Výber z projektov

Feministický webzin ASPEKTin

Feministický webzin ASPEKTin je online pokračovateľkou prvého feministického kultúrneho časopisu Aspekt. Zámerom projektu je prostredníctvom webzinu ASPEKTin posilňovať feministický diskurz v oblasti umenia, ako aj ďalších oblastí spoločnosti a politiky. Naším cieľom je: nastoľovať témy, ktoré sa dotýkajú najmä rodových vzťahov a života žien; nazerať na rozmanité témy z feministickej perspektívy a uplatňovať rod ako analytickú kategóriu, ktorá pomáha odhaľovať mocenské štruktúry spoločnosti. Takto sa usilujeme problematizovať silnejúci neokonzervatívny diskurz a jeho rámce a zároveň predstavovať alternatívu k čoraz viac sa sprítomňujúcemu popfeminizmu. Uvedomujeme si aj silné polarizujúce nastavenie verejného diskurzu, preto je naším cieľom na najbližšie roky hľadať spôsoby, ako feministické pohľady sprístupňovať pre rôzne publiká, naprieč ideologickými spektrami. Publikovať budeme pozvánky, rozhovory, reflexie kníh, teoretické práce i literárne texty; zverejníme texty známych osobností a zameriame sa aj na prácu so začínajúcimi autorkami. Cieľovou skupinou sú teda autorky a autori, kt. majú záujem o prácu s textom, ako aj čitateľstvo webzinu: študentstvo VŠ, ľudia so záujmom o ľudské práva a feminizmus, MVO, médiá a široká verejnosť. Webzin je prepojený s ďalšími aktivitami ASPEKTU, ako sú podujatia, knižnica či knižná edícia. Týmto projektom nadväzujeme aj na predchádzajúcu podporu FPU, ktorá nám umožnila rozbehnúť viaceré podnetné spolupráce, ktoré chceme ďalej rozvíjať.

 

2130

Realizácia: január   december 2024

Výška finančnej podpory:  15 000 Eur

Spolufinancovanie zo strany ASPEKTU: 794,70 Eur  

Časopis z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 

 

Literatúra ako spojenie medzi minulosťou a budúcnosťou, teóriou a skúsenosťou

Zámerom projektu je predstaviť literatúru ako priestor, ktorý zviditeľňuje nejednoznačnosť hraníc medzi minulosťou a budúcnosťou, teóriou a skúsenosťou, „nami“ a „nimi“. V rámci projektu pripravíme cca 8-9 literárnych podujatí pre odbornú aj širšiu čitateľskú verejnosť a s nimi súvisiace textové materiály, ktoré budú viesť k niekoľkým cieľom: 1. posilňovanie medzigeneračného dialógu (najmä) žien, 2. predstavenie literatúry ako zdroja spoločenskej a politickej imaginácie, 3. zmierňovanie rozdrobenosti a hašterivosti spoločnosti, 4. zviditeľňovanie kvalitných literárnych diel a ich autoriek. Podujatia predstavia nové knihy Oľgy Gyárfášovej, Alexandry Salmela a Ivany Hostovej, ako aj diela etablovaných autoriek Knižnej edície ASPEKT. Literárne texty oživíme v čítaniach a diskusiách o témach ako sloboda, útlak, osamotenie, spoločenstvo, starostlivosť, práca žien, kritické písanie a čítanie, práca s prekladom a i. Zameriame sa na kritické rodové a kvír feministické prístupy v premýšľaní o literatúre a spoločnosti. Cieľ. skupinou je odborná a širšia čitateľská verejnosť: najmä ženy rôznych generácií, ktoré sú prevažne čitateľkami beletrie a našej knižnej edície; študenstvo VŠ; výskumníčky z oblasti literatúry a umenia, rodových štúdií; odborníčky z pomáhajúcich profesií v závislosti od tém.

 

2132

Realizácia: marec 2024 – február 2025

Výška finančnej podpory: 10 000 Eur

Spolufinancovanie zo strany ASPEKTU: 529,50 Eur 

Podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.   

 

Rodové otázky v umeleckom priestore strednej Európy – (kvír) feministická prax v literatúre a výtvarnom umení
 
Zámerom projektu je identifikácia a interpretácia rôznych aspektov rodovej problematiky a kvír feministickej praxe v literatúre a vo výtvarnom umení s dôrazom na prostredie strednej Európy. Projekt sa tematicky viaže k výstave diel vizuálnej umelkyne Zuly Rabikowskej, ktorá bude prebiehať v Galérii Medium v mesiacoch november – december 2024. Rabikowska v rámci svojho projektu „Nothing But a Curtain“ skúma rodovú identitu a jej podoby v krajinách bývalého Východného bloku vrátane Slovenska. Výstava prinesie fotografie a ďalšie materiály, ktoré vznikli na základe rozhovorov so 104 ľuďmi o ich rodovo špecifických skúsenostiach. V rámci projektu pripravíme umenovednú konferenciu pre odbornú aj širšiu verejnosť, cieľom ktorej bude: 1. otvorenie priestoru pre reflexiu rodového diskurzu v sociálnom, kultúrnom a umeleckom kontexte strednej Európy, 2. oboznámenie sa s úvahami o vzťahu medzi rodom a koncepciou, percepciou a interpretáciou umenia, 3. naštrbenie spôsobu, akým sú prezentované ženy a nebinárne osoby, a 4. príspevok k diskusii o rodovej identite v 21. storočí. Náplňou podujatia budú prednášky vybraných osobností z vedeckého prostredia na tému projektu vychádzajúce z ich výskumu a moderovaná diskusia.
 
2134
Realizácia: marec 2024 – február 2025

Výška finančnej podpory: 3 000 Eur

Spolufinancovanie zo strany ASPEKTU: 159 Eur 

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.   

 

 Vydanie knihy Ivany Hostovej o prekladoch slovenskej poézie do angličtiny

Projekt sa zameriava na vydanie knihy Ivany Hostovej venovanej prekladom slovenskej poézie do angličtiny pod pracovným názvom „AJ poézia. Preklad a poézia v sociologických a textových súvislostiach“. Pripravovaná monografia prešla riadnym vedeckým recenzným konaním. V komplexnej, tematicky ucelenej a čitateľsky i metodologicky pútavej podobe prináša výsledky výskumov, ktorým sa autorka v oblasti prekladu poézie venuje za posledných desať rokov. Sústreďuje sa na takú prax, v ktorej nie sú hranice, smery ani postupy vopred dané – na preklad ako výskum a priestor experimentovania s jazykom, vedomím, kogníciou, afektmi a zmyslami, na písanie o preklade, ktoré prestupuje hranice štandardného akademického textu a necháva sa prestupovať autobiografickým písaním a prekladovou tvorbou, na uvažovanie o možnostiach prekladu nekonvenčných a experimentálnych textov. Preklad teda nechápe ako čosi relatívne stabilné, ako definovaný fenomén vytvárajúci účinky, ale ako explorácie do zón neistôt a amorfností. Autorka je erudovaná literárna vedkyňa, translatologička, ktorá sa reflexii prekladovej poézie venuje od r. 2009 a výsledky svojej práce publikuje a prezentuje na domácich aj medzinárodných fórach. 

 

2133

Realizácia: marec 2024   február 2025

Výška finančnej podpory:  3 000 Eur

Spolufinancovanie zo strany ASPEKTU: 169 Eur  

Vydanie publikácie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 

 

Oľga Gyárfášová: príbehy žien z obdobia normalizácie

Zámerom projektu je zviditeľniť kultúrny a spoločenský odkaz žien, kt. boli počas normalizácie súčasťou bratislavského občianskeho disentu. Spoznávanie a reflexia ich skúseností prispeje k vzdelávaniu o kultúre a demokracii na miestnej aj celoštátnej úrovni, a to prostredníctvom vydania knihy, jej distribúcie a organizácie podujatí aj nad rámec tohto

projektu. Vydanie knihy, podujatie a informovanie aj prostredníctvom sociálnych sietí posilnia medzigeneračný dialóg (najmä žien) o ich skúsenostiach, formách politického aktérstva, možnostiach vzdorovania a spolupráce. Spoznávaním, reflexiou a šírením skúseností žien z bratislavského disentu chceme prispieť aj k obohacovaniu kultúrnej a politickej pamäti mesta. Realizujeme a knižne publikujeme rozhovory s min. 10 ženami, kt. boli počas normalizácie súčasťou bratislavského občianskeho disentu. Jeho súčasťou boli aj perzekvovaní politickí oponenti, ktorých husákovský režim vyhlásil za svojich nepriateľov a vystavil ich intenzívnej represii: signatár Charty 77 M. Kusý, disident M. Šimečka st., z mladšej generácie ďalší signatár Charty 77 T. Petřivý či vydavatelia samizdatu J. Langoš a O. Pastier. Ženy z tohto prostredia zostávajú zväčša nepoznané, hoci boli rovnocennými aktérkami diania. V knihe predstavíme napr. Jolanu Kusú, Martu Šimečkovú, Gabrielu Langošovú, Juliu Sherwood, Ľudmilu Pastierovú, Tamaru Archlebovú, Doru Šimekovú Šebestovú, Martu Bottu, Annu Budajovú či Ľubu Lesnú.

Kniha je určená laickej i odbornej verejnosti. Širokú verejnosť by mala osloviť prístupná forma rozhovorov, na kt. nadviažu ďalšie aktivity najmä pre mladých ľudí. K odbornej verejnosti bude prehovárať štúdia, kt. do knihy pripravia sociologička O. Gyárfášová v spoluautorstve so Z. Maďarovou (venuje sa pamäti r. 1989). Projekt sa tak snaží utvárať a diferencovať kolektívnu pamäť, ako aj otvárať nové možnosti jej skúmania.

Realizácia: január 2023 - december 2023

2094

Výška finančnej podpory Nadácia mesta Bratislava:  6 000 Eur

Spolufinancovanie zo strany ASPEKTU: 600,00 Eur   

Podporila Nadácia mesta Bratislavy v rámci projektu „Kniha rozhovorov Oľgy Gyárfášovej so ženami z bratislavského občianskeho disentu“.

2096

Výška finančnej podpory Bratislavský samosprávny kraj: 1 000 Eur

 

 

Alexandra Salmela: vydanie autorského prekladu románu

Alexandra Salmela je na Slovensku známa predovšetkým ako úspešná autorka pre deti (Mimi a Líza) a autorka románov 27 čiže Smrť robí umelca" (ocenenie za najlepší debut vo Fínsku) a Antihrdina" (oba romány vyšli vo fínčine, v autorskom preklade do slovenčiny sa dostali do finále ceny Anasoft litera). Žije vo Fínsku, píše a publikuje po fínsky a slovensky, prekladá. V autorskom preklade z fínčiny do slovenčiny vyjde jej najnovší epizodický román" 56, či?", v origináli 56, oletan" (2021) a vďaka autorskému prekladu sa umelecky plnohodnotne dostane k slovenskej čitateľskej verejnosti, pričom prinesie nové pohľady na možnosti a rozmanitosť súčasnej slovenčiny. Zároveň je pokusom o literárne priblíženie skúsenosti so špecifickým osamotením, ktoré priniesla epidémia. Tvoria ho krátke texty rôznych štýlov. Román bol poňatý ako procedurálny projekt, každý text bol písaný v reálnom časovom úseku, ktorý mu v rámci kolobehu epidemického roka prislúcha. Napriek tomu dielo nie je „koronovým románom“, nevyžíva sa v apokalyptických obrazoch zániku sveta, situácie nadľahčuje, no nezľahčuje humorom.
Text umocní grafické spracovanie a ilustrácie Kristíny Soboň, ktorá v tomto roku ilustrovala knihu S. Urikovej Dôvod na radosť"
Edičné spracovanie a propagáciu zaručuje tím ASPEKTU, ktorý má skúsenosti s pôvodnou aj prekladovou tvorbou vychádzajúcou v Knižnej edícii ASPEKT od roku 1996. Kniha je istými polohami určená náročnej, ale ako celok aj širšej čitateľskej verejnosti.

Realizácia: júl 2023   jún 2024

Výška finančnej podpory:  5 000 Eur

Spolufinancovanie zo strany ASPEKTU: 284,00 Eur   

Vydanie publikácie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 

 

Feministický webzin ASPEKTin

Feministický webzin ASPEKTin je online pokračovateľkou prvého feministického kultúrneho časopisu Aspekt. Zámerom projektu je prostredníctvom webzinu ASPEKTin posilňovať feministický diskurz v oblasti umenia, ako aj ďalších oblastí spoločnosti a politiky. Znamená to, že naším cieľom je nastoľovať témy, ktoré sa dotýkajú najmä rodových vzťahov a života žien; nazerať na rozmanité témy z feministickej perspektívy a uplatňovať rod ako analytickú kategóriu, ktorá pomáha odhaľovať mocenské štruktúry spoločnosti. Takto sa budeme usilovať nabúravať silnejúci neokonzervatívny diskurz a jeho rámce a zároveň predstavovať alternatívu k čoraz viac sprítomňujúcemu sa popfeminizmu. Publikovať budeme pozvánky, správy, reflexie kníh, teoretické práce i literárne texty; zverejníme texty známych osobností a zameriame sa aj na prácu so začínajúcimi autorkami.

Cieľovou skupinou sú teda samotné autorky a autori, ktorí majú záujem o prácu s textom, ako aj čitateľstvo webzinu, predovšetkým študentky a študenti vysokých škôl, ľudia so záujmom o ľudské práva žien a feminizmus, MVO, médiá, pedagogické profesie a široká verejnosť. Webzin je úzko prepojený s ďalšími aktivitami ASPEKTU, ako sú podujatia, knižnica či knižná edícia. Týmto projektom chceme nadviazať aj na podporu FPU z predchádzajúcich rokov, ktorá nám umožnila rozbehnúť viaceré podnetné spolupráce, ktoré chceme ďalej rozvíjať.

Realizácia: január   december 2023

Výška finančnej podpory:  14 000 Eur

Spolufinancovanie zo strany ASPEKTU: 737,50 Eur  

Časopis z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 

 

30 rokov literatúry z feministického ASPEKTU

Zámerom je realizácia série cca 5-6 lit. podujatí pre odb. aj širšiu čit. verejnosť vš. generácií (štud. VŠ!), rámcovaných online materiálmi, ktoré spoločne predstavia, akú úlohu zohrávala lit. a jej reflexia za 30 rokov existencie ASPEKTU v jeho publikač. a vzdel. aktivitách, teda vo formulovaní dodnes kľúčových feministických tém/otázok. Hl. cieľom je prehlbovanie feminist. medzigener. dialógu o čítaní a tvorbe literatúry, jej forme a témach, v čit. a odb. reflexii. Budeme uverejňovať nové a archívne materiály, ako aj diskutovať o vzťahu feminizmu a lit. a vice versa. Podujatia (v BA, Lipt. Mikuláši, Nitre a ď., resp. online) a sprievodné online materiály budú venované rôznym textom z produkcie ASPEKTU, ako aj ich autor., preklad. a literárnoved. reflexii. Zároveň chceme aj pri príležitosti 30-ročnice prezentovať autorky, ktorých diela boli úspešné v ostatných ročníkoch ceny Anasoft litera B. Hrínová, J. Juráňová a J. Bodnárová, ktorej v ASPEKTE práve vychádza nová kniha. Prínos projektu spočíva v posilnení a diferencovaní súčasného literárnoved. diskurzu, ktorý do výskumu staršej aj súčasnej lit. v čoraz väčšej miere zapája kvír feminist. perspektívu aj na Slov., pričom zviditeľníme jeho domáce a medzinár. ukotvenie a súvislosti s rôznymi dnes ad hoc vznikajúcimi iniciatívami. Za dôležité považujeme aj neustále prepájanie literatúry/umenia, ľudskoprávneho scitlivovania spoločnosti vrátane pomenúvania dôležitých tém a čitateľskej aj odbornej reflexie literatúry/umenia.
 

2067

Realizácia: marec 2023 – február 2024

Výška finančnej podpory: 7 000 Eur

Spolufinancovanie zo strany ASPEKTU: 369,00 Eur 

Podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.         

 

Feministický webzin ASPEKTin 2022

Feministický webzin ASPEKTin je online pokračovateľkou prvého feministického kultúrneho časopisu Aspekt. Zámerom projektu je prostredníctvom webzinu ASPEKTin posilňovať feministický diskurz v oblasti umenia, ako aj ďalších oblastí spoločnosti a politiky. Znamená to, že naším cieľom je nastoľovať témy, ktoré sa dotýkajú najmä rodových vzťahov a života žien; nazerať na rozmanité témy z feministickej perspektívy a uplatňovať rod ako analytickú kategóriu, ktorá pomáha odhaľovať mocenské štruktúry spoločnosti.

Takto sa budeme usilovať nabúravať silnejúci neokonzervatívny diskurz a jeho rámce a zároveň predstavovať alternatívu k čoraz viac sprítomňujúcemu sa popfeminizmu. Pravidelne budeme publikovať pozvánky, správy, recenzie, teoretické práce i literárne texty; zverejníme texty známych osobností a zameriame sa aj na prácu so začínajúcimi autorkami.

Cieľovou skupinou sú teda samotné autorky a autori, kt. majú záujem o prácu s textom, ako aj čitateľstvo webzinu, predovšetkým VŠ študentky a študenti, ľudia so záujmom o ľudské práva žien a feminizmus, MVO, médiá, pedagogické profesie a široká verejnosť. Webzin je úzko prepojený s ďalšími aktivitami ASPEKTU, ako sú podujatia, knižnica či knižná edícia. Týmto projektom chceme nadviazať aj na podporu FPU z roku 2021, ktorá nám umožnila rozbehnúť viaceré podnetné spolupráce, ktoré chceme ďalej rozvíjať.

Realizácia: január   december 2022

Výška finančnej podpory: 11 000 Eur 

Spolufinancovanie zo strany ASPEKTU: 580,75 Eur  

Časopis z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 

 

Knižná edícia ASPEKT: život v literatúre / literatúra v živote

Zámerom projektu je realizácia série podujatí pre odbornú aj širšiu čitateľskú verejnosť všetkých generácií (najmä ženy), rámcovaných online materiálmi, ktoré spoločne predstavia literatúru ako priestor pre otváranie rôznych životných tém prostredníctvom literárnych zážitkov. Hlavným cieľom ostáva prehlbovanie medzigeneračného dialógu o živote žien v rôznych obdobiach ľudského veku aj v rôznych životných situáciách, v neposlednom rade zoči-voči pandémii, ktorá naplno odhalila potrebu starostlivosti a solidarity v prístupe k svetu.

Budeme spolu s čitateľkami a čitateľmi uvažovať o mieste života v literatúre a literatúry v živote. Literárne texty oživíme v čítaniach a diskusiách o témach ako starnutie, materstvo, rodovo podmienené násilie, práca žien, starostlivosť, ale aj o otázkach literarizácie kľúčových životných skúseností v diele autoriek rôznych generácií. Podujatia a online materiály budú venované textom z produkcie ASPEKTU, najmä z Knižnej edície ASPEKT, ktorá v tomto roku zaznamenala 25 rokov svojej existencie, ich autorkám a literárnovednej reflexii. Zároveň chceme prezentovať autorky, ktorých diela boli úspešné vo finálovej päťke ceny Anasoft litera – J. Juráňová s knihou Naničhodnica a B. Hrínová s prozaickým debutom Jednorožce, za ktorý získala cenu Anasoft litera aj cenu René.

Realizácia: marec  december 2022

Výška finančnej podpory: 4 500 Eur 

Spolufinancovanie zo strany ASPEKTU: 237,50 Eur

Podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.         

 

 

Zvyšovanie informovanosti občianskej spoločnosti o aktuálnych ohrozeniach ľudských práv žien: Od extrémizmu k dopadom pandémie COVID-19

Projekt mapuje situáciu v oblasti porušovania ľudských práv žien, a to najmä v súvislosti s (1) dlhodobými tendenciami obmedzovať ľudské práva žien, ktoré sú súčasťou narastajúceho extrémizmu v spoločnosti a (2) s ďalším zhoršovaním situácie v dôsledku pandémie COVID-19. Aktívne prispieva k zvyšovaniu informovanosti kľúčových aktérov občianskej spoločnosti (prostredníctvom popularizačných textov, podujatí, rešerší, vzdelávacích materiálov) o potrebe integrácie ľudských práv do aktivít na podporu demokratickej spoločnosti (cieľové skupiny: MVO, akadémia, médiá, školy), keďže ľudské práva žien sa aj v týchto aktivitách a vo verejnej diskusii často prehliadajú.

Realizácia: január – december 2021 

1971

Výška finančnej podpory: 26 153 Eur

Spolufinancovanie zo strany ASPEKTU: 1 400 Eur

Podporilo Ministerstvo spravodlivosti SR. 

 

 

Feministický webzin ASPEKTin

Feministický webzin ASPEKTin je online pokračovateľkou prvého feministického kultúrneho časopisu Aspekt. Zámerom projektu je prostredníctvom webzinu ASPEKTin posilňovať feministický diskurz v oblasti umenia, ako aj ďalších oblastí spoločnosti a politiky. Znamená to, že naším cieľom je nastoľovať témy, ktoré sa dotýkajú najmä rodových vzťahov a života žien; nazerať na rozmanité témy z feministickej perspektívy a uplatňovať rod ako analytickú kategóriu, ktorá pomáha odhaľovať mocenské štruktúry spoločnosti.

Takto sa budeme usilovať nabúravať silnejúci neokonzervatívny diskurz a jeho rámce a zároveň predstavovať alternatívu k čoraz viac sprítomňujúcemu sa popfeminizmu. Pravidelne budeme publikovať pozvánky, správy, komentáre, recenzie, teoretické práce i literárne texty; zverejníme texty známych osobností i začínajúcich autoriek, s ktorými budeme aktívne redakčne pracovať.

Cieľovou skupinou sú teda samotné autorky a autori, ktorí majú záujem o prácu s textom, ako aj čitateľstvo webzinu, predovšetkým VŠ študentky a študenti, ľudia so záujmom o ľudské práva žien a feminizmus, MVO, médiá, pedagogické profesie a široká verejnosť. Webzin je úzko prepojený s ďalšími aktivitami ASPEKTU, ako sú podujatia, knižnica či knižná edícia.

Realizácia: január  december 2021

Výška finančnej podpory: 11 000 Eur

Spolufinancovanie zo strany ASPEKTU: 595 Eur

Časopis z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 

 

Posilňovanie feministickej praxe v oblasti reprodukčných práv v SR

Projekt vstupuje do prostredia konzervatívneho tlaku a usiluje sa o posilňovanie feministickej praxe v oblasti reprodukčnej spravodlivosti. Cieľom je prispieť k porozumeniu medzinárodných, regionálnych, lokálnych súvislostí brojenia proti rodovej rovnosti a reprodukčnej spravodlivosti; k porozumeniu okolností feministického a LGBTI aktivizmu so zameraním na sexuálne a reprodukčné práva, k premýšľaniu o udržateľnosti súčasných aktivít v tejto oblasti, o potrebách, možnostiach spolupráce a o budúcej feministickej praxi. Súčasne plánujeme prostredníctvom dlhodobej spolupráce s novými spolupracovníčkami posilniť štruktúru, zázemie a udržateľnosť organizácie. K napĺňaniu týchto cieľov budeme prispievať publikovaním odborných a informačných textov, popularizačnými aktivitami, prevádzkou knižnice a prácou s novými spolupracovníčkami.

Realizácia: január  august 2021

Výška finančnej podpory: 3 000 Eur

Podporil Slovensko-český ženský fond.

 

 

Rodová reflexia umenia a spoločnosti

Hlavným zámerom projektu je prispieť k prehĺbeniu chápania rodu ako intersekcionálnej analytickej kategórie prostredníctvom zvyšovania bádateľskej aj recepčnej kompetencie v oblasti rodovej reflexie umeleckej a teoretickej produkcie poznania na základe konkrétnych umeleckých a teoretických diel. Cieľom projektu je realizácia série odborných, vzdelávacích i popularizačných podujatí reflektujúcich rôzne oblasti umenia/kultúry a spoločnosti z interdisciplinárnej perspektívy, ako aj publikovanie súvisiacich odborných a popularizačných materiálov na webových stránkach pre odbornú a širšiu verejnosť. Tieto aktivity majú podporiť medziodborovú diskusiu založenú na diferencovanom sprostredkovávaní rodu ako kategórie, ktorá dokáže prehĺbiť vnímanie umenia a jeho významu pre uvažovanie o aktuálnych spoločenských problémoch, a to aj na pozadí súčasného zjednodušujúceho protirodového ťaženia.

Konkrétne témy cca 8 podujatí budú súvisieť s rôznymi oblasťami umenia (literatúra, výtvarné umenie, divadlo, film a ď.) a sociálnymi výzvami týkajúcimi sa inakosti/rozmanitosti, ne/rovnosti či udržateľnosti.

Cieľovou skupinou sú najmä odborníčky a odborníci z akademickej oblasti a mimovládnych organizácií, ako aj umelkyne a umelci uplatňujúci kategóriu rodu v tvorbe a reflexii umenia na Slovensku; študentky a študenti druhého a tretieho stupňa humanitného a sociálnovedného vysokoškolského štúdia, ale aj široká odborná, študujúca a laická verejnosť.

Realizácia: marec 2020 – február 2021

Výška finančnej podpory: 6000 Eur

Spolufinancovanie zo strany ASPEKTU: 315,95 Eur

Podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

Jana Juráňová: Naničhodnica

Príprava, vydanie a distribúcia knihy Jany Juráňovej Naničhodnica.

Jana Juráňová nadväzuje románom Naničhodnica na svoje prózy zo súčasnosti. Zosnovala ho okolo osemdesiatničky Ľudmily, neviditeľnej starej ženy, ktorá nikam nepatrí. Napriek tomu či práve preto cez osud bezprizornej Ľudmily prenikáme do rôznych prostredí – od zdravotníctva, charity, médií až po politiku, ako aj do životov tých, ktorí ich zaľudňujú – novinára Miloša, bývalého politika Eliáša a jeho manželky Dorotky, lekára Igora, celebrity Lindy...

Kniha vyšla v Knižnej edícii ASPEKT v roku 2020.

Výška finančnej podpory: 5000 Eur

Spolufinancovanie zo strany ASPEKTU: 270,90 Eur

Vydanie publikácie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

Barbora Hrínová: Jednorožce

Príprava, vydanie a distribúcia knihy Barbory Hrínovej Jednorožce.

Vo svojom knižnom debute Jednorožce prináša Barbora Hrínová (1984) osem poviedok a v nich výrazný generačný pohľad. Jej skúsenosť však nie je viazaná len na mladšiu generáciu. Postavy sú aj nie sú z tohto sveta a mnohé je tu „queer“, ale zas nie výnimočné, veď aj čudo môže mať masový výskyt.

Kniha vyšla v Knižnej edícii ASPEKT v roku 2020.

Výška finančnej podpory: 4200 Eur

Spolufinancovanie zo strany ASPEKTU: 228 Eur

Vydanie publikácie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

Jana Bodnárová: Koža

Príprava, vydanie a distribúcia knihy Jany Bodnárovej Koža.

Najnovšia kniha Jany Bodnárovej prináša zasa čímsi iné, a predsa u tejto autorky dôverne známe prozaické gesto. Jeho originalita sa odvíja tak od témy, ako aj od jej poeticko-reflexívneho stvárnenia. Prostredníctvom svojskej umelkyne K. a jej fascinácie  expresionistickou maliarkou Paulou Modersohn-Becker preniká hlboko pod kožu ženskej tvorivosti, ktorá v období po Veľkej vojne pri hľadaní nového umeleckého výrazu i „novej ženy“ namáhavo balansovala medzi súkromnou a verejnou sférou. Kniha bola nominovaná do desiatky ceny Anasoft litera.

Kniha vyšla v Knižnej edícii ASPEKT v roku 2019.

Výška finančnej podpory: 3800 Eur

Spolufinancovanie zo strany ASPEKTU: 204,25 Eur

Vydanie publikácie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

Nežná, ženská, revolučná - skúsenosť v medzigeneračnom dialógu

Zámerom je realizácia série 10 – 12 literárnych podujatí pre širokú čitateľskú verejnosť všetkých generácií, ktoré spoločne predstavia literatúru ako priestor pre prekonávanie neprenosnosti ľudskej skúsenosti. Stretnutia budú rámcované a podporované rozmanitými online materiálmi.

Hlavným cieľom je prehlbovanie medzigeneračného dialógu o živote žien v rôznych obdobiach ľudského veku aj v rôznych dejinných obdobiach. Literárne texty oživíme v čítaniach a diskusiách o osobnej aj historickej skúsenosti, pričom v neposlednom rade zohrá dôležitú úlohu reflexia historických udalostí súvisiacich s 30. výročím Nežnej revolúcie. V súvislosti s aktuálnym výročím pôjde aj priblíženie života v štátnom socializme a ponovembrovej demokratizácie spoločnosti, a to tak v našej každodennosti, ako aj v literárnej tvorbe. Významnou súčasťou tohto obdobia je tvorba autoriek, ktoré kriticky stvárňujú rôzne podoby ľudskej skúsenosti z rodového hľadiska. Podujatia a online materiály budú osobitne oslovovať stredoškolskú mládež aj ľudí v seniorskom veku a budú venované rôznym textom (nielen, ale najmä z produkcie ASPEKTU), ich autorkám a literárnovednej reflexii. Zaoberať sa budeme napríklad dielami týchto autoriek: Diana Athill (preklad jej memoárovej knihy Niekde ku koncu); Irena Brežná (napr. román o detstve v štátnom socializme Na slepačích krídlach, eseje a literárne reportáže Postrehy emigrantky); Agneša Kalinová (knižný rozhovor s Janou Juráňovou Mojich 7 životov); Jana Juráňová (napr. román Orodovnice a rozhlasová hra Na 9 jamiek) a ď.

Realizácia: marec 2019 – február 2020

Výška finančnej podpory:  16 000 Eur

Spolufinancovanie zo strany ASPEKTU: 842,50 Eur

Podporené Fondom na podporu umenia. 

 

​Dotácia na podporu rodovej rovnosti 

V roku 2019 sa budeme pripravovať na 100. výročie všeobecného volebného práca v Československu, ktoré prinieslo volebné právo aj pre ženy. Zároveň si pripomíname 30. výročie nežnej revolúcie, ktoré predstavuje možnosť reflektovať vytváranie historickej pamäti a kolektívneho aj individuálneho politického aktérstva. Tieto dva momenty využijeme na to, aby sme z rodovej perspektívy uvažovali o možnostiach, limitoch a okolnostiach politickej participácie a pýtali sa, čo v súčasnosti znamená podieľať sa na verejnom živote. Aktuálnosť témy a jej usúvzťažnenie s verejnými diskusiami na Slovensku a v okolitých krajinách môžu priniesť efektívnejšie napĺňanie projektových cieľov. Navyše téma projektu úzko súvisí s tematickými oblasťami, ktorým sa v organizácii ASPEKT dlhodobo venujeme, nadviažeme preto na doterajšie aktivity a využijeme ich v predkladanom projekte.

Venovať sa budeme niekoľkým oblastiam činností: publikovane informačných materiálov na webových portáloch www.aspekt.sk a ruzovyamodrysvet.sk; rozposielanie informačných bulletinov Aspektovské ňjúvinky a Ňjúvinky ruzovyamodrysvet.sk; prevádzka knižnice ASPEKTU, aktualizácia knižničného fondu a odborné konzultácie; realizácia rôznych podujatí.

Realizácia: január – december 2019

Výška finančnej podpory: 6700 Eur

Spolufinancovanie zo strany ASPEKTU: 744,85 Eur

Podporené Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.  

1740

 

Ako sa rok 1989 stretáva s našou súčasnosťou

V roku 2019 si pripomíname 30. výročie Nežnej revolúcie, ktoré vytvorí osobitný symbolický priestor pre tematizáciu tohto historického zlomu v našich dejínách, ako aj pre reflexiu skúsenosti života v štátnom socializme a tridsaťročného úsilia o demokratizáciu postsocialistickej spoločnosti. Túto príležitosť sme chceli využiť ako podnet pre medzigeneračný dialóg žien o písaní a čítaní histórie, tvorbe spoločenskej i individuálnej histórie.

Čo si môžu rôzne generácie žien navzájom sprostredkovať, ako ich môže spoločné premýšľanie a diskutovanie o histórii a súčasnosti posilniť?  Ako možno na sprostredkovanie skúseností využívať online priestor?

Historici a historičky upozorňujú na negatívne dôsledky toho, že nedochádza ku kontinuálnemu odovzdávaniu tradície, ženskej skúsenosti. Projekt prispel k budovaniu kontinuity poznania medzi rôznymi generáciami žien. Cieľom bolo vytvoriť online aj offline priestor pre prezentáciu a výmenu skúseností, znalostí a názorov žien rôzneho veku a z rôznych profesijných či záujmových oblastí (literatúra, vzdelávanie, história a pod.).

K napĺňaniu cieľov prispievali rôzne typy aktivít: kultúrne podujatia a diskusie zamerané na témy ako prelomový rok 1989, totalitné režimy, zápas o demokraciu v postsocialistickej spoločnosti a jej ohrozenia v súčasnosti a pod.; pravidelné konzultácie (nielen) v knižnici ASPEKTU; textové a audiovizuálne materiály zverejňované a rozširované online; spolupráca s inými inštitúciami a organizáciami pracujúcimi v oblasti medzigeneračného dialógu, vzdelávania a ľudských práv žien.

Realizácia: január - november 2019

Výška finančnej podpory: 5 000 eur

Spolufinancovanie zo strany ASPEKTU:  1748,44 Eur

Podporené Nadáciou VÚB.   

1741

 

Podpora rozvoja rodovej kompetencie prostredníctvom publikačno-vzdelávacích aktivít

Projekt Podpora rozvoja rodovej kompetencie prostredníctvom publikačno-vzdelávacích aktivít bol podporený sumou 80 928 eur (celkový rozpočet projektu vrátane spolufinancovania 89 920) z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009 – 2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu Podpora rozvoja rodovej kompetencie prostredníctvom publikačno-vzdelávacích aktivít je posilnenie kapacít MVO a zlepšenie podmienok na fungovanie občianskej spoločnosti.

Projekt sa realizuje od 1. novembra 2013 do 30. júna 2015. Naším hlavným cieľom je udržať kontinuitu v zvyšovaní rodovej citlivosti a citlivosti voči rôznym formám diskriminácie, prehlbovaní rodovej kompetencie a využívaní rodu ako analytickej kategórie v teórii i praxi. Tento zámer napĺňame predovšetkým prostredníctvom štyroch typov aktivít – (1) pravidelnej aktualizácie webových portálov (www.aspekt.sk, ruzovyamodrysvet.sk), (2) pravidelných knižničných a konzultačných služieb, (3) vydávaním odborných, popularizačných a beletristických publikácií zaoberajúcich sa problematikou rodovej rovnosti a feminizmov, ako aj prostredníctvom kultúrno-vzdelávacích stretnutí s verejnosťou. Súčasťou realizovaného projektu sú všetky uvedené typy aktivít.

572

573

 

 

 

 

Popularizácia rodovo symetrického jazyka v kontexte rodovej rovnosti a ľudských práv

Rodovo symetrický (resp. citlivý, kompetentný) jazyk je významná súčasť a zároveň nástroj komplexne chápanej problematiky rodovej rovnosti. Organizácia ASPEKT sa ako prvá v SR, a to dlhodobo, venuje vytváraniu, praktickému rozvíjaniu a uplatňovaniu rodovo symetrického jazyka v slovenčine: v priebehu viac ako 20 rokov sme prácou s písanými a hovorenými textami, konkrétne vydávaním časopisu, knižných publikácií, odborných i popularizačných materiálov, ako aj vzdelávacou a mediálnou činnosťou, vytvárali a uvádzali do používania rodovo citlivé vyjadrovanie, ako aj rodovú terminológiu v slovenčine, ktorá sa ujala v odborných i laických kruhoch. Podieľali sme sa na tvorbe Glosára rodovej terminológie, v rámci ďalších projektov sme ho technicky i obsahovo aktualizovali. Spolupracujeme s jazykovedkyňami, pripravovali sme manuál používania rodovo symetrického jazyka a pod. V tomto projekte s názvom
Popularizácia rodovo symetrického jazyka v kontexte rodovej rovnosti a ľudských práv sme sa zamerali na popularizáciu rodovo symetrického jazyka, a to publikovaním tretieho výberu textov z www.aspekt.sk ASPEKTin, sprístupňovaním teórie i praxe rodovo symetrického jazyka odbornej verejnosti (z oblasti vzdelávania, verejnej správy, MVO a ď.) i príkladmi rodovo symetrického jazyka v umeleckom a bežnom používaní jazyka.

Realizované s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd. Za obsah tohto dokumentu zodpovedá výlučne Záujmové združenie žien ASPEKT.

 

Základné témy feministického myslenia a praxe

Hlavným cieľom projektu (apríl – december 2013) je zvýšiť povedomie širokej verejnosti a konkrétnych cieľových skupín (študentky, študenti, ženskoprávne mimovládne organizácie, inštitúcie štátnej správy a pod.) o základných témach feministického myslenia a praxe, ako sú napr. ženské hnutia, ženy a politiky, rodovo citlivá výchova a vzdelávanie, telesnosť, práca, násilie páchané na ženách, rodičovstvo, sexuálne menšiny. Venovať sa budeme tiež udalostiam a témam ženského a feministického hnutia na Slovensku aj vo svete.

V rámci projektu vyjde slovenský preklad knihy Feminism for Everybody. Passionate Politics významnej feministickej teoretičky bell hooks. Kniha je zároveň témou troch verejných podujatí v druhom polroku 2013. Ku knihe pripravíme rešerš z knižnice ASPEKTU o vybraných publikáciách, ktoré patria ku klasickým publikáciám o histórii a obsahu ženského a feministického hnutia. Rešerš bude súčasťou študijných a propagačných materiálov pripravených k trom vzdelávacím podujatiam a sprístupníme ju aj na www.aspekt.sk.

Projekt podporilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny v rámci Dotácie na podporu rodovej rovnosti zamerané na dosiahnutie rodovej rovnosti a podporu uplatňovania zásady rovnakého zaobchádzania na základe pohlavia alebo rodu.

574

 

 

 

 

 

Zmluva k projektu
 

Webová stránka, knižnica, vzdelávanie v ASPEKTE 

Aktivity súvisiace s feministickou a rodovou tematikou a politickou praxou sa nám v roku 2010 darí realizovať aj vďaka podpore nadácií Global Fund for Women

Mama Cash.

Obe nadácie nám pomáhajú udržať www.aspekt.skknižnicu ASPEKTU i série vzdelávacích podujatí.

 

Rodové aspekty hospodárskej a finančnej krízy

Aj v roku 2010 podporuje nadácia Heinrich Böll Stiftung jeden z našich projektov - Genderaspekte der Wirtschafts- und Finanzkrise. Podobné projekty spoločného vytvárania rodových analýz v rámci spolupráce partnerských organizácií z Českej republiky, Poľska, Ukrajiny a Slovenskej republiky so Zastúpením Nadácie Heinricha Bölla vo Varšave boli podporené aj v rokoch 2007, 2008 a 2009. Doterajšie analýzy sa venovali rodovej nerovnosti v odmeňovaní, rodovým aspektom vzdelávania a utváraniu rodového diskurzu počas dvoch desaťročí po páde totality.

2007

Aká práca, taká pláca? Aspekty rodovej nerovnosti v odmeňovaní

Gender Issues 2007: Violence against Women, Gender Pay Gap, Access to Childcare Facilities, Implementing Gender Policies in the Czech Republic, Poland, Slovakia and Ukraine

2008

Rodový pohľad na školstvo. Aspekty kľúčových rizík

Gender Issues 2008: Gender Sensitive Education in the Czech Republic, Poland, Slovakia and Ukraine

2009

Feminizmy pre začiatočníčky. Aspekty zrodu rodového diskurzu na Slovensku

Gender Issues 2009: Gender Equality Discourse in Times of Transformation 1989-2009 in the Czech Republic, Poland, Slovakia and Ukraine

 

Rodová citlivosť ako nástroj prekonávania rodových stereotypov a rodovej nerovnosti (nielen) v škole


Hlavným cieľom projektu Rodová citlivosť ako nástroj prekonávania rodových stereotypov a rodovej nerovnosti (nielen) v škole, ktorý sa začal v novembri 2009 a potrvá do marca 2010je zvyšovanie rodovej citlivosti v spoločnosti v záujme odstraňovania rodovej nerovnosti so zameraním na oblasť školstva a jeho spoločenského kontextu. 
V rámci projektu sa zameriavame predovšetkým na prekonávanie rodových stereotypov a rodovej nerovnosti vo vzdelávaní so zohľadnením rodu ako častej zložky viacnásobnej diskriminácie. Za týmto účelom upravujeme a aktualizujeme materiály na portáli www.ruzovyamodrysvet.sk, vytvárame nové materiály pre štúdium problematiky rodovej rovnosti vo vzdelávaní a ďalej šírime informácií, zabezpečujeme činnosť knižnice. Okrem toho pripravujeme informačný bulletin zameraný na aktuálne problémy rodovej rovnosti a nediskriminačných prístupov, ktorý zohľadní záujmy rôznych cieľových skupín. Realizované s finančnou podporou Úradu vlády SR v rámci Akčného plánu predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah je výlučne zodpovedný ASPEKT. Projekt je financovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu.

 

EQ-Train: Equality Training for Trainers

Dvojročný medzinárodný projekt EQ-Train: Equality Training for Trainers, ktorý sa začal v októbri 2008, je zameraný na profesijnú orientáciu. Vychádza z toho, že príčiny nerovnosti na trhu práce spočívajú okrem iného i vo výbere povolania, pri ktorom sa dostatočne nezohľadňujú finančné aspekty. V rámci ďalšieho vzdelávania tréneriek a trénerov, ako aj (výchovných) poradkýň a poradcov sa projekt EQ-Train usiluje o odovzdávanie poznatkov o rodovej (ne)spravodlivosti v odmeňovaní za prácu, ako aj o testovanie inovatívnych tréningových metód pre kariérne poradenstvo a profesijnú orientáciu. Na projekte spolupracujú: Netzwerk österreichischer Frauen- und Mädchenberatungsstellen (Rakúsko), ASPEKT (Slovensko),  SOFIA - Institute for Holistic and Applied Social Research (Rakúsko), Gender Studies, o.p.s.(Česká republika),  I.C.M. - Instituto Canario de la Mujer (Španielsko),CRAMARS (Taliansko) a strategickí partneri z Rakúska podporujúci projekt: Bundeskanzleramt Österreich/Frauen, Abt. II/3,GleichbehandlungsanwaltschaftBundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur, Abt. für geschlechtsspezifische Bildungsfragen,BundesarbeiterkammerArbeitsmarktservice Österreich, Abt. Arbeitsmarktpolitik für Frauen. Jednou z aktivít projektu sú projektové ňjúvinky: 

Ňjúvinky z EQ-Train 1/2009

Ňjúvinky z EQ-Train 2/2009

Ňjúvinky z EQ-Train 3/2010

Ňjúvinky z EQ-Train 4/2010 

Kvíz o odmeňovaní žien a mužov

Leták o odmeňovaní žien a mužov

Viac informácii nájdete na webovej stránke projektu.

 

EU-Strategie Gender Budgeting

Tento projekt sa realizoval v období od 1. augusta 2008 do 30. júla 2009 v rámci programu EÚ Európa pre občianky a občanov: podpora aktívneho európskeho občianstva. ASPEKT bol jednou z partnerských organizácií tohto medzinárodného projektu, ktorý koordinovala Sieť rakúskych poradní pre ženy a dievčatá (Netzwerk österreichischer Frauen- und Mädchenberatungsstellen).

Cieľom projektu bolo informovanie občianok a občanov, najmä členiek ženských organizácií v zúčastnených krajinách (Rakúsko, Nemecko, Rumunsko, SR, ČR) o význame, postupoch a účinkoch stratégie rodového rozpočtovania (gender budgeting) ako súčasti stratégie uplatňovania rodového hľadiska (gender mainstreaming).

Webová stránka projektu EU-Strategie Gender Budgeting prináša študijné a informačné materiály o rodovom rozpočtovaní v nemčine, angličtine i češtine.

 

Agentky 008

Hlavným cieľom projektu Agentky 008 sa pripravujú, financovaného z prostriedkov Slovensko-českého ženského fondu, bolo rozvíjanie knižnice ASPEKTU a doplnenie jej knižničného fondu. Od februára 2008 do marca 2009 sa konali stretnutia, ktorých cieľom bolo zvýšiť záujem predovšetkým mladých ľudí o feministické a rodové témy. Jedným z výsledkov projektu boli profily žien, ktoré vytvorili účastníčky a účastník stretnutí a ktoré sme prezentovali na oslavách Medzinárodného dňa žien. Informácie z medailónikov sme doplnili aj do internetovej encyklopédie Wikipedia, aby boli prístupné širokej verejnosti.

 

Histórie žien

Cieľom tohto projektu je uplatňovanie rodovo citlivého prístupu v rôznych vedných disciplínach, najmä v histórii, literárnej vede, filozofii a ď., ako aj jeho ďalšia popularizácia. Súčasťou projektu je zber materiálov, publikačné výstupy a séria pracovných stretnutí. Texty z pravidelných pracovných „strednutí“/stretnutí v knižnici Aspektu sú dostupné vo webzine ASPEKTin. Projekt sa odvíja z posledného papierového čísla časopisu ASPEKT, ktoré sa venovalo histórii a príbehom žien. Pokračujúce príbehy žien, písané ženami, predstavuje aj beletria vydávaná v knižnej edícii Aspektu. Vyvrcholením projektu a hľadaním ďalších perspektív práce v oblasti odhaľovania, novointerpretovania, čítania, písania, rozprávania, znovuprežívania, akceptovania… histórií žien bola konferencia, ktorá sa uskutočnila 20. a 21. októbra 2006 v Bratislave.

 

ruzovyamodrysvet.sk pinkandblueworld.sk

Pod týmto názvom sa skrýva projekt Rodová senzibilizácia vo vzdelávacom procese na základných a stredných školách ako príprava budúcej desegregácie povolaní, realizovaný v období marec 2005 - marec 2008 v rámci Iniciatívy Spoločenstva Equal z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu. Projekt pokračuje v línii rodovo citlivej pedagogiky, ktorej rozvíjanie začalo pod záštitou Nadácie Heinricha Bölla. Na projekte sa podieľajú štyri členské organizácie rozvojového partnerstva - Aspekt (vedúca partnerka, Bratislava),Občan a demokracia (Bratislava), Škola základ života, n. f., pri ZŠ Gorkého 21 (Trnava), Bábkové divadlo na Rázcestí (Banská Bystrica) - a ďalšie spolupracujúce organizácie, ako aj jednotlivkyne a jednotlivci.

Projekt ruzovyamodrysvet.sk predstavuje pestrú zbierku aktivít zameraných na rodovo citlivú pedagogiku, teda aj na narúšanie ružového a modrého sveta stereotypov. Jeho súčasťou je o. i. edukačná činnosť (semináre ďalšieho vzdelávania pre pedagogické pracovníčky a pracovníkov, pilotný projekt na vybranej základnej škole, podujatia pre verejnosť, spolupráca s Pedagogickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave, s Fakultou humanitných vied a Pedagogickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, festival Nová Eva, kluby EQ, scénické čítania, prezentácie kníh, príprava didaktických listov atď.), ale aj sprevádzajúci výskum, či nadnárodná spolupráca, v rámci ktorej sa na Slovensko dostanú mnohé vyskúšané postupy a metódy v oblastiach ako napríklad rodový audit, vnímanie rodových rozdielov v odmeňovaní, kampane na desegregáciu „ženských“ a „mužských“ profesií a podobne.

 

Ako súčasť publikačnej a kampaňovej činnosti projektu sme pre druhé vydanie pripravili knihu Ružový a modrý svet. Okrem tejto publikácie pripravujeme ďalšie výstupy v podobe kníh a CD-romov, študijné materiály, učebné pomôcky a i.

Projekt ruzovyamodrysvet.sk sa zameriava predovšetkým na scitlivenie rodového vedomia učiteliek a učiteľov a na zvýšenie ich odbornosti. Rodovo citlivý prístup v pedagogickej teórii a praxi je jedným zo základných predpokladov skvalitnenia výchovného a vzdelávacieho procesu na základných a stredných školách. Náš projekt však nie je určený len školám, ale aj všetkým deťom a ich dospelým.

Viac čítajte vo webzine ASPEKTin.

pinkandblueworld.sk

 

Rodové infobalíčky

Sú to súbory informácií, týkajúce sa rodových aspektov verejného života. Štyri elektronické vydania v roku 2005 sa zaoberajú témami politickej participácie žien, sexuálnych a reprodukčných práv žien, postavenia žien na pracovnom trhu a tvorby tzv. rodinných a ženských politík. Distribuujú sa predstaviteľkám a predstaviteľom verejného života, zástupkyniam a zástupcom médií, organizáciám zaoberajúcim sa rodovou problematikou a zainteresovanej verejnosti.

Rodový infobalíček 1/2005 - Rod a verejný život" (pdf, 850 kB)
Rodový infobalíček 2/2005 - Sexuálne a reprodukčné práva žien (pdf, 1 MB)
Rodový infobalíček 3/2005 - Ženy na trhu práce (pdf, 930 kB)
Rodový infobalíček 4/2005 - Ženy na trhu práce II (pdf, 800 kB)

Rodové infobalíčky nájdete aj v špeciálnej rubrike webzinu ASPEKTin.

 

Načo je ženám EÚ?

Cieľom medzinárodného projektu Ženy vo voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2004 bolo upriamenie pozornosti verejnosti na postupy, programy a legislatívu EÚ, ktoré možno využívať na presadzovanie rodovej rovnosti. ASPEKT k eurotéme vydal knižné publikácie

a zorganizoval medzinárodnú konferenciu, uskutočnil prieskumy a zhromaždil relevantné informačné materiály. Všetky sú dostupné na webovej stránke info-doku centra.

Publikáciu Ako uplatňovať rodové hľadisko. Aspekty stratégie EÚ (2002) si môžete vo formáte PDF (1,54 MB) stiahnuť z digitálnej knižnice nadácie Friedrich-Ebert-Stiftung.

Na ceste do Európskej únie. Sprievodkyňa nielen pre ženy (2003)

Barbara Stiegler: Ako uplatňovať rodové hľadisko. Aspekty stratégie EÚ (2002)

 

Rodová dimenzia predvstupovej pomoci Európskej únie

ASPEKT v spolupráci s Gender Studies, Praha, realizoval v rokoch 2004-2005 rodový audit predvstupovej pomoci EÚ.

Zistenia ukazujú, že problematike rovnosti šancí sa pri poskytovaní tejto pomoci nevenovala žiadna pozornosť ani na úrovni formulovania národných priorít, ani na úrovni podporených projektov. Projekt monitoroval aj postoje k rovnosti príležitostí a informácie, ktoré majú k dispozícii zástupkyne a zástupcovia agentúr pracujúcich so štrukturálnymi fondmi. Informovanosť zainteresovaných je, žiaľ, minimálna a zapojenie rodových indikátorov do projektov je často veľmi formálne. Správa formuluje odporúčania, ako tento stav zmeniť.

Záverečná správa v anglickom jazyku (pdf, 1,26 MB)
Slovenská časť záverečnej správy v slovenskom jazyku (pdf, 642 kB)
Zhrnutie v slovenskom jazyku (pdf, 111 kB)

 

ASPEKT má 10+

Počas troch novembrových dní v roku 2003 ASPEKT spolu so svojimi spolupracovníčkami, spolupracovníkmi, sympatizantkami, sympatizantmi oslávila desať rokov svojej existencie. Dokumentáciu z tohto podujatia a samotný príbeh viac než desaťročnej činnosti Aspekty vo faktoch i obrazoch nájdete na jej webovej stránke.

 

A VEĽA INÝCH PROJEKTOV PRED TÝMTO PAMÄTNÝM DÁTUMOM

AttachmentSize
Zmluva_MPSVaR_ ASPEKT_2013.pdf2.08 MB
FPU_logo1_modre (2).jpg724.6 KB
SCZF logo.jpg78.72 KB