O násilí na ženách v knižnici ASPEKTU

Všetky tituly Knižnej edície ASPEKT nájdete aj v aspektovskej knižnici. Z kníh o problematike násilia si môžete prečítať napríklad monografiu Piata žena, ktorá obsahuje informačný a argumentačný materiál k téme násilia páchaného na ženách, a ukazuje, že to nie je súkromný, ale spoločenský problém. Študovať môžete aj feministický kultúrny časopis Aspekt, najmä dve tematické čísla, ktoré prinášajú pôvodné aj prekladové štúdie k problematike násilia v intímnych vzťahoch a násilia na deťoch. V beletristickom spracovaní sa rodovo podmieneným násilím zaoberajú knižky Märty Tikkanen Mužov nemožno znásilniť a Príbeh lásky storočia, kniha Kristíny Luminskej Urobím ti peklo aj román Ujma autorky Libuše Moníkovej.

Siahnuť môžete po slovenských prekladoch publikácií profesorky klinickej psychiatrie Judith L. Herman Trauma a uzdravenie a žurnalistky Ann Jones Nabudúce bude mŕtva, ktoré vyšli v Knižnej edícii ASPEKT v spolupráci s organizáciou Pro Familia. Zistite, ako Konať proti násiliu na ženách, dievčatách a chlapcoch.

Okrem týchto publikácií nájdete v knižnici aj mnohé ďalšie. Napríklad novinku od občianskeho združenia Acorus, ktoré poskytuje pomoc osobám ohrozeným domácim násilím, či príručku pre zdravotné pracovníčky a pracovníkov a obrázkovú poradkyňu pre dievčatá a chlapcov, ktorí sa stretávajú s domácim násilím, od sociálnej pracovníčky a odborníčky na problematiku domáceho násilia Sandry Fausch.

 

Z našej knižnice ďalej vyberáme:

BART, Pauline B. – MORAN, Eileen Geil (eds.): Violence Against Women. The Bloody Footprints. Thousand Oaks, London, New Delhi: Sage Publications 1993.

BODNÁROVÁ, Bernardína – FILADELFIOVÁ, Jarmila - HOLUBOVÁ, Barbora: Reprezentatívny výskum výskytu a skúseností žien s násilím páchaným na ženách (VAW) na Slovensku. Záverečná správa. Bratislava: Inštitút pre výskum práce a rodiny 2008.

BÚTOROVÁ, Zora – FILADELFIOVÁ, Jarmila (ed.): Násilie páchané na ženách ako problém verejnej politiky. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky 2005.

ČÍRTKOVÁ, Ludmila – MACHÁČKOVÁ, Radka – VITOUŠOVÁ, Markéta: Domácí násilí. Přístup k řešení problému ve vybraných evropských zemích. Praha: Bílý kruh bezpečí – Nadace Open Society Fund Praha 2002.

FAUSCH, Sandra: Vom Glücksballon in meinem Bauch: Kinder erleben häusliche Gewalt - Bilderbuch mit Begleitmaterial. Kolín: mebes & noack 2011.

HEISE, Lori L.  PITANGUI, Jacqueline  GERMAIN, Adrienne: Násilie páchané na ženách. Skrytá ujma na zdraví. Humenné, Bratislava: Pro Familia  ASPEKT 1998.

LEVY, Barrie (ed.): Dating Violence. Youn Women in Danger. Seattle: Seal Press 1998.

NICOLSON, Paula: Domestic Violence and Psychology. A Critical Perspective. New York: Routledge 2010.

 

V knižničnom fonde môžete jednoducho vyhľadávať aj z domu prostredníctvom on-line katalógu. V knižnici ASPEKTU vás čakáme každý štvrtok od 16.30 do 19.00.

1324