Eva Sopková, ďakujeme!

Prvou odborníčkou na Slovensku, ktorá sa začala venovať problematike násilia páchaného na ženách zo skutočne feministických pozícií, bola začiatkom 90. rokov minulého storočia psychologička Eva Sopková z Humenného. V roku 1998 sme vďaka spolupráci ASPEKTU a organizácie Pro Familia založenej Evou Sopkovou začali vydávať odborné a popularizačné publikácie o problematike rodovo podmieneného násilia: štúdiu Svetovej banky Násilie páchané na ženách. Skrytá ujma na zdraví, tínedžerský komiks Násilie v rodine. Super tajné, dve čísla časopisu Aspekt venované problematike násilia páchaného na ženách a deťoch (Aspekt 3/1998 a Aspekt 1/1999) a postupne mnohé ďalšie.  V roku 1998 sa v rámci 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách konala aj prvá verejná kampaň proti násiliu páchanému na ženách – spolupracovali na nej feministické organizácie Aliancia žien Slovenska, ASPEKT, Fenestra a Pro Familia.

Združenie Pro Familia, ktoré Eva Sopková založila v roku 1993, vykonalo za dvadsaťročie svojho trvania veľa záslužnej práce tak v oblasti krízovej pomoci ženám a deťom postihnutým násilím, ako aj v oblasti odborného vzdelávania a publikovania o tejto problematike. Eve Sopkovej patrí vďaka a obdiv za jej dlhoročnú vytrvalú prácu na regionálnej, národnej aj medzinárodnej úrovni. Dnes, keď združenie Pro Familia končí svoju oficiálnu existenciu, treba Eve Sopkovej a jej spolupracovníčkam viac ako inokedy nahlas vysloviť vďaku za všetko, čo urobili.

Eva, ďakujeme za podnetnú spoluprácu, ktorá nám vydržala dlhé roky, ďakujeme za všetko, čo si nás naučila. A pravdaže – hoci ti doprajeme trocha toho dôchodcovského oddychu, ktorý si naozaj zaslúžiš, celkom pokoj ti nedáme a s tvojou odbornou a ľudskou podporou počítame aj do budúcnosti.

Tvoje Aspekťáčky

Ako citovať tento článok:

red. Eva Sopková, ďakujeme! In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 09/12/2013. Získané 25/07/2024 - 17:58. Dostupné na http://aspekt.sk/node/2133