Judith Butler a Rámce války v knižnici ASPEKTU

V knižnici ASPEKTU si teraz môžete prečítať knihu Rámce války. Za které životy netruchlíme významnej politickej a feministickej teoretičky Judith Butler. Autorka sa prihovára verejnosti „prvého sveta“, ktorá sa hlási k demokratickým hodnotám a ľudským a občianskym právam. Prečo je prijateľné viesť vojnu alebo uplatňovať nadvládu nad druhými? Ako sa prihlásiť k požiadavkam nenásila? Butler vo svojej knihe Rámce války vychádza z presvedčenia, že život každého je do istej miery vždy v rukách druhých.

„Titul knihy Rámce války môže našim ušiam znieť zvláštne. Čo sa umiestňuje do akých rámov či rámcov? Je nám v istých rámcoch predkladaná vojna alebo je vojna tým, čo rámcuje a určuje naše vnímanie? Keď prečítame texty Judith Butler do konca, možno sa zamyslíme aj nad nepatričnou dominanciou vojny v titule knihy. Toto predsa nie je len uvažovanie o vojne, o jej mediálnom zachytení, o jej zarámovaní. Butler vo svojich textoch nasvecuje komplexnosť ľudských práv a slobôd a ich rozchádzanie a schádzanie sa s modernistickým chápaním pokroku. Uvažuje o stavebných blokoch dnešných štátov, o ich komunitách, subjektoch a ich možnej solidárnej politike. Vojna v titule knihy metonymicky reprezentuje agresivitu ako afektívne nastavenie vlastné subjektu – jednak to, ktoré potrebuje pre svoju existenciu, ako aj to, ktoré spôsobuje jeho zničenie.“
Z doslovu Ľubice Kobovej Nová sociálna a politická ontológia tela. Prečítajte si celý doslov knihy Rámce války.

„Nezajištěnost života nám ukládá jistou povinnost. Musíme se ptát, za jakých podmínek je možné brát na vědomí život nebo množinu životů jako nezajištěné a za jakých podmínek je to značně ztížené nebo nemožné. Jistě, uznání nezajištěnosti života přímo neznamená, že jej uznávající bude chránit nebo mu zajišťovat takové podmínky, aby tento život mohl přetrvat a dále se rozvíjet. Může tomu být i tak, jak se – každý svým způsobem – domnívají Hegel a Klein, a to že nahlédnutí nezajištěnosti života vede k vyšší míře násilí, protože uvědomění si fyzické zranitelnosti druhých vyvolává touhu je zničit. Přesto zde budu tvrdit, že pokud máme formulovat širší sociální a politické požadavky v souvislosti s právy na ochranu a na zachování a rozvoj, nejprve budeme muset vytvořit základ v nové ontologii těla, v takové, která s sebou nese odlišné uvažování o nezajištěnosti, zranitelnosti, poškoditelnosti, vzájemné závislosti, o vystavení násilí, o přetrvání těla, o touze, práci a nárocích jazyka a společenského přináležení.“
Judith Butler: Rámce války: Za které životy netruchlíme?, s. 10

 


Diskusný večer nad knihou americkej filozofky Judith Butler Rámce války: Za které životy netruchlíme?. O knihe hovoria Milan Znoj, Ľubica Kobová a Antonín Handl.
 

Hľadajte a čítajte aj ďalšie diela Judith Butler v knižnici ASPEKTU.