ASPEKTovské ňjúvinky 2/2015 - REFERENDOVÝ ŠPECIÁL

NEJDEME, Judith Butler: Trampoty s rodom, Nesmiete žiť medzi nami, Stanovisko teológov k referendu 7. 2. 2015, Láska je láska aj v škole, Knižka Láska je láska o reakciách rodiny, O náboženskom živote v knihe Láska je láska, O (ne)prirodzených pohlaviach v knižnici ASPEKTU, Kritický pohľad na rody a sexuality v psychológii, SAV medzi rodovou rovnosťou a rodovou ideológiou?, Iste nájdete 2 dobré dôvody na to, aby ste nám poukázali svoje 2 percentá.

Prinášame ňjúvinky – informácie o novinkách na www.aspekt.sk: o zaujímavých článkoch vo webzine ASPEKTin, o nových knihách v knižnici ASPEKTU a o ďalších informáciách z našich webových rubrík aj ASPEKTovských priestorov.

+

NEJDEME V sobotu 7. februára nikam nejdeme, budeme si čítať. Pridajte sa k nám a vyberte si z pred/referendového čítania. Aspekťáčky

+

Judith Butler: Trampoty s rodom Radostne oznamujeme, že do Knižnej edície ASPEKT pribudlo druhé, revidované vydanie knihy Judith Butler Trampoty s rodom v preklade Jany Juráňovej a odbornom spracovaní Ľubice Kobovej. Obohaťte svoju knižnicu o titul, ktorý zásadným spôsobom ovplyvnil myslenie nielen v akademických kruhoch, ale aj v iných štruktúrach spoločnosti. 

+

Nesmiete žiť medzi nami Do pred/referendového čítania vyberáme aj článok Marty Frišovej. „Zisťujem, že sa tu už v tejto krajine necítim ako predtým. Nie, nikto ma neohrozuje. Ale keby ma niekto ohrozoval, nikto by ma nebránil. Keby o mne niekto vyhlásil, že sa nesmiem dotknúť dieťaťa, že som homoloby, že som mor? Keby povedali, že som špina, ktorú treba vytlačiť preč? Keby im na to kývol predseda vlády? Keby na to kývol aj prezident, ktorého som volila? Keby na to tomu prezidentovi kývli aj nezávislé noviny, ktoré som si predplatila? Čo by som tak asi robila?“

+

Stanovisko teológov k referendu 7. 2. 2015 „Rany spoločnosti nemôže zaceliť strach a nenávisť. Uvedomujeme si, že naša spoločnosť čelí mnohým výzvam, v ktorých ako kresťania zlyhávame. Kríza rodinných hodnôt je jednou z nich. Túto ranu však nemôže zaceliť presúvanie zodpovednosti na iných a účelové pestovanie strachu a odporu voči ľuďom a skupinám, ktoré sa nám javia ako príčina problémov. Tieto rany môže zaceliť len odvaha porozumieť procesom, ktoré sa v našej spoločnosti odohrávajú a hľadať láskavé riešenia na preklenutie rozdielov,“ píšu teológovia a teologičky vo svojom stanovisku.

+

Láska je láska aj v škole Knižka Láska je láska smeruje k narúšaniu predsudkov plynúcich z nevedomosti, a tým aj k prekonávaniu zbytočných bariér. Kniha zrozumiteľným a fundovaným spôsobom hovorí o tom, kto je lesba, gej či bisexuálka alebo bisexuál a s akými otázkami i problémami sa stretávajú v rôznych spoločenských prostrediach – medzi rovesníkmi, v rodine, v škole. Láska je láska je jedinečnou publikáciou určenou nielen mládeži, ale aj všetkým dospelým, ktorí môžu urobiť veľa pre to, aby sa naša spoločnosť, a teda aj škola, stali bezpečným miestom pre všetkých. Veď všetci ľudia majú právo milovať kohokoľvek, koho si vyberú, a žiť plnohodnotný a uspokojivý život v bezpečí.

+

Knižka Láska je láska o reakciách rodiny V rámci predreferendového obdobia si namiesto pozerania často urážlivých debát môžete prečítať úryvok z knihy Láska je láska o rôznych reakciách rodiny na coming out mladých ľudí.

+

O náboženskom živote v knihe Láska je láska Do čítavého výberu sme zaradili aj tretí úryvok z knihy Ellen Bass a Kate Kaufman Láska je láska. Prečítajte si časť venovanú náboženskému životu: vyjadrenia dievčat a chlapcov, ktorí sa vyrovnávali s neheterosexuálnou orientáciou v kontexte viery a náboženských komunít, ako aj rôzne reakcie náboženských spoločenstiev na coming out gejskej, lesbickej a bisexuálnej mládeže.

+

O (ne)prirodzených pohlaviach v knižnici ASPEKTU Možno chápať rod žien a mužov ako „sociálny“ a ich pohlavie ako „biologické“? Skutočne existujú len dve pohlavia - ženské a mužské? Čítajte novú knihu v knižnicu ASPEKTU Hermafroditi a medicínská konstrukce pohlaví od autorky Alice Domurat Dreger.

+

Kritický pohľad na rody a sexuality v psychológii Ako prispieva psychológia k patologizácii žien či k marginalizácii a vylučovaniu určitých sexualít? Ako možno preformulovať psychologické prístupy tak, aby prispievali k utváraniu spravodlivejšej spoločnosti? Čítajte najnovšie publikácie v knižnici ASPEKTU.

+

SAV medzi rodovou rovnosťou a rodovou ideológiou? „Útoky na rodovú rovnosť, ktoré sa čoraz častejšie objavujú v našej spoločnosti, si uverejnením tlačovej správy na pôde Slovenskej akadémie vied očividne vynútia polemiku o charaktere vedy a vedeckosti,“ píše Jana Cviková.

+

Iste nájdete 2 dobré dôvody na to, aby ste nám poukázali svoje 2 percentá Už 21 rokov pracujeme na rodovom scitlivovaní našej spoločnosti – vydávame knižky, spravujeme a aktualizujeme webové stránky, staráme sa o verejnú knižnicu, poskytujeme konzultácie, organizujeme vzdelávacie a kultúrne podujatia, reagujeme na aktuálne dianie v spoločnosti, vypracovávame analýzy, rozvíjame rodovo citlivé používanie slovenčiny, podieľame sa na tvorbe a rozvíjaní terminológie z oblasti rodových a feministických štúdií... a venujeme sa aj mnohým ďalším aktivitám. 2 percentami podporíte našu ďalšiu prácu. Ďakujeme!

***
Budeme rady, ak pre Vás budú ASPEKTovské ňjúvinky vítaným zdrojom informácií a upozorníte na ne ďalšie a ďalších, ktorí by o ich zasielanie mali záujem. Ak si neželáte, aby sme Vám ASPEKTovské ňjúvinky zasielali, pošlite prosím prázdny e-mail na adresu administrativa(zvinac)aspekt(bodka)sk, v predmete uveďte UNSUBSCRIBE.
*****
Feministická vzdelávacia a publikačná organizácia ASPEKT, Mýtna 38, 811 07 Bratislava,
02 5249 1639 , aspekt(zavinac)aspekt(bodka)sk, www.aspekt.sk

***

  

 

Projekt Podpora rozvoja rodovej kompetencie prostredníctvom publikačno-vzdelávacích aktivít bol podporený sumou 80928 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu Podpora rozvoja rodovej kompetencie prostredníctvom publikačno-vzdelávacích aktivít je Posilnenie kapacít MVO a zlepšenie podmienok na fungovanie občianskej spoločnosti.