Feministky hovoria o práci

Ako sa ženy stávajú subjektmi kapitalizmu
Editorka: 
Ľubica Kobová

Akými premenami prechádza práca? Sú premeny práce na Slovensku niečím výnimočné či skôr kopírujú globálne trendy? A aká je práca žien? Poznáme mnoho štruktúrnych determinantov práce žien a mužov – horizontálnu rodovú segregáciu (segregáciu do povolaní považovaných za „mužské“ a „ženské“), vertikálnu rodovú segregáciu (vzťah nepriamej úmernosti medzi počtom žien a úrovňou v hierarchii pracovných pozícií), dvojité zaťaženie žien (vykonávanie platenej aj väčšiny neplatenej práce ženami) a rodový mzdový rozdiel. (Por. EIGE, 2013; Súhrnná správa, 2014.) No dalo by sa o pracovnom živote žien a mužov hovoriť podobne zmysluplne, hoci inak? Práve tieto iné spôsoby vypovedania o práci ponúka predkladaná publikácia. Ich inakosť spočíva v predmete, metóde aj v spôsobe opisu či vysvetlenia. Ťažiskový – hoci nie výlučný – je tu dôraz na pracovnú etiku, etnografickú metódu výskumu a kapitalizmus ako logiku vysvetľovania aj pojem dožadujúci sa bližšieho vysvetlenia. V textoch piatich autoriek sa v rôznej miere krížia tri uvedené perspektívy, aby nám naraz priblížili aj znesamozrejmili niečo, čo považujeme za „bežnú“ prácu.

Ľubica Kobová v Editoriáli

Kniha je vypredaná, požičať si ju môžete v knižnici ASPEKTU.

 

***

18351836

      


Projekt Podpora rozvoja rodovej kompetencie prostredníctvom publikačno-vzdelávacích aktivít bol podporený sumou 80928 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu Podpora rozvoja rodovej kompetencie prostredníctvom publikačno-vzdelávacích aktivít je Posilnenie kapacít MVO a zlepšenie podmienok na fungovanie občianskej spoločnosti.

 

Obsah:

Ľubica Kobová: Editorial

Kathi Weeks: Mapovanie pracovnej etiky. Päť antinómií a úloha rasy a rodu

Miroslava Mišičková: Ženy a zmeny v reprodukcii. Perspektíva marxistického feminizmu

Martina Sekulová: „Najčistotnejšie, najzodpovednejšie, najpracovitejšie“. Slovenské opatrovateľky senioriek a seniorov v Rakúsku

Małgorzata Maciejewska: Unavené telá a drahocenné výrobky. Pracovné podmienky žien v zvláštnej ekonomickej zóne v elektronickom priemysle v Poľsku

Pun Ngai: Čínske robotníčky ta-kung-mej. Sociálne telo, umenie disciplíny a odpor

 

 

Počet strán: 
216
978-80-8151-032-8 (2015)