Rodové dôsledky krízy

Aspekty vybraných prípadov

V našej publikácii sme sa dotkli vybraných aspektov tejto komplexnej problematiky, pričom sme vychádzali z analýzy situácie na trhu práce, vládnych protikrízových opatrení, vybraných zákonov, vládnych a opozičných diskurzov o kríze a z obsahovej analýzy médií. Táto publikácia sa zároveň zaradila do kontextu viacerých aktivít zacielených na uplatňovanie rodového hľadiska v ekonómii, na ktorých realizácii sme sa podieľali v rokoch 2009 a 2010. „Viaceré zahraničné štúdie priebežne upozorňovali na rozdielne dôsledky (i príčiny) globálnej finančnej a hospodárskej krízy, ako aj na fakt, že prijaté protikrízové opatrenia mali rôzny vplyv na mužov a na ženy. Na Slovensku však takéto ekonomické či iné analýzy chýbajú."

Jarmila Filadelfiová „Viaceré zahraničné štúdie priebežne upozorňovali na rozdielne dôsledky (i príčiny) globálnej finančnej a hospodárskej krízy, ako aj na fakt, že prijaté protikrízové opatrenia mali rôzny vplyv na mužov a na ženy. Na Slovensku však takéto ekonomické či iné analýzy chýbajú."
Janka Debrecéniová „Absencia rodovej optiky a absencia reflexie ekonomickej krízy ako niečoho, čo má okrem iných aj rodovo špecifické dôsledky a čo možno korigovať dobre nastavenou legislatívou, spôsobila, že analyzované zákony sú diskriminačné voči ženám, najmä voči tým skupinám žien, u ktorých sa kumulujú viaceré znevýhodňujúce charakteristiky."
Zuzana Maďarová „Vládne diskurzy, opozičné diskurzy a články v médiách spájala jedna významná skutočnosť – pri písaní o finančnej a hospodárskej kríze nezohľadňovali rodové hľadisko, nevyužívali rod ako kategóriu, prostredníctvom ktorej mohli krízu tematizovať."

Celú publikáciu si môžete stiahnuť v .pdf formáte.

Obsah
Jana Cviková: Editoriál
Jarmila Filadelfiová: Rodové dimenzie krízy. Situácia na trhu práce a vládne protikrízové opatrenia
1 Vplyv krízy na mužov a ženy: náčrt situácie pred krízou a následný vývoj
1.1 Zmeny na trhu práce
1.2 Vývoj zamestnanosti a nezamestnanosti žien a mužov
1.3 Sociálna situácia, chudoba a hmotná núdza
2. Rodové smerovanie prijatých protikrízových opatrení
2.1 Obsahové zameranie prijatých opatrení a ich potenciálny dosah
2.2 Kto bol pri rozhodovaní o opatreniach: Mohli ich ženy ovplyvniť?
3. Skúsenosti žien s krízou a vnímanie protikrízových opatrení
4. A čo ďalej?
Janka Debrecéniová: Štátne sociálne dávky „na podporu rodiny“. Analýza vybraných zákonov prijatých v čase krízy
1. Zákon o rodičovskom príspevku a zákon o príspevku na starostlivosť o dieťa
1.1 Stručný prehľad súčasného legislatívneho nastavenia
1.2 Rodové a ľudskoprávne implikácie
2. Zákon o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá
2.1 Stručný prehľad súčasného legislatívneho nastavenia
2.2 Rodové a ľudskoprávne implikácie
Z rozhovorov v materských centrách
Zuzana Maďarová: Kríza v politike a v médiách. Analýza vládnych a opozičných diskurzov o kríze a obsahová analýza médií v čase krízy
1. Kritická analýza politických diskurzov
1.1 Hovorový štýl, skutky namiesto slov a „žalobaby“
1.2 Vychovávať, vzdelávať a/alebo ochraňovať
1.3 Kríza – nový argument pre staré témy
1.4 Hra na „dobrých“ a „zlých“
1.5 Vládne a opozičné diskurzy – odlišné alebo rovnaké?
2. Obsahová analýza médií v čase krízy
2.1 Migrácia za prácou a/alebo za ľudskými právami
2.2 Extrémna situácia volá po extrémizme?
2.3 Prečo je potrebná rovnosť žien a mužov
3 Zhrnutie: Rodové rozmery krízy sa nezohľadňovali
O organizácii a autorkách

 

Počet strán: 
148
ISBN 978-80-85549-90-4 (2010)
Celá kniha na stiahnutie: