Kritický pohľad na rody a sexuality v psychológii

Ako prispieva psychológia k patologizácii žien či k marginalizácii a vylučovaniu určitých sexualít? Ako sa v psychologickej teórii a výskume reprodukujú rodové hierarchie, heterosexizmus a homofóbia? Ako môže psychologické poradenstvo a terapia podporovať a nanovo ustanovovať rodové nerovnosti? A ako možno preformulovať psychologické prístupy tak, aby prispievali k utváraniu spravodlivejšej spoločnosti?

1011

Odpoveď na tieto a mnohé ďalšie otázky nájdete v nových knihách v knižnici ASPEKTU. Monografia Kapitoly z poradenskej psychológie, ktorú edične zostavila psychologička Hana Smitková, je na Slovensku prvou ucelenou publikáciou z oblasti poradenskej psychológie od roku 1987. Okrem všeobecných informácií o rôznych prístupoch v psychologickom poradenstve prináša aj kapitolu o rode v poradenstve, ako i kapitolu o poradenstve pre LGBT ľudí. 

Hana Smitková a Andrej Kuruc sa vo svojom texte Rod v psychologickom poradenstve zaoberajú predovšetkým otázkou implicitných predsudkov poradkýň a poradcov, ktoré prispievajú k reprodukcii rodových stereotypov v poradenskom procese a k disciplinovaniu klientiek a klientov podľa rodových rolí. Načrtávajú tiež možnosti feministickej psychoterapie a rodovo citlivého poradenstva, prostredníctvom ktorých možno prekračovať neuvedomované predpojatia vstupujúce do poradenského procesu.

Kapitola autorskej dvojice Jany Kašákovej a Borisa Sopka – Psychologické poradenstvo v práci s LGBT menšinami – sa sústreďuje na problematiku poradenstva pre LGBT ľudí najmä z praktického hľadiska. Autorka a autor sledujú faktory vstupujúce do poradenského procesu s LGBT ľuďmi a špecifikujú poradenské prístupy, ako aj etický rámec práce s touto klientelou.

Rozhodnutím editorky, ktorá zahrnula do publikácie uvedené kapitoly, vznikla na Slovensku ojedinelá situácia. Uvažovanie o rodoch a sexualitách sa výnimočne stalo integrálnou súčasťou učebnice psychológie. 

 
Okrem tejto publikácie si môžete v knižnici ASPEKTU prečítať ďalšie knihy, ktoré sa zaoberajú problematikou rodov a sexualít v psychológii: Napríklad The Gender of Psychology (Tamara Shefer, Floreta Boonzaier, Peace Kiguwa /ed./), ktorá sa sústreďuje predovšetkým na kritické preskúmanie teoretických východísk psychológie, alebo knihu Handbook of the Psychology of Women and Gender, ktorú editorsky zostavila jedna z priekopníčok v oblasti feministickej psychológie Rhoda K. Unger.
 
 
 
Ako citovať tento článok:

red. Kritický pohľad na rody a sexuality v psychológii In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 04/02/2015. Získané 23/05/2024 - 18:36. Dostupné na http://aspekt.sk/node/2522