Alexandra Ostertágová

963koordinácia a realizácia projektov

Mgr. Alexandra Ostertágová, PhD. spolupracuje s ASPEKTOM od roku 2010. Doktorát na katedre psychológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského ukončila obhajovou dizertačnej práce venovanej problematikou rovnosti v deliberujúcej skupine. Zameriava sa na otázky rodu, vydelávania, občianstva a politickej subjektivity v kontexte sociálnej psychológie.

Edičná činnosť
Zuzana Maďarová Alexandra Ostertágová (ed.): Občianky a revolucionárky. Ako, kedy, kde sa vylučujú nevhodné subjekty (ASPEKT 2015)

Z autorskej tvorby
Vybrané psychologické aspekty rodovo a/symetrického jazyka v sociolingvistickom kontexte. In Jana Cviková (ed.): Analýza významu a možností používania rodovo vyváženého jazyka (Centrum vzdelávania MPSVR SR 2014)

Kto je občan? Konštrukcia občianstva v programoch politických strán. In Zuzana Maďarová Alexandra Ostertágová: Politika vylúčenia a emócií. Aspekty predvolebnej kampane 2012 (ASPEKT 2012)

Úspešná, a predsa „slabá“? Obraz prvej slovenskej premiérky v médiách počas významných úspechov jej politickej kariéry. In Ľubica Kobová Zuzana Maďarová Alexandra ostertágová: Politiky a političky. Aspekty politickej subjektivity žien (ASPEKT 2011)