Na ceste do Európskej únie

Sprievodkyňa nielen pre ženy

Významná časť politiky EÚ sa zameriava na dosiahnutie rovnosti príležitostí žien a mužov. Táto stránka EÚ je na Slovensku menej známa a v rámci prístupových procesov sa jej nevenuje dostatočná pozornosť. Sprievodkyňa, ktorá vznikla simultánne v troch jazykoch – v poľštine, češtine a slovenčine – a je výsledkom spolupráce zastúpenia Nadácie Heinricha Bölla vo Varšave a štyroch ženských mimovládnych organizácií, ponúka verejnosti na Slovensku niekoľko východiskových informácií z tejto oblasti.

Obsah Kapitola 1 Deľba práce medzi ženami a mužmi (Európska ženská loby) Situácia na Slovensku (Jarmila Filadelfiová) Kapitola 2 Ženy v rozhodovacích procesoch (Európska ženská loby) Kvótový systém (Agata Teutsch) Situácia na Slovensku (Jarmila Filadelfiová) Kapitola 3 Ženy na trhu práce (Európska ženská loby) Sexuálne obťažovanie (Agata Teutsch a Beata Kozak) Situácia na Slovensku (Jarmila Filadelfiová) Kapitola 4 Násilie páchané na ženách (Európska ženská loby) Obchod so ženami a prostitúcia (Beata Fiszer) Situácia na Slovensku (Jarmila Filadelfiová) Kapitola 5 Práva lesbických žien (Agata Teutsch) Situácia na Slovensku (Anna Daučíková) Kapitola 6 Reprodukčné práva žien (Alena Králiková) Situácia na Slovensku (Oľga Pietruchová a Jarmila Filadelfiová) Kapitola 7 Politika rovnosti príležitostí žien a mužov (Európska ženská loby) Uplatňovanie rodového hľadiska (Jozefína Rybárová) Inštitúcie európskej politiky rovnosti (Agata Teutsch) Situácia na Slovensku (Jarmila Filadelfiová) Kapitola 8 Fondy na podporu rovnosti príležitostí (Agata Teutsch) Grantové možnosti z fondov EÚ v SR Dôležité adresy Dôležité pojmy

Počet strán: 
125
ISBN 80-85549-39-5 (2002)
Celá kniha na stiahnutie: