ZZŽ ASPEKT

ASPEKT

feministická vzdelávacia a publikačná organizácia, a teda

  • knižnica
  • vzdelávanie, podujatia, analýzy,
  • konzultácie
  • webzin ASPEKTin, časopis Aspekt
  • knižná edícia

  ORGANIZÁCIA

  Prvá feministická organizácia na Slovensku ASPEKT sa oficiálne zaregistrovala v roku 1993 ako Záujmové združenie žien Aspekt. V tomto roku vyšlo aj prvé číslo feministického kultúrneho časopisu Aspekt, ktorý bol ako slovensko-české médium prvým feministickým časopisom v bývalom Československu a dnes pokračuje ako webzin ASPEKTin. Naša organizácia sa ako nositeľka množstva vzdelávacích a publikačných projektov od svojich začiatkov zameriava na rodovú senzibilizáciu spoločnosti. V roku 1996 sme založili knižnú edíciu, v ktorej dodnes vyšlo viac ako 110 titulov. Už 20 rokov ASPEKT usporadúva vzdelávacie podujatia, spravuje knižnicu, poskytuje odborné konzultácie, realizuje výskumné projekty, prevádzkuje materiálovo bohaté webové stránky, podieľa sa na formovaní rodovo citlivého jazyka, spolupracuje s inými médiami a domácimi i zahraničnými organizáciami. Je jednou zo zakladajúcich organizácií iniciatív

  • Možnosť voľby (za dodržiavanie ľudských práv žien a detí)
  • Piata žena (proti násiliu páchanému na ženách)
  • Regionálny program nadácie Heinrich Böll Stiftung pre ženy v strednej Európe
  • Ženská loby Slovenska a i.
  • Nebudeme ticho!

  Viac o aktivitách ASPEKTU sa dočítate v správach o činnosti:

  WEBY

  Webový portál aspekt.sk prináša rôzne informácie dôležité z feministických a rodových aspektov. Vo webzine ASPEKTin pozýva na podujatia, informuje o aktuálnych udalostiach, komentuje, recenzuje, teoretizuje, zhovára sa, publikuje literárne texty a pod. Okrem poskytovania informácií o našej organizácii, realizovaných projektoch a inej činnosti archivuje aspektovskú minulosť na archiv.aspekt.sk. Podrobne predstavuje aj knižnú edíciu s možnosťou bezplatného stiahnutia vybraných a objednania dostupných titulov. Prehľadné vyhľadávanie v uverejnených textoch umožňuje archív informačného bulletinu Aspektovské ňjúvinky. Webový portál poskytuje virtuálny priestor aj Glosáru rodovej terminológie glosar.aspekt.sk, ktorý prináša, objasňuje a aktualizuje rodovú terminológiu v slovenskom jazyku. Portál zároveň odkazuje aj na stránku ruzovyamodrysvet.sk zameranú na rodovo kompetentnú pedagogiku. Táto stránka ponúka materiály a podnety na štúdium i hru: videá z divadelných predstavení, diskusií a prednášok, informácie o rôznych vzdelávacích aktivitách, metodiky, tipy na študijnú literatúru, ako aj samotnú študijnú literatúru: ukážky z viacerých kníh a rozmanité texty od štúdií po glosy, on-line verziu knihy Ružový a modrý svet. Rodové stereotypy a ich dôsledky, ktorá patrí k najpoužívanejším zdrojom pri vstupe do štúdia rodovej problematiky. V rámci medzinárodného projektu ruzovyamodrysvet.sk sme pre anglicky hovoriace publikum vytvorili aj stránku pinkandblueworld.sk.

  KNIŽNÁ EDÍCIA

  Sprístupňuje témy, ktoré sa dotýkajú najmä rodových vzťahov a života žien. Už od roku 1996 prináša pôvodnú a prekladovú beletriu, knižky pre deti a mládež, teoretické práce, praktické príručky, populárno-náučné publikácie, rady Aspekty, Čítanka, Rozhovory ASPEKTU, populárne sprievodkyne na každý deň kalendárky a natlačený výber z textov webzinu ASPEKTin.

  KNIŽNICA ASPEKTU

  Špecializuje sa na literatúru s feministickou a rodovou problematikou. Spočiatku príručná knižnica redakcie časopisu Aspekt sa rozrástla na fond so širokým výberom odbornej literatúry, beletrie, časopisov, audiovizuálnych dokumentov (aktuálne cca 6000 titulov). Poskytuje prezenčné a absenčné výpožičné služby, reprografické a odborné konzultačné služby. O najnovších knižničných prírastkoch informujeme na webovej stránke www.aspekt.sk, ktorá prostredníctvom on-line katalógu ponuku knižnice sprístupňuje verejnosti. Produktívne využívanie našej knižnice dokazuje aj rozširujúca sa kolekcia študentských prác. Knižnica archivuje a požičiava všetky čísla feministického kultúrneho časopisu Aspekt. V rokoch 1993 až 2004 vyšlo celkom 21 čísel, formátu A4, v rozsahu takmer 5 tisíc časopiseckých strán. Časopis otváral na Slovensku a v Českej republike nielen nové témy, ale predovšetkým nové spôsoby kritického uvažovania; uverejňoval preklady zásadných textov feministického hnutia a ženských a rodových štúdií, inicioval napísanie mnohých pôvodných textov uplatňujúcich feministické hľadisko, predstavoval tvorbu zaujímavých spisovateliek, dramatičiek, výtvarníčok a iných umelkýň. Obrazne aj doslovne budoval slovník rodiacich sa a sebauvedomujúcich sa feministiek a feminizmov. Antologický charakter dáva časopisu trvalú aktuálnosť študijného materiálu.