“

Jana Cviková: Histórie žien. Aspektovský rámec a rámec politického feminizmu 

„Každá žena sa zmení, keď pozná, že má dejiny.“ Gerda Lerner

 

Kniha je vypredaná, požičať si ju môžete v knižnici ASPEKTU.

 

Obsah

Jana Cviková : Histórie žien | Aspektovský rámec a rámec politického feminizmu

     Jana Juráňová : Slovo k desaťročnici knižnej edície

     Bábkové divadlo na Rázcestí : Ženské štúdie

     Rozhovor Jany Cvikovej s Etelou Farkašovou : Veľa ženských životov ostáva nezaznamenaných

     Etela Farkašová : Stalo sa

     Mariana Szapuová : Feminizmus v aspektovských knižkách

Ľubica Kobová : O zaujatých a nevzdelaných historičkách plných predsudkov | Ženy ako subjekt v koncepciách Joan Wallach Scott

     Dagmar Košťálová : Téma „ženy“ v Presspurských novinách

Joan Wallach Scott: Rod: užitočná kategória historickej analýzy

Hana Havelková : Konec idyly? | Možné konceptualizace postavení žen v moderní české historii

Gabriela Dudeková : Radikálky alebo konzervatívky? | Nové výskumy v oblasti dejín ženského hnutia na Slovensku

Zuzana Kiczková : Vy/rozprávaná a pre/žitá biografia | Interpretačná analýza naratívneho interview

     Ľubica Kobová : Pamäť žien

Marta Botiková : O čom ženy rozprávajú | Reflexia spôsobu života v životopisných rozprávaniach žien

Katarína Hradská : Gisela Fleischmann | Príbeh odvážnej ženy

     Anna Grusková : Tragická hrdinka Gisela Fleischmann

Nadežda Lindovská : Magda Husáková–Lokvencová | Prvý ženský hlas slovenskej divadelnej réžie

Eva Filová : Ženy, eros, politika | Emancipačná vlna v slovenskom hranom filme 70. rokov

Paula Jójárt: Lesba, teplá, butch, dokonca aj lesbička... | Postkomunistické identity lesBických aktivistiek na Slovensku

Eva Maliti–Fraňová : Zakázaná Jesenská | Zora Jesenská a moderný umelecký preklad na Slovensku

     Zora Jesenská : Stretnutia s Timravou

Daniela Kodajová : „Učenia v škole bolo mi skôr primálo“ | Vzdelávanie dievčat v rodinách slovenských národovcov

     Biografický slovník ženských hnutí a feminizmov v strednej, východnej a juhovýchodnej Európe

Anna Tokárová : Vyššie vzdelávanie dievčat a žien | Prekážky a stimuly

Karol Hollý: Kauza „Olga Rubešová“ | Názory na emancipáciu žien v publicistickej diskusii k divadelnej hre

     František X. Svoboda : Olga Rubešová

Ľubica Kobová : Načo je (komu) volebné právo? | Jeden z príbehov volebného práva žien na Slovensku

     Mária Mikulová : Právne postavenie ženy v Československej republike

     Žena novej doby

     Zdenka Telecká : Význačné odchýlky v právnom postavení slovenskej ženy

Katarína Zavacká : „Vladárstvo v rodine“ | Politika Slovenského štátu voči ženám

     Slovák a Nová žena : Aké majú byť ženy

 

Počet strán: 
328
80-85549-65-4 (2007)
Príloha: