O násilí páchanom na ženách v knižnici ASPEKTU

Čítajte o sociálnych, právnych, psychologických, medicínskych či kultúrnych súvislostiach rodovo podmieneného násilia.

Z aspekťáckych publikácii nájdete v našej knižnici monografiu Piata žena, ktorá obsahuje informačný a argumentačný materiál k téme násilia páchaného na ženách; ukazuje, že to nie je súkromný, ale spoločenský problém, ktorý nemožno tolerovať. Prečítať si môžete aj dve monotematické čísla feministického kultúrneho časopisu Aspekt, ktoré prinášajú pôvodné aj prekladové štúdie k problematike násilia v intímnych vzťahoch a násilia na deťoch. V beletristickom spracovaní sa rodovo podmieneným násilím zaoberajú knižky Märty Tikkanen Mužov nemožno znásilniť a Príbeh lásky storočia, kniha Kristíny Luminskej Urobím ti peklo aj kniha Ujma od autorky Libuše Moníkovej.

Siahnuť môžete tiež po slovenských prekladoch publikácií profesorky klinickej psychiatrie Judith L. Herman Trauma a uzdravenie a žurnalistky Ann Jones Nabudúce bude mŕtva, ktoré vyšli v spolupráci s organizáciou Pro Familia.
Zistite, ako Konať proti násiliu na ženách, dievčatách a chlapcoch.

Okrem týchto publikácií nájdete v knižnici aj mnohé ďalšie. Napríklad novinku od občianskeho združenia Acorus, ktoré poskytuje pomoc osobám ohrozeným domácim násilím, či príručku pre zdravotné pracovníčky a pracovníkov a obrázkovú poradkyňu pre dievčatá a chlapcov, ktorí sa stretávajú s domácim násilím od sociálnej pracovníčky a odborníčky na problematiku domáceho násilia Sandry Fausch.

Z našej ponuky ďalej vyberáme:

Bodnárová, Bernardína – Filadelfiová, Jarmila - Holubová, Barbora: Reprezentatívny výskum výskytu a skúseností žien s násilím páchaným na ženách (VAW) na Slovensku. Záverečná správa. Bratislava: Inštitút pre výskum práce a rodiny 2008.

Bútorová, Zora – Filadelfiová, Jarmila (ed.): Násilie páchané na ženách ako problém verejnej politiky. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky 2005.

Čírtková, Ludmila – Macháčková, Radka – Vitoušová, Markéta: Domácí násilí. Přístup k řešení problému ve vybraných evropských zemích. Praha: Bílý kruh bezpečí – Nadace Open Society Fund Praha 2002.

Heise, Lori L. - Pitangui, Jacqueline - Germain, Adrienne: Násilie páchané na ženách. Skrytá ujma na zdraví. Humenné/Bratislava: Pro Familia/Aspekt 1998.

Heretik, Anton  a kol.: Domáce násilie III. Bratislava: OZ Pomoc ohrozeným deťom 2004.

Štúrová, Jana a kol.: Domáce násilie. Bratislava: OZ Pomoc ohrozeným deťom 2001.

Štúrová, Jana a kol.: Domáce násilie II. Bratislava: OZ Pomoc ohrozeným deťom 2001.