Násilie? NIE!

„ ,Musíš byť moja a čo by voda horela, a čo by si mi na kraj sveta utiekla, dochytím ťa!‘ Cítil nežnosť, a predsa zahrozil päsťou.“

Hana Gregorová

 

Násilie páchané na ženách je vážny spoločenský problém. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) 15 až 71% žien z rôznych krajín informuje o zážitku fyzického alebo sexuálneho násilia zo strany intímneho partnera. Na Slovensku referovalo o takomto zážitku 21% žien (Bodnárová a kol., 2008).

 

Je potrebné Konať proti násiliu na ženách. O tom ako si môžete prečítať v knižnici ASPEKTU, ktorá je pre vás prístupná každý utorok a štvrtok.

 

K problematike násilia páchaného na ženách nájdete v knižnici aj tieto tituly:

 

Berry, Dawn Bradley: The Domestic Violence Sourcebook : Everything You Need to Know. 3. vyd. Los Angeles : Lowell House, 1998. ISBN 1-566565-873-6

Bodnárová, Bernardína - Filadelfiová, Jarmila: Domáce násilie na Slovensku : Priebežná správa z výskumu. 1. vyd. Bratislava : Medzinárodné stredisko pre štúdium rodiny, 2002. ISBN 80-89048-06-4

Bodnárová, Bernardína - Filadelfiová, Jarmila: Domáce násilie a násilie páchané na ženách v SR : Skrátená verzia záverečnej správy z výskumu. 1. vyd. Bratislava : Stredisko pre štúdium rodiny, 2003. ISBN 80-89048-11-0

Bodnárová, Bernardína - Filadelfiová, Jarmila: Domáce násilie a násilie na ženách : Vybrané údaje z výskumu. 1. vyd. Bratislava : Medzinárodné stredisko pre štúdium rodiny, 2003.

Bodnárová, Bernardína - Filadelfiová, Jarmila - Holubová, Barbora: Reprezentatívny výskum výskytu a skúseností žien s násilím páchaným na ženách (VAW) na Slovensku : Záverečná správa. 1. vyd. Bratislava : Inštitút pre výskum práce a rodiny, 2008.

Borůvka, Nicole a kol.: Domácí násilí - staré problémy, nová řešení? : Sborník z konference pořádané organizacemi Friedrich-Ebert-Stiftung, Profem a Rosa 26. listopadu 2001 v Praze. 1. vyd. Praha : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2002.

Božac Delažan, Lorena: Violence Against Women : An Indepth Survey. 1. vyd. Information Centre for Disabled People ,,LOTOS" Tuzla, 2000.

Bútorová, Zora – Filadelfiová, Jarmila (eds.): Násilie páchané na ženách ako problém verejnej politiky. 1. vyd. Bratislava : IVO, 2005. ISBN 80-88925-78-4

Cviková, Jana – Juráňová, Jana: Piata žena : Aspekty násilia páchaného na ženách. 1. vyd. Bratislava : Aspekt, 2001. ISBN 80-85549-28-X

Čírtková, Ludmila, - Macháčková, Radka, - Vitoušová, Markéta: Domácí násilí : Přístup k řešení problému ve vybraných evropských zemích. 1. vyd. Praha : Bílý kruh bezpečí a Nadace Open Society Fund Praha, 2002. ISBN 80-86284-19-0

Filadelfiová, Jarmila - Magurová, Zuzana - Mesochoritisová, Adriana: Násilie páchané na ženách : Vybrané kapitoly.1. vyd. Bratislava : Esfem, 2005.

Heiliger, Anita: Männergewalt gegen Frauen beenden : Strategien und Handlungsansätze am Beispiel der Münchner Kampagne gegen Männergewalt an Frauen und Mädchen/Jungen. 1. vyd. Opladen : Leske+Budrich, 2000. ISBN 3-8100-2452-2

Heise, Lori L. - Pitangui, Jacqueline - Germain, Adrienne: Násilie páchané na ženách : Skrytá ujma na zdraví. 1. vyd. Humenné/Bratislava : Pro Familia/Aspekt, 1998. ISBN 80-967964-0-2

Heretik, Anton  a kol.: Domáce násilie III. 1. vyd. Bratislava : OZ Pomoc ohrozeným deťom, 2004. ISBN 80-968925-1-4

Kaliská, Lada (zost.): Násilie v rodine a v škole : Monografia štúdií a príspevkov odborného seminára. 1. vyd. Nitra : Fakulta sociálnych vied UKF v Nitre, 2003. ISBN 80-8050-611-6

Ochrana obete v domácom násilí : Zborník príspevkov národnej konferencie konanej v dňoch 15. - 16. apríla 1999 v Bratislave. 1. vyd. Bratislava : Národné centrum pre rovnoprávnosť žien a mužov, 1999.

Štúrová, Jana a kol.: Domáce násilie. 1. vyd. Bratislava : OZ Pomoc ohrozeným deťom, 2001. ISBN 80-968579-4-0

Štúrová, Jana a kol.: Domáce násilie II. 1. vyd. - Bratislava : OZ Pomoc ohrozeným deťom - Centrum Nádej, 2001. ISBN 80-968579-4-0

Vavroň, Jiří a kol.: Dneska tě ještě nezabiju : Zpráva o stavu domácíh násilí. 1. vyd. - Praha : Nadace Rosa, 1997.

Voňková, Jiřina - Huňková, Markéta: Domácí násilí v českém právu z pohledu žen. 1. vyd. Praha : ProFem, 2004. ISBN 80-239-2106-1