Konať proti násiliu na ženách (2. vydanie)

Násilie v intímnom vzťahu je závažný problém, ktorého korene siahajú k nerovnému rozdeleniu moci medzi mužmi a ženami v spoločnosti. Súkromná sféra sa tradične chápe ako nedotknuteľná a pre „vonkajší" svet neprístupná oblasť. Chápe sa ako priestor, kde človek zažíva pozitívne osobné vzťahy a emócie, pričom za jeho fungovanie sú u nás tradične zodpovedné ženy. V dôsledku týchto predstáv a očakávaní je také ťažké o násilí v párových vzťahoch hovoriť verejne. Vyvracia mýty spojené s „domácim" násilím, prináša konkrétne rady a odporúčania, ako násilie rozpoznať, kde hľadať pomoc, aké sú občianskoprávne a trestnoprávne aspekty násilia v párových vzťahoch, aké sú jeho dôsledky pre deti. Poskytuje informácie o tom, čo môžu v tejto súvislosti robiť polícia, zdravotníctvo, právnické, psychosociálne a pedagogické profesie.
Praktická forma publikácie umožňuje voľne pracovať s jednotlivými témami. Adresár pomáhajúcich zariadení a inštitúcií ponúka ďalšie informácie, rady aj pomoc.


Vydalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v roku 2008 v rámci Národnej kampane SR Zastavme domáce násilie na ženách, ktorú iniciovala Rada Európy.


Druhé, aktualizované vydanie na základe prvého vydania (Pro Famila a ASPEKT 2000) pripravili OZ Pro Familia a ZZŽ ASPEKT.

Odborné spracovanie slovenskej verzie a aktualizovaného vydania: PhDr. Eva Sopková (odborná koordinácia), JUDr. Iveta Rajtáková, PhDr. Jana Andruchová, PhD.
Vedenie projektu a redakčné spracovanie originálu: Mag. Elfriede Fröschl, Dr. Sylvia Löw
Autorky originálu: Mag. Renate Egger, Anneliese Erdemgil-Brandstätter, Mag. Elfriede Fröschl, Dr. Lisa Lercher, Rosa Logar, Hermine Sieder, Petra Spannring (Aktionsgemeinschaft der autonomen österreichischen Frauenhäuser)
Art Direction, dizajn originálu: Andrea Zeitlhuber/ad hoc, Viedeň
Ďakujeme autorkám a vydavateľovi originálu za láskavé povolenie na slovenské vydanie a expertke na problematiku násilia páchaného na ženách Renate Egger za spoluprácu.
Z originálu Gegen Gewalt an Frauen handeln (Bundeskanzleramt a Bundesministerin für Frauenangelegenheiten © Viedeň 1994) preložili Jana Cviková, Ľudmila Horvátová a Marek Linha.
Jazyková redaktorka: Mgr. Juliana Szolnokiová
Koordinácia slovenského vydania: PhDr. Jana Cviková
Grafické spracovanie: Jana Sapáková

Obsah

Predhovor k aktualizovanému vydaniu
K zámeru tohto informačného materiálu

01 Násilie páchané na ženách sa týka nás všetkých
02 Mýty a fakty
03 Rozpoznať násilie, plánovať pomoc
04 Čo ponúkajú ženské domy a poradne
05 Čo môže robiť polícia
06a Občianskoprávne aspekty
06b Trestnoprávne aspekty
07 Dôsledky pre deti
08 Peniaze a byt
09 Zdravotnícka podpora
10 Ako sa vlastnými silami vyrovnať s násilím
11 Informácie pre psychosociálne profesie
12 Informácie pre políciu
13 Informácie pre právnické profesie
14 Informácie pre zdravotnícke profesie
15 Informácie pre pedagogické profesie
16 Konať proti mužskému násiliu
17 Adresy, telefónne čísla, odporúčaná literatúra

 

 

ISBN 978-80-89125-08-1 (2008)
Celá kniha na stiahnutie: