Politici chcú položiť na oltár predvolebnej kampane životy a telá žien

Poslanci a poslankyne predložili do parlamentu štyri legislatívne návrhy, ktorých dôsledkom by bolo obmedzenie prístupu žien k bezpečnej a legálnej interrupcii. Napriek tomu, že v dôvodových správach ospravedlňujú navrhované zmeny aj naoko ušľachtilými cieľmi ako ochrana detí, žien či zlepšenie inštitútu utajeného pôrodu, v skutočnosti ide o ďalší pokus kontrolovať životy žien. Rozhodnutie, či pokračovať v tehotenstve, je veľmi intímne, je zásahom do tiel i životov, ovplyvňuje ho množstvo okolností, ktoré nepoznáme. Poslanci nemajú dôvod ani právo rozhodovať za ľudí, ktorých sa najviac dotýka. Je dôležité, aby ženy mali dostatok času a čo najlepšie podmienky vykonať svoje rozhodnutie zodpovedne a bez ovplyvňovania vonkajšími aktérmi. Preto v sobotu 14. septembra 2019 organizujeme pochod za rešpektovanie sexuálnych a reprodukčných práv, ktorý sa začne o 16.30 hod. na Námestí v SNP v Bratislave.  

Štyri legislatívne návrhy predstavujú rôzne formy obmedzení. Jeden návrh sa usiluje dosiahnuť, aby ženy boli nútené vypočuť si konkrétne znenie „poučenia“ pred tým, ako sa rozhodnú, či pokračovať v tehotenstve. Predložený text však zavádza, manipuluje a emocionálne vydiera ženy v situácii, keď sú postavené pred neľahkú životnú voľbu. Nazývať ho pomocou je pokrytecké. Tento návrh zákona zároveň stanovuje, aby si ženy staršie ako 40 rokov hradili náklady na interrupciu v plnej výške, čo mnohým, predovšetkým sociálne ohrozeným skupinám a ženám žijúcim v násilných vzťahoch, prakticky znemožní podstúpiť zákrok. Ďalšie dva návrhy by znamenali skrátenie lehoty na vykonanie interrupcií na 7, resp. 8 týždňov, čo z biologických i administratívnych dôvodov zabráni mnohých ženám podstúpiť interrupciu legálne. Posledný návrh by umožnil vykonať interrupcie len v štyroch prípadoch: v prípade ohrozenia zdravia a života ženy, ak by bolo tehotenstvo dôsledkom trestného činu alebo ak by bol plod vážne poškodený. Z dvoch legislatívnych návrhov vyplýva, že o umelé ukončenie tehotenstva by nemohli žiadať „cudzinky“, pokiaľ by nebolo ohrozené ich zdravie a život, prípadne vývoj plodu. Návrhy obsahujú ďalšie problematické časti, zhrnuli sme len niekoľko ich najvážnejších nedostatkov. Bez ohľadu na formu obmedzenia či predstierané dobré úmysly akékoľvek sprísnenie súčasného – už aj tak problematického – stavu môže ublížiť mnohým ženám v ťažkej životnej situácii, ohroziť ich fyzické a duševné zdravie či život.

Zo skúseností zo zahraničia vieme, že stigmatizovanie a kriminalizovanie interrupcií nevedie k zníženiu ich celkového počtu, ale k rozšíreniu nebezpečných a nelegálnych zákrokov. Tie ohrozujú najmä ženy, ktoré nemajú finančné prostriedky na cesty do zahraničia či do vzdialených miest a na starostlivosť v súkromných zariadeniach. Obmedzenie prístupu k interrupcii najviac dopadá na tie najzraniteľnejšie skupiny. Postupné okliešťovanie reprodukčných a sexuálnych práv je forma diskriminácie, ktorá má dlhotrvajúci negatívny vplyv na životy žien, rodín a na celú spoločnosť.

Aj naším cieľom je znižovať počet interrupcií, ale to sa na Slovensku deje dlhodobo bez obmedzení a zákazov. Najlepším spôsobom, ako pokračovať v tomto trende, je zaviesť kvalitnú sexuálnu výchovu, poskytovať nezaujaté informácie o plánovanom rodičovstve, zabezpečiť antikoncepciu hradenú zo zdravotného poistenia a dostupnú pre všetky ženy, ako aj predchádzať všetkým formám rodovo podmieneného násilia vrátane sexuálneho násilia. Potrebujeme prejaviť pochopenie a solidaritu so ženami, ktoré sa o tehotenstve rozhodujú. Urobme všetko pre to, aby boli ekonomické, pracovné a sociálne prekážky, ktoré ich nútia robiť ťažké rozhodnutia, odstránené.

Postupné snahy obmedzovať reprodukčné práva sú rodovo podmienenou diskrimináciou na spoločenskej úrovni. Odmietame toto inštitucionalizované násilie, preto sa stretneme v sobotu 14. septembra o 16.30 hod. na Námestí SNP v Bratislave. Povieme NIE snahám položiť na oltár predvolebnej kampane životy a telá žien. Postavíme sa za spoločnosť, ktorá bude rešpektovať a napĺňať práva všetkých ľudí – vrátane žien a ďalších ľudí s maternicou, ľudí zo sexuálnych, etnických a iných menšín. Postavíme sa za spoločnosť, ktorá bude rešpektovať a napĺňať všetky práva vrátane sexuálnych a reprodukčných práv.

 

Povstanie pokračuje, ASPEKT, Možnosť voľby 

12. septembra 2019, Bratislava

Ako citovať tento článok:

red. Politici chcú položiť na oltár predvolebnej kampane životy a telá žien In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 11/09/2019. Získané 17/07/2024 - 12:08. Dostupné na http://aspekt.sk/node/3117