Občianky a revolucionárky

10,43 €
Ako, kedy, kde sa vylučujú nevhodné subjekty
Editorka: 
Zuzana Maďarová, Alexandra Ostertágová

Publikácia opisuje príbehy rôznych žien, ktoré vstupujú do revolučného a občianskeho priestoru v rôznych časových obdobiach, na rôznych miestach a v rôznych historických, spoločenských a politických kontextoch.

Keď sme sa rozprávali o tom, čo čítame a ako o tom premýšľame, občianky a revolucionárky sa začali čoraz viac približovať. Nachádzali sme medzi oboma oblasťami prieniky v témach i vedeckých prístupoch a ako podnetné sa ukázalo ich čítanie vo vzájomných súvislostiach. Navyše, poskytnúť príbehom o občiankach a revolucionárkach spoločný priestor sa javilo ako zmysluplné aj z ďalšieho dôvodu: napriek tomu, že obe oblasti skúmania sú pomerne podrobne rozpracované a z historických i súčasných štúdií je zjavné, že utváranie politickej subjektivity (nielen) žien súvisí s konceptualizovaním občianstva aj revolúcií, tieto výskumné oblasti navzájom len málo komunikujú a zdá sa, že každá ide vlastnou cestou. Šesť vybraných prekladových štúdií a ich usporiadanie naznačuje, čo môže takéto spojenie ponúknuť.

Alexandra Ostertágová a Zuzana Maďarová

 

1132   1124

 

Projekt Podpora rozvoja rodovej kompetencie prostredníctvom publikačno-vzdelávacích aktivít bol podporený sumou 80928 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu Podpora rozvoja rodovej kompetencie prostredníctvom publikačno-vzdelávacích aktivít je Posilnenie kapacít MVO a zlepšenie podmienok na fungovanie občianskej spoločnosti.

Obsah

Zuzana Maďarová a Alexandra Ostertágová: Spoločné cesty občianok a revolucionárok. Úvod

Tuula Gordon: Dievčatá a vzdelávanie. Občianstvo, schopnosť konať a emócie

Shana Penn: Vytrvalá revolúcia. Ženy a vedúce úlohy

Deborah Cohen a Lessie Jo Frazier: Kto by protirečil roku 1968? Rodovo diferencované naratívy, participatívne priestory a politické kultúry

Pun Ngai a Wu Ka-Ming: Žité občianstvo a migrantky z nižších tried v Číne. Svetové mesto proti vlastnému obyvateľstvu

Charles T. Lee: Holý život, medzipriestory a tretí priestor občianstva

Bice Maiguashca: Prekračovanie hraníc spektakulárnych vystúpení. Teória sociálneho hnutia, feministický antiglobalizačný aktivizmus a prax principiálneho pragmatizmu

Number of pages: 
204
ISBN číslo: 
978-80-8151-034-2 (2015)
Common Price: 
13.90 €
Price in ASPEKT: 
10.43 €