Knižničný poriadok

Knižnica ASPEKTU (ďalej KA) je knižnicou feministickej vzdelávacej a publikačnej organizácie ASPEKT. Špecializuje sa na literatúru s feministickou a rodovou problematikou, ponúka široký výber odbornej literatúry a beletrie v rôznych jazykoch (okrem slovenčiny a češtiny najmä v angličtine, nemčine a poľštine). Uchováva plagáty, brožúry, periodiká, audiovizuálne dokumenty a rôzne iné materiály.

Fyzické i právnické osoby nadobúdajú členstvo v knižnici zaregistrovaním prostredníctvom evidenčného listu. Podpísaním evidenčného listu sa čitateľstvo zaväzuje, že bude plniť ustanovenia Knižničného poriadku KA. Evidenčný list sa stáva platným po jeho vyplnení, podpísaní a zaplatení ročného registračného poplatku. V evidenčnom liste čitateľstvo uvedie svoje meno a priezvisko, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, rok narodenia, číslo občianskeho preukazu, povolanie/školu, telefonický a e-mailový kontakt. ASPEKT nakladá s osobnými údajmi v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EU 2016/679 a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov publikovaných v Zbierke zákonov SR.

Evidenčný list je doklad, ktorý vás oprávňuje používať služby KA. Vydáva sa na dobu jedného roka odo dňa podpísania evidenčného listu. Jeho platnosť treba každý rok obnovovať.

Povinnosťou čitateľky a čitateľa je do 15 dní oznámiť KA zmenu mena, bydliska, povolania/školy, vydanie nového OP. Pokiaľ tak neurobia, ich povinnosťou je nahradiť všetky náklady, ktoré knižnici vzniknú zisťovaním týchto údajov.

Dokumenty (t. j. knihy, periodiká, články, plagáty a audiovizuálne dokumenty) z knižničných fondov sa požičiavajú po tom, ako pracovníčka knižnice zaznamená náležité informácie v platnom evidenčnom liste a čitateľstvo výpožičku potvrdí podpisom.

 

Výpožičky sa zásadne neuskutočňujú poštou.

Dokumenty sa požičiavajú absenčne (mimo priestorov KA) a prezenčne (v priestoroch KA). Absenčne si možno požičať beletriu, antológie, časopisy Aspekt a odborné knihy, ktorých je viac kusov, aspoň jedna však v knižnici musí zostať. Ostatné materiály – knihy, plagáty, periodiká a audiovizuálne dokumenty sa požičiavajú iba prezenčne.

Ak máte záujem o konkrétne periodikum, audiovizuálny dokument alebo plagát, musíte si ho rezervovať e-mailom na konkrétny deň.

Ak KA uzná za potrebné, môže pri požičiavaní niektorých diel žiadať peňažnú záruku. Jej výšku určí v každom jednotlivom prípade pracovníčka knižnice po dohode so zástupkyňami ASPEKTU. Peňažnú záruku dostanete naspäť po vrátení knihy do KA.

Najviac si môžete na jeden raz požičať 5 titulov.

Dokumenty, ktoré sú vypožičané, môže knižnica na požiadanie rezervovať. O vrátení rezervovanej výpožičky vás knižnica upovedomí e-mailom. Knižnica rezervuje požadovaný dokument jeden týždeň.

 

Výpožičná lehota dokumentu pri požičiavaní mimo knižnice je 21 dní. Knižnica ASPEKTU môže v odôvodnených prípadoch požiadať o vrátenie dokumentu pred uplynutím výpožičnej lehoty.

Výpožičnú lehotu možno na požiadanie, ak dokument nežiada niekto iný, pred jej uplynutím predĺžiť 2 razy o 21 dní. V odôvodnených prípadoch možno povoliť novú výpožičku toho istého diela, ale len po jeho predložení KA.

Ak vypožičaný dokument nevrátite v stanovenej lehote, vašou povinnosťou je zaplatiť poplatok z oneskorenia, ktorého zaplatenie sa zaznamená do evidenčného listu. KA  vás písomne upomenie až pri druhom prekročení výpožičnej lehoty. Ak nereagujete na druhú, tretiu a ani štvrtú („pokus o zmier“) upomienku, vymáha sa vypožičaný dokument súdnou cestou. Pri súdnom vymáhaní vypožičaného dokumentu všetky náklady uhradí čitateľka alebo čitateľ.

 

Vypožičané dokumenty sa nesmú požičiavať ďalším osobám. Pokiaľ má KA záznam o vypožičaní v evidenčnom liste, za dokumenty ručíte. 

Vypožičaný dokument máte povinnosť vrátiť v takom stave, v akom ste ho prevzali. Pri poškodení alebo strate dokumentu máte povinnosť nahradiť vzniknutú škodu po dohode s pracovníčkou knižnice (uvedenie diela do pôvodného stavu, zaobstaranie náhradného výtlačku toho istého dokumentu v rovnakom vydaní a väzbe alebo vo viazanej fotokópii, alebo inak). Ak sa s KA nedohodnete, rozhodne o náhrade škody a jej výške súd.

KA poskytuje tieto druhy služieb:

- výpožičné služby: absenčné a prezenčné požičiavanie dokumentov;

- poradenské služby: informácie o fondoch a službách knižnice;

- reprografické služby: vyhotovovanie xerokópií a skenov.

 

Poplatky a úhrady:

a) registračné úkony a služby:

- vystavenie evidenčného listu... 4,50 €

- predĺženie evidenčného listu na rok... 4,50 €

b) prekročenie výpožičnej lehoty za každý upomínaný dokument:

I. upomienka (po uplynutí výpožičnej lehoty 21 dní, bez písomného upozornenia)... bez poplatku

II. upomienka (po uplynutí 42 dní, písomné upozornenie)... 1 €

III. upomienka (po uplynutí 63 dní, písomné upozornenie)... 1,50 €

IV. upomienka (po uplynutí 84 dní, písomné upozornenie)... 3 €

c) reprografické služby:

jednostranná kópia A4... 0,09 €

obojstranná kópia A4... 0,18 €.

 

Bratislava 9. september 2022

AttachmentSize
kniznicny_poriadok2011.doc58.5 KB