Učiteľské povolanie

Aspekty rodovej rovnosti v škole
Editorka: 
Jana Cviková, Jana Juráňová

Deviata publikácia radu Aspekty prináša výsledky skúmania niektorých aspektov rodovej rovnosti v škole na základe skupinových rozhovorov s učiteľkami a učiteľmi. Ide o súčasť projektu ruzovyamodrysvet.sk (Rodová senzibilizácia vo vzdelávacom procese na základných a stredných školách ako príprava budúcej desegregácie povolaní), ktorý prebiehal v rokoch 2005 – 2008 v rámci Iniciatívy Spoločenstva EQUAL. K aktivitám komplexného projektu zameraného na rodovo citlivú pedagogiku a rodovú senzibilizáciu spoločnosti patril aj kvalitatívny výskum, ktorého zadávateľkou bola vedúca organizácia projektového partnerstva ASPEKT a realizovali ho Inštitút pre verejné otázky a agentúra FOCUS. V tejto publikácii uverejňujeme vybrané časti záverečnej analýzy.

Výskum realizovali: Inštitút pre verejné otázky a FOCUS.

Publikáciu môžete získať zaslaním na dobierku, v cene zahŕňajúcej balné a poštové náklady.

Zatiaľ čo otázky súvisiace so stavom rodovej rovnosti v školstve sú v zahraničí predmetom výskumov už niekoľko desaťročí, u nás sa tejto problematike len začíname venovať. Výskum rodovej rovnosti v škole je jedným z nevyhnutných predpokladov pre formovanie takej vzdelávacej politiky, ktorá nebude vylučovať žiadnu žiačku ani žiaka. Týka sa tak situácie samotných učiteliek a učiteľov, ako aj ich správania a postojov voči žiačkam a žiakom.

Skupinové rozhovory, ktoré sa stali východiskom tejto analýzy, naznačili, že aj na našich školách pretrváva množstvo rodovo podmienených nerovností: Feminizácia, teda vysoké rodové zaťaženie učiteľského povolania má dopad na nízku prestíž a nedostatočné ohodnotenie profesie. A tak ako v zahraničí aj na Slovensku majú učiteľky a učitelia odlišný prístup k žiačkam a žiakom a konfrontujú ich s rôznymi očakávaniami. Vzhľadom na takmer nespochybnenú dominanciu všeobecných sociálnych rodových stereotypov aj v školskom prostredí však tieto rozdiely a ich dopady často zostávajú skryté a nereflektované.

Ich skutočnú reflexiu umožní len zvýšenie rodovej kompetencie, väčšia informovanosť o otázkach rodovej rovnosti a vzdelávanie v oblasti rodovo citlivej pedagogiky počas prípravy na učiteľské povolanie i v rámci ďalšieho vzdelávania. No pre zvyšovanie rodovej citlivosti učiteliek a učiteľov je nemenej dôležitá zmena ich postavenia, odmeňovania a pracovných podmienok, korekcia rodového zaťaženia ich profesie.

Na matematike by som to tiež videla vyrovnane, lebo dievčatá to vyrovnávajú usilovnosťou. Ale chlapci sú bystrejší na matematiku. Dievčatá to doháňajú tým, že sa to naučia. Preto ten výsledný efekt je vyrovnaný. /učiteľka, širší súhlas

No ja si tiež myslím, že dievčatá, jednoducho, doteraz čo som sa stretla s dievčatami, boli také, že vydreté jednotky, u chlapcov som sa nestretla s takým, on na to potom kašle. A to je tá zodpovednosť, ktorú majú dievčatá a chlapci nie, si myslím. Možno aj o tom to je, ale aj celkovo chlapci to majú viac na tú logickú stranu ako my, to je fakt, si myslím. To je aj dokázané... /učiteľka

To sú tie racionálne typy (chlapci). /učiteľka

Ja si myslím, že to je tak tou spoločnosťou, ako tie deti vychovávame, ináč. Lebo ja stále mám pred očami, vidíte, spadne dievčatko, malé ročné, dvojročné, trojročné, tak ho zodvihnú, joj, neplač moja, boľká ťa, boľká? Spadne chalan, nerev, veď si chlap. A takisto ho to bolí. My tým chlapcom ako keby sami sme ponúkali, kupujú sa im meče, kupujú sa kopačky a futbal a športovať, a skôr tie bojové hry a potom oni k tomu inklinujú cez tie počítače, tam naozaj sa tá logika asi tými všelijakými úskokmi rozvíja, a potom aj úskoky v živote. A potom aj tie dievčatá, tie sú viacej doma, no hádam nepôjdem hrať futbal, parádiť sa, k tým knihám inklinujú, pomôcť mame, poď mi pomôcť, umy riad, povysávaj. Ale zase mám skúsenosť, teda vyšlo to takto, ale tak sú dievčatá s veľmi dobrým logickým myslením, však my sme tu! /učiteľka

 

Počet strán: 
152
ISBN 978-80-85549-79-9 (2008)
Celá kniha na stiahnutie: