Stanovisko teológov k referendu 7. 2. 2015

1. Etické zásady spoločnosti sú výsledkom zložitého procesu interpretácie historických skúseností a deklarovaných ideálov. Uvedomujeme si, že občianska spoločnosť s rastúcim bohatstvom kultúrnych a náboženských tradícií musí vedieť vytvoriť priestor pre spolužitie rôznych etických zásad. Tento priestor však nemožno tvoriť hlasovaním v referende. Ako stabilný a bezpečný priestor pre všetkých ľudí dobrej vôle môže vzniknúť len v procese trpezlivej diskusie o rôznych interpretáciách ľudských dejín.

2. Referendum je misijne kontraproduktívne a kompromituje zvesť evanjelia Ježiša Krista v očiach spoločnosti. Poslaním kresťanov je šírenie zvesti, ktorá je ponukou pre každého človeka. Tento nástroj slúži na prezentovanie hodnôt, ktoré dokážu transformovať spoločnosť len vtedy ak si ľudí získajú na základe ich slobodného rozhodnutia. Cesta skratiek a autoritatívnych rozhodnutí v prospech kresťanských hodnôt sa už viackrát v minulosti ukázala ako zlá a poškodzujúca samotnú vec Kristovho evanjelia.

3. Rany spoločnosti nemôže zaceliť strach a nenávisť. Uvedomujeme si, že naša spoločnosť čelí mnohým výzvam, v ktorých ako kresťania zlyhávame. Kríza rodinných hodnôt je jednou z nich. Túto ranu však nemôže zaceliť presúvanie zodpovednosti na iných a účelové pestovanie strachu a odporu voči ľuďom a skupinám, ktoré sa nám javia ako príčina problémov. Tieto rany môže zaceliť len odvaha porozumieť procesom, ktoré sa v našej spoločnosti odohrávajú a hľadať láskavé riešenia na preklenutie rozdielov.

V Bratislave, 30. januára 2015.
Mgr. Ondrej Prostredník, PhD., Katedra Novej zmluvy, Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
doc. Mgr. František Ábel, PhD., Katedra Novej zmluvy, Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Dr. h. c. prof. ThDr. Igor Kišš, evanjelický teológ, bývalý dekan Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

 

Stanovisko zverejnil webový portál JeToTak.sk, kde si môžete prečítať zoznam teológov a teologičiek, ktoré sa stotožnili so znením stanoviska.

Ako citovať tento článok:

red. Stanovisko teológov k referendu 7. 2. 2015 In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 03/02/2015. Získané 14/06/2024 - 02:00. Dostupné na http://aspekt.sk/node/2338