Odpoveďou na nezmyselné obvinenia je naša dlhodobá práca

Vyjadrenie k tlačovej správe Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vydalo tlačovú správu, v ktorej neoprávnene spochybňuje prácu a financovanie mimovládnych organizácií ASPEKT, Možnosť voľby a Aliancia žien, ako aj ich predstaviteliek. Našou odpoveďou je takmer tridsať rokov práce v oblasti rodovej rovnosti:

Organizácia ASPEKT pôsobí v oblasti rodovej rovnosti od začiatku 90. rokov minulého storočia. Vydávame odbornú a feministickú literatúru, prevádzkujeme knižnicu, ktorá je prístupná verejnosti a ktorú využívajú predovšetkým študentky a študenti pri písaní prác. Teraz v období pandémie napríklad niektoré materiály skenujeme a posielame mailom alebo sprístupňujeme online, pretože nie je možné knižnicu fyzicky navštevovať, ale škola pokračuje ďalej v náročnej dištančnej forme a prístup k zdrojom je sťažený. V konzultáciách pokračujeme tiež online. Aj takýmto spôsobom sa usilujeme reagovať na súčasnú ťažkú situáciu.

Dlhodobo organizujeme odborné a popularizačné podujatia, prevádzkujeme webové stránky, ktoré využívajú napríklad ľudia pracujúci vo vzdelávaní, médiá, študentky a študenti či širšia verejnosť. Venovali sme sa napríklad téme prelínajúcich sa nerovností, históriám žien, rodovo vyváženému používaniu jazyka, školstvu, nerovnému odmeňovaniu, násiliu páchanému na ženách a deťoch... Našou odpoveďou na nezmyselné obvinenia ministerstva je naša dlhodobá práca.

Vo všetkých projektoch i mimo nich zdôrazňujeme potrebu kontinuity a udržateľnosti, čo dokazujeme našou činnosťou, ktorá sa začala ešte pred oficiálnou registráciou organizácie na začiatku 90. rokov. Zároveň považujeme za potrebné povedať, že táto udržateľnosť stojí predovšetkým na dobrovoľníckej práci mnohých ľudí.

O činnosti ASPEKTU pravidelne informujeme, zdroje aj výšku finančnej podpory zverejňujeme v správach o činnosti na stránke www.aspekt.sk. Tam si ktokoľvek môže pozrieť, čo sme za tie roky aj za minimálnej podpory zo strany ministerstva práce, dobrovoľnícky a v spolupráci s inými organizáciami a inštitúciami robili.

Zakladateľka prvej feministickej organizácie ASPEKT Jana Cviková uviedla: „S ministerstvom som spolupracovala napríklad na prvej celonárodnej kampani proti sexuálnemu násiliu Pretože hovorím nie. Expertízu v tejto oblasti som získala počas dlhoročného pôsobenia v ASPEKTE a spoluprácou s ďalšími mimovládnymi organizáciami (o. i. Alianciou žien či Možnosťou voľby), ktoré už od druhej polovice 90. rokov bez akejkoľvek podpory ministerstva otvárali tému násilia páchaného na ženách na Slovensku, a to aj prvou celoslovenskou kampaňou Piata žena. Nerozumiem, prečo by malo prekážať, že som teraz dostala zaplatené za kvalifikovanú prácu, ktorú som dlhé roky predtým robila a dodnes v prípade potreby robím dobrovoľnícky – aj pre štátne inštitúcie.“ 

Pravidlá prideľovania štátnych dotácií určuje zákon a z neho vyplývajúce kritériá na hodnotenie a posudzovanie žiadostí zverejnené na webovej stránke ministerstva práce. Podľa týchto platných kritérií bola pôvodne posudzovaná aj žiadosť ASPEKTU na rok 2020, ktorá sa zameriavala na 100. výročie volebného práva žien a bola odbornými posudzovateľmi alebo posudzovateľkami vysoko hodnotená. Je otázka na ministerstvo, či postupovalo podľa zákona a platných pravidiel, keď uplatnilo pri rozdeľovaní žiadostí nové, dovtedy neznáme kritériá, oprávnenosť a zmysluplnosť ktorých je navyše otázna.
 

Ako citovať tento článok:

red. Odpoveďou na nezmyselné obvinenia je naša dlhodobá práca In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 21/01/2021. Získané 25/07/2024 - 17:28. Dostupné na http://aspekt.sk/node/3286