O (rodovo vyváženom) jazyku

846ASPEKTin jar 2015 _ ŠTUDUJEME _ JAZYČNICINA internetová knižnica _ Čítajte odborné štúdie i celé knižné publikácie zaoberajúce sa problematikou rodu a jazyka, ktoré sú voľne dostupné na internete. V našej internetovej knižnici nájdete tipy na zaujímavé odborné publikácie v slovenskom, českom, nemeckom i anglickom jazyku spolu s krátkymi anotáciami a linkami odkazujúcimi na plné znenie textov.

Ako môžeme jazykom konať? Je jazyk len odrazom našich myšlienok alebo nástrojom utvárania spoločenskej reality? Čo je rodovo vyvážený jazyk a prečo je dôležitý?

 

VAŠÁT, Petr: Tělo, gender, jazyk aneb Být či nebýt gentleman? In AntropoWEBZIN, č. 1, 2008, s. 72 – 77.
Ako sa v jazyku utvára vzťah medzi ženami a mužmi, resp. medzi „mužským“ a „ženským“? Aké hierarchie sa medzi týmto dvoma pojmami ustanovujú a ako sa tieto hierarchie stelesňujú? Čítajte esej Petra Vašáta o konštruktívnej povahe jazyka nielen v ideologickej, ale aj materiálnej realite. Celý text nájdete TU.

***

VALDROVÁ, Jana: Jak jazyk zabíjí image odbornice. In Gender, rovné příležitosti, výzkum, roč. 6, č. 2, 2005, s. 1 – 2.
Doktorka Jazyčnatá či doktor Jazyčnatá? Senior manažér či manažérka? Ako môže jazyk vo verejnom priestore zneviditeľňovať ženy a ich prínos v sledovaných oblastiach spoločenského života, napr. vo vede či politike? Čítajte komentár a reflexiu Jany Valdrovej spolu s užitočnými tipmi, ako elegantne a nerušivo používať rodovo vyvážené vyjadrovanie v českom jazyku. Štúdiu nájdete TU.

***

KALNICKÁ, Zdeňka: Genderovanost filozofického kánonu a textové "strategie" marginalizace filozofek. In Sociologický časopis, roč. 45, č. 4, 2009, s. 809 – 833.
Profesorka filozofie Zdeňka Kalnická sa vo svojej štúdii zaoberá problematikou zneviditeľňovania filozofiek vo filozofickom kánone. Vychádza z predpokladu, že história filozofie, ako ju dnes poznáme, je určitým druhom sociálnej konštrukcie, rozprávaním. Vo filozofickom kánone tak možno sledovať rôznorodé jazykové a textové stratégie, ktorých prostredníctvom sa niektoré skutočnosti zvýznamňujú, zatiaľ čo iné sa popierajú, bagatelizujú a vylučujú z centra pozornosti. Spôsob, akým sa v rôznych verziách histórie filozofie (ne)hovorí o filozofkách a ich diele, významne vplýva na to, čo o významných filozofkách a ich diele (ne)vieme. Prečítajte si teoretické rozpracovanie problematiky konštruovania filozofického kánonu spolu s analýzou piatich učebníc filozofie v českom jazyku TU.

***

KUBRICKÁ, Jana: Trend genderové korektnosti v učebnicích cizích jazyků. In MAŇÁK, Josef – KLAPKO, Dušan (ed.): Učebnice pod lupou. Paido: Brno 2006, s. 107 110.
Učebnice predstavujú jeden zo základných nástrojov, ktorých prostredníctvom možno ďalej reprodukovať alebo naopak eliminovať rodové stereotypy. Akým spôsobom sa v učebniciach anglického jazyka vykresľujú ženy a muži a akým jazykom ich učebnice opisujú a pomenovávajú, analyzuje štúdia Jany Kubrickej, ktorú si môžete prečítať TU.

***

IRMEN, Lisa – LINNER, Ute: Reprezentace genericky maskulinních názvů osob. In Gender, rovné příležitosti, výzkum, roč. 12, č. 2, 2012, s. 3 – 11.
Ako vplýva používanie generického maskulína na to, či si predstavujeme ženy alebo mužov? Záleží na tom, či skupinu učiteliek a učiteľov označíme jednoducho ako „učitelia“? Skutočne si ľudia, ktorí nás počúvajú, predstavia rovnako učiteľky ako učiteľov? Prečítajte si český preklad prehľadovej štúdie nemeckých autoriek Lisy Irmen a Ute Linner TU.

 

Zoznam článkov je súčasťou on-line publikácie ASPEKTin 2015 – NEtlačený výber z textov www.aspekt.sk. Tentoraz sa naša kolektívna editorka a autorka JAZYČNICA rozhodla pre virtuálnu podobu aktualizovaného výberu a ponúka rozsiahly, tematicky štruktúrovaný výber textov z rovnomenného feministického webzinu na www.aspekt.sk, ktoré sa najrôznejšími spôsobmi (do)týkajú diskutovanej témy inkluzívneho, rodovo vyváženého používania jazyka.

Ako citovať tento článok:

red. O (rodovo vyváženom) jazyku In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 04/03/2015. Získané 23/05/2024 - 17:41. Dostupné na http://aspekt.sk/node/2393