Sexistický kix – pilotný ročník anticeny proti sexizmu v reklame

Mimovládna organizácia Aliancia žien – Cesta späť spustila webovú stránku www.sexistickykix.sk, ktorej prostredníctvom môže široká verejnosť pranierovať sexistickú reklamu vo verejnom a internetovom priestore na Slovensku. Na stránke môže ktokoľvek do 7. marca nominovať na anticenu Sexistický kix reklamy, ktoré znevažujú a diskriminujú ľudí na základe príslušnosti k ženskému či mužskému rodu. O udelení anticeny rozhodne hlasovanie verejnosti a odbornej poroty. Zadávateľ reklamy s najvyšším počtom hlasov sa stane držiteľom anticeny, ktorá vznikla so zámerom kriticky poukázať na sexizmus ako chybu v reklame i spoločnosti a upozorniť na dôsledky sexistického znevažovania pre reálne životy ľudí, najmä žien. Partnerkami pilotného ročníka hlasovania o anticene Sexistický kix sú Rada pre reklamu, česká mimovládna organizácia NESEHNUTÍ a slovenská feministická organizácia ASPEKT.

Organizátorka antiocenenia Aliancia žien – Cesta späť sa venuje riešeniu problematiky násilia páchaného na ženách. O súvislostiach medzi sexizmom v reklame a násilím hovorí riaditeľka Katarína Farkašová: „Rodovo podmienené násilie je dôsledkom nerovnovážneho postavenia žien a mužov v spoločnosti. Spoločnosť napriek tomu často zatvára oči pred rôznymi formami diskriminácie žien, a to aj v reklame. Sexizmus, ako aj ďalšie formy diskriminácie v reklamách, sa pritom vo verejnom priestore bežne objavujú ako normálne a beztrestné.“

Do hlasovania o anticenu Sexistický kix môže verejnosť nominovať všetky reklamy, ktoré znevažujú a diskriminujú ľudí na základe pohlavia, resp. na základe ich príslušnosti k ženskému či mužskému rodu, alebo aj na základe odmietania takejto príslušnosti. Ide napríklad o zobrazovanie ženského tela ako sexuálneho objektu, navyše bez akéhokoľvek súvisu s propagovaným produktom, ako aj o iné formy ponižujúcich rodovo stereotypných zobrazení.

Anticena pranierujúca sexistickú reklamu sa v rámci prebiehajúceho pilotného projektu už prezentovala pod iným názvom, ktorý parafrázoval názov známej súťaže reklamnej kreativity organizovanej Klubom reklamných agentúr Slovenska, Art Directors Clubom a mesačníkom Stratégie. Proti takémuto použitiu danej značky sa však ohradil prezident KRASu Róbert Slovák. Keďže spoluprácu s Radou pre reklamu, ako aj s KRASom považujeme za dôležitú pre účinnú kritiku prejavov sexizmu a iných foriem diskriminácie v reklame, dohodli sme sa spoločne na zmene názvu anticeny. R. Slovák privítal anticenu Sexistický kix slovami: „Som rád, že vznikla iniciatíva podobná českému Sexistickému prasátečku a myslím si, žiaľ, je u nás potrebná. Cieľom KRASu je dlhodobo zvyšovať úroveň reklamy na Slovensku a podpora tejto aktivity je pre mňa prirodzeným nadviazaním na našu prácu na poli etiky, ktorú ako aktívny člen Rady pre reklamu presadzujeme. Verím, že si nezodpovední klienti a agentúry vezmú k srdcu tento apel na etický rozmer reklamy a budú sa hanbiť, ak túto cenu získajú.“

Sexistické reklamy môžete nominovať na anticenu prostredníctvom webovej stránky sexistickykix.sk do 7. marca 2016. Po tomto termíne rozhodne o držiteľovi alebo držiteľoch Sexistického kixu široká verejnosť a odborná porota. Výsledky budú vyhlásené v apríli 2016. Projekt voľne nadväzuje na skúsenosti úspešnej súťaže, ktorú v Českej republike pod názvom Sexistické prasátečko organizuje občianske združenie NESEHNUTÍ. Veríme, že po pilotnom ročníku slovenskej anticeny budú nasledovať ďalšie.

Ako citovať tento článok:

red. Sexistický kix – pilotný ročník anticeny proti sexizmu v reklame In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 25/02/2016. Získané 17/07/2024 - 12:42. Dostupné na http://aspekt.sk/node/2586