Správa o činnosti ASPEKTU za rok 2010

Rok 2010 bol 17. rokom oficiálnej existencie feministickej organizácie ASPEKT. V tomto roku sme realizovali viacero projektov: Od novembra 2009 do marca 2010 sme pracovali na projekte podporenom Úradom vlády SR s názvom „Rodová citlivosť ako nástroj prekonávania rodových stereotypov a rodovej nerovnosti (nielen) v škole". Jeho cieľom bolo zvyšovanie rodovej citlivosti v spoločnosti v záujme odstraňovania rodovej nerovnosti so zameraním na oblasť školstva a jeho spoločenského kontextu. V rámci projektu sme sa zamerali predovšetkým na prekonávanie rodových stereotypov a rodovej nerovnosti vo vzdelávaní so zohľadnením rodu ako častej zložky viacnásobnej diskriminácie. Za týmto účelom sme upravovali a aktualizovali materiály na portáli ruzovyamodrysvet.sk, vytvárali nové materiály pre štúdium problematiky rodovej rovnosti vo vzdelávaní, šírili informácie a zabezpečovali činnosť knižnice ASPEKTU. Okrem toho sme pripravovali informačný bulletin zameraný na aktuálne problémy rodovej rovnosti a nediskriminačných prístupov, ktorý zohľadňuje záujmy rôznych cieľových skupín.

V roku 2010 sme ukončili dvojročný medzinárodný projekt „EQ-Train: Equality Training for Trainers", ktorý sa začal v októbri 2008 a bol zameraný na profesijnú orientáciu. Vychádzal z toho, že príčiny nerovnosti na trhu práce spočívajú okrem iného i vo výbere povolania, pri ktorom sa dostatočne nezohľadňujú finančné aspekty. V rámci ďalšieho vzdelávania tréneriek a trénerov, (výchovných) poradkýň a poradcov sa projekt EQ-Train usiloval o odovzdávanie poznatkov o rodovej (ne)spravodlivosti v odmeňovaní za prácu, ako aj o testovanie inovatívnych tréningových metód pre kariérne poradenstvo a profesijnú orientáciu. Na projekte spolupracovali: Netzwerk österreichischer Frauen- und Mädchenberatungsstellen (Rakúsko), ASPEKT (Slovensko), SOFIA - Institute for Holistic and Applied Social Research (Rakúsko), Gender Studies, o.p.s. (Česká republika), I.C.M. - Instituto Canario de la Mujer (Španielsko), CRAMARS (Taliansko) a strategickí partneri z Rakúska podporujúci projekt:  Bundeskanzleramt Österreich/Frauen, Abt. II/3, Gleichbehandlungsanwaltschaft, Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur, Abt. für geschlechtsspezifische Bildungsfragen, Bundesarbeiterkammer, Arbeitsmarktservice Österreich, Abt. Arbeitsmarktpolitik für Frauen. Jednou z aktivít projektu boli projektové ňjúvinky, ktoré sú prístupné na webovej stránke ruzovyamodrysvet.sk. V rámci projektu bol vytvorený aj Kvíz o odmeňovaní žien a mužov, ktorý je zverejnený na webovej stránke www.aspekt.sk. Aktualizácia stránky ruzovyamodrysvet.sk pokračuje aj po skončení projektu.

V apríli 2010 ASPEKT organizoval v spolupráci s Friedrich Ebert Stiftung a so Zastúpením Nadácie Heinricha Bölla vo Varšave celodenný odborný seminár o rodovej perspektíve v ekonómii. Seminára sa zúčastnilo takmer 100 záujemkýň a záujemcov o túto tému, ktorej sa na Slovensku zatiaľ nevenovala dostatočná pozornosť, najmä nie „ekonomická“ pozornosť. Súčasťou materiálov pre účastníčky a účastníkov seminára bol výber literatúry súvisiacej s témou seminára, publikácia Inštitútu pre verejné otázky Ona a on na Slovensku. Zaostrené na rod a vek, ako aj publikácia o rodovom rozpočtovaní a jeho rodovopolitických kontextoch Spravodlivosť v rodových vzťahoch. Aspekty rozdeľovania (nielen) zdrojov (ASPEKT 2009), ktorá vyšla v spolupráci ASPEKTU s Nadáciou Friedricha Eberta a s jej expertkou na rodovú problematiku Barbarou Stiegler, ktorú už poznáme zo slovenského prekladu štúdie o gender mainstreamingu Ako uplatňovať rodové hľadisko. Aspekty stratégie Európskej únie (ASPEKT 2002). Barbara Stiegler už trikrát prednášala na Slovensku; najprv o gender mainstremingu, potom dva razy v spolupráci FES, ASPEKTU a Odboru pre rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť MPSVR SR o rodovej politike pre Radu vlády pre rodovú rovnosť a jej Exekutívny výbor a Konzultačný výbor. Práve na pôde Rady vlády pre rodovú rovnosť hovorila v novembri 2009 o rodovom rozpočtovaní, ktoré sa stalo východiskom publikácie o rodovej rovnosti (ASPEKT 2009); preklad jednej zo štúdií v tejto publikácii vznikol na objednávku MPSVR SR. Publikáciu o spravodlivosti v rodových vzťahoch tvoria preklady štyroch štúdií tejto autorky k rôznym aspektom rodovej politiky, jej stratégií a nástrojov. Analýzy Barbary Stiegler dopĺňa štúdia rakúskej feministickej ekonómky Gabriele Michalitsch, ktorá prináša pohľad na aktuálnu finančnú a hospodársku krízu z perspektívy feministickej ekonómie.

Zo seminára bola publikovaná knižka Rodová perspektíva v ekonómii, do ktorej svojimi štúdiami prispeli autorky a autor: Gabriele Michalitsch, Anna Zachorowska – Mazurkiewicz, Daniel Gerbery, Jarmila Filadelfiová a Oľga Pietruchová.

Ďalšia publikácia, ktorá vyšla v roku 2010, sa tiež zaoberá ekonomikou z rodového hľadiska. Knižka Rodové dôsledky krízy. Aspekty vybraných prípadov vznikla ako výsledok projektu, ktorý bol realizovaný v rámci spolupráce partnerských organizácií z Českej republiky, Poľska, Ukrajiny a Slovenskej republiky so Zastúpením Nadácie Heinricha Bölla vo Varšave. Publikácia predstavuje tri spôsoby, akými sa na finančnú a hospodársku krízu dá pozerať z rodového hľadiska – rodové implikácie štatistík o trhu práce a rodové dôsledky protikrízových opatrení prijatých Vládou SR; prípadová štúdia – analýza legislatívy prijatej v čase krízy; a analýza vládnych a opozičných diskurzov v čase krízy.

V roku 2010 ASPEKT vydával nielen odbornú, ale aj beletristickú literatúru. Vyšli krátke poviedky Jany Juráňovej Dobroš sa nemusí zastreliť  a zbierka trinástich poviedok a jednej hry Jany Juráňovej Lásky nebeské. ASPEKT vydal aj druhé vydanie románu Jany Juráňovej Žila som s Hviezdoslavom a druhé vydanie románu Ireny Brežnej Na slepačích krídlach.

Publikačná činnosť ASPEKTU pokračovala aj vo webzine ASPEKTin, ktorý od roku 2004 nahrádza tlačenú verziu feministického kultúrneho časopisu Aspekt. Aktualizované boli všetky časti webovej stránky www.aspekt.sk, ktorej súčasťou je aj webzin. Čitateľky a čitatelia mali (a majú) k dispozícii odborné, umelecké aj čisto informatívne články, ako aj fotografie a videá. Podľa štatistík naj.sk stránka zaznamenáva 200 až 300 prístupov denne. Toto číslo sa zvyšuje napríklad po odoslaní informačného newslettera – Aspektovských ňjúviniek, v ktorých informujeme o novinkách v organizácii, o pripravovaných podujatiach, nových článkoch na webe či nových knižkách. Knižky ASPEKTU sme aj v tomto roku prezentovali na knižnom veľtrhu Bibliotéka, ktorý sa uskutočnil od 4. do 7. novembra v Bratislave.

Počas celého roka (okrem letných školských prázdnin) bola zabezpečená prevádzka knižnice ASPEKTU, ktorá ponúka prezenčne i absenčne odbornú literatúru i beletriu z feministickej a rodovej oblasti. Ročne knižnica zaznamená približne 300 návštev, pričom poskytuje nielen výpožičné služby, ale aj odborné konzultácie návštevníčkam a návštevníkom. Väčšinu z nich tvoria študentky a študenti, ktorí pripravujú seminárne, bakalárske alebo diplomové práce, takže odborné konzultácie sú pre nich vítanou pomocou. Zároveň sa opäť rozšírila databázu študentských prác, ktoré sú v knižnici k dispozícii.

Knižnica v tomto roku hostila aj stretnutia, ktoré sa uskutočnili s finančnou podporou organizácie Mama Cash. Vo februári sa po návšteve Gender Check vo Viedni uskutočnila diskusia o tejto výstave s Annou Daučíkovou. V marci nasledovalo stretnutie s Liborou Oates-Indruchovou o feministickom písaní na rodovo nešpecifickú tému a stretnutie s Oľgou Pietruchovou o rodových aspektoch finančnej a hospodárskej krízy. Ďalšia téma sa venovala ženám a mužom v akademickom prostredí a porozprávať o nej prišli Zuzana Kiczková a Mariana Szapuová. Dynamike rodových očakávaní sa venovala Zora Bútorová, Jarmila Filadelfiová a Oľga Gyárfášová; o rode a socializme sa diskutovalo s Hanou Havelkovou. Zuzana Maďarová prednášala na tému Mechanizmy zviditeľnovania žien v Nežnej revolúcii – o ženách počas Novembra 1989 a o Louise Bourgeois hovorila Monika Mitášová. V decembri prednášala Ľuba Kobová na tému Politika/politično: produktívne rozlíšenie pre feministickú teóriu?; diskusiu k výstave Holé baby: Necenzurované akty moderných majstrov uviedla svojím príspevkom Monika Mitášová. Informácie o stretnutiach spolu s krátkymi videami z vybraných stretnutí sú prístupné na webovej stránke www.aspekt.sk.

V roku 2010 sa ASPEKT podieľal na príprave výstavy Holé baby: Necenzurované akty moderných majstrov (6. 10. – 28. 11.), ku ktorým sme pripravili viaceré sprievodné podujatia: Autorské čítanie poetiek Márie Ferenčuhovej, Kataríny Kucbelovej a Ľubice Somolayovej; prednáška Moniky Mittášovej o americkej feministickej skupine Guerrilla Girls, ktorej je výstava venovaná; autorské čítanie Jany Juráňovej z  knižky Lásky nebeské, spojené s prezentáciou videotvorby Pavlíny Fichty Čiernej; a prednáška filozofky Ľubice Kobovej o rôznych formách, podobách a významoch tela; čítanie z kníh Ireny Brežnej a Věry Noskovej o detstve v totalite (Na slepačích krídlachBereme, co je) a autorské čítanie slovenských prozaičiek Uršule Kovalyk a Zuzany Mojžišovej (Žena zo sekáča, Bon voyage).

V roku 2010, podobne ako po iné roky, nás nenechala ľahostajnými spoločensko-politická situácia. Venovali sme sa podľa potreby rôznym témam a zúčastnili sme sa na rôznych stretnutiach, o. i sa Jana Cviková zúčastnila stretnutia s premiérkou Ivetou Radičovou a s vicepremiérom Rudolfom Chmelom; v knižnici ASPEKTU sme poskytli priestor na diskusiu rôznych mimovládnych ženských organizácií na stretnutie s kandidátom na primátora Bratislavy Milanom Ftáčnikom. Uskutočnili sa aj mnohé ďalšie pracovné stretnutia a diskusie a venovali sme sa mnohým iným aktivitám súvisiacim s konkrétnou spoločensko-politickou situáciou na Slovensku: ASPEKT sa stal signatárkou mimo-politickej kampane Šťastný nový rok Slovensko; Jana Juráňová sa zúčastnila odbornej diskusie STOP PORUŠOVANIU PRÁV ŽIEN! v Európskom informačnom centre; ASPEKT sa stal signatárkou Otvoreného listu Robertovi Ficovi pri príležitosti MDŽ a zúčastnili sme sa podujatia Ruža pre Fica. Jana Cviková sa podieľala na príprave Riadiaceho výboru pre vecnú problematiku projektu „Inštitút rodovej rovnosti“; ASPEKT sa tiež pripojil k Tlačovej správe k zmene legislatívnych pravidiel - obmedzenie MVO pripomienkovať návrhy zákonov; Zuzana Maďarová a Zuzana Kostovčíková sa zúčastnili konferencie EQUAL PAY UND BERUFSWAHL vo Viedni; Jana Cviková sa zúčastnila na European Cultural Parlament v Aténach; Zuzana Maďarová prezentovala publikáciu Rodové dôsledky krízy. Aspekty vybraných príkladov na konferencii pri príležitosti akcie Participatívna demokracia – neutopické experimenty v Bratislave; ASPEKT sa stal signatárkou hromadnej pripomienky skupiny mimovládnych organizácií k návrhu novely zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorými sa menia a dopĺňajú niektoré zákony; Jana Cviková zrealizovala viaceré prednášky, napríklad prednášku Prepisovanie romantizmu na medzinárodnej konferencii, ktorá sa konala v Maďarskom inštitúte v Bratislave; na Konferencii Rodová rovnosť v procese prípravy na povolanie; prednášku Tvorivé prekladateľské reflexie. Umelecký preklad v teórii a praxi v Nitre na Filozofickej fakulte Konštantína Filozofa v Nitre a ď.

ASPEKT prezentoval aj beletristické knihy, ktoré vyšli v predchádzajúcom období, o. i. napr. Irena Brežná prezentovala svoju knihu Na slepačích krídlach v rámci podujatia Koncert pre všímavých v Bratislave. Knihy a podujatia sme prezentovali aj v rôznych médiách, o týchto prezentáciách, ako aj o ďalších podujatiach a aktivitách ASPEKTU sme pravidelne informovali na našej webovej stránke a v newsletteri Aspektovské ňjúvinky.

Použitie 2 percent v roku 2010
Podiel dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb za rok 2008 sme  prijali v roku 2009 vo výške 3.631,57 €.  Tieto finančné prostriedky sme použili v roku 2010 takto:
1. výroba (tlač) knihy I. Brežná: Na slepačích krídlach – 2.296,41 €
2. typografické a grafické práce knihy: Konať proti násiliu na deťoch – 195,16 €
3. spolupráca na príprave vydania odbornej publikácie B. Rothschild: Kniha kazuistík o problematike zvládania traumy s OZ Pro Familia (Humenné) – 1.140 €

Ako citovať tento článok:

red. Správa o činnosti ASPEKTU za rok 2010 In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 29/01/2013. Získané 25/07/2024 - 18:30. Dostupné na http://aspekt.sk/node/1472