Dejiny rodových vzťahov na Slovensku – novinka v knižnici

160Do knižnice ASPEKTU pribudla nová monografia Gabriely Dudekovej a kol. Na ceste k modernej žene: Kapitoly z dejín rodových vzťahov na Slovensku (VEDA 2011). Kniha je rozsiahlym dielom kolektívu autoriek a autorov; ponúka komplexný pohľad na historiografiu rodových vzťahov, ktorých vývoj sleduje v rámci procesov modernizácie spoločnosti v dlhom časovom úseku. Okrem analýzy rodového usporiadania spoločnosti v konkrétnych historických obdobiach sa monografia orientuje na obrazy a predstavy o rodových rozdieloch v historickom vývoji. Ako uvádza Gabriela Dudeková v úvode monografie, kniha sleduje, akým spôsobom „sa ženská a mužská rodová identita definovali v súdobých normách a hodnotových systémoch“ (s. 15). Všeobecné charakteristiky historických období sú doplnené o štúdie stratégií jednotlivkýň a jednotlivcov v danej dobe, teda o „osobné reakcie a hľadania vlastnej identity a vlastnej cesty v konkrétnych životných podmienkach“ (tamže).

Knihu do knižnice ASPEKTU darovalo vydavateľstvo VEDA. Ďakujeme.
 
Viac informácii o publikácii nájdete v našom on-line katalógu.