Webové stránky a Aspektovské ňjúvinky v roku 2022

Správa o činnosti ASPEKTU

Aj v roku 2022 sme spravovali webové stránky www.aspekt.sk, ruzovyamodrysvet.sk a glosar.aspekt.sk.

Webový portál www.aspekt.sk prináša rôzne informácie dôležité z feministických a rodových aspektov. Hostí webzin ASPEKTin, ktorá je pokračovateľkou prvého feministického časopisu v slovensko-českom priestore Aspekt (1993 – 2004). Aj v roku 2022 sme sa prostredníctvom webzinu ASPEKTin usilovali posilňovať feministický diskurz v oblasti umenia, ako aj v ďalších oblastiach spoločnosti a politiky. Naším cieľom bolo a je nastoľovať a prehlbovať témy, ktoré sa dotýkajú najmä rodových vzťahov a života žien; nazerať na rozmanité témy z feministickej perspektívy a uplatňovať rod ako analytickú kategóriu, ktorá pomáha odhaľovať mocenské štruktúry spoločnosti. V súčinnosti s ďalšími aktivitami ASPEKTU, s ktorými je webzin úzko prepojený, sme sa tak usilovali nabúravať silnejúci neokonzervatívny diskurz a jeho rámce a zároveň predstavovať alternatívu k čoraz viac sa sprítomňujúcemu komerčnému popfeminizmu.

Jednou z kľúčových tém, ktoré v roku 2022 rezonovali v SR aj v zahraničí, bola ruská invázia Ukrajiny. Feministickú reflexiu vojnových konfliktov, násilia, maskulinity i bezpečnosti považujeme za dôležitú súčasť spoločenskej diskusie. Prostredníctvom literárnych textov I. Brežnej (z kníh Nevďačná cudzinka, Príbehy emigrantky) sme v tejto súvislosti reflektovali predchádzajúce koloniálne vojny Ruska alebo jazyk ako priestor rezistencie a slobody. Bezpečnosti vo vzťahu k štátom a hraniciam, ako aj vo vzťahu ku každodennosti – napr. materiálnemu zabezpečeniu, zdravotnej starostlivosti, rodovo podmienenému násiliu – sme sa venovali na MDŽ a v prepise diskusie Cítiš sa bezpečne?, ktorý ďalej prebrala a do angličtiny preložila organizácia Heinrich Böll Stiftung.

Ako sa krajiny stávajú pre ženy nebezpečnými, reflektovali rôzne texty: informačný text M. Mišičkovej o zabití Mahsi Amini a protestoch v Iráne; popularizačný článok M. Grančayovej o tom, ako pouličné umelkyne v Egypte počas Arabskej jari prostredníctvom grafiti tematizovali sexuálne násilie zo strany mužov aj štátu; kratšie texty a audiovizuálne materiály o sexuálnej a reprodukčnej spravodlivosti v SR. Po vražde z nenávisti voči LGBT+ ľuďom v Bratislave nadobudla téma bezpečnosti ďalší rozmer. Prostredníctvom úryvkov z kníh E. Badinter XY identita muža a bell hooks Feminizmus do vrecka sme poukázali na širšie prepojenie heteronormativity a násilia so stereotypnými predstavami maskulinity.

Venovali sme sa aj ďalším témam ako kolektívna pamäť, rodové aspekty práce v školstve či spolutvorba mesta. L. Grešáková a V. Mravčáková predstavili spôsoby scitlivovania priestorovej praxe prostredníctvom začleňovania hodnôt kritickej kartografie a feministických prístupov. A. Ostertágová priblížila situáciu žien pracujúcich v školstve na rôznych pozíciách a uviedla pracovné podmienky aj do súvislosti s problémami, ktorým školy čelia pri začleňovaní detí z Ukrajiny do vyučovacieho procesu. Z. Maďarová sa zase prostredníctvom divadelného predstavenia o Milade Horákovej a kritiky štátnych vyznamenaní pozrela na proces utvárania kolektívnej pamäti, ktorý je – podľa autorky – v súčasnosti tvorený predovšetkým príbehmi jednotlivých ľudí: hrdinov a/alebo obetí. Pri tejto príležitosti sme pripomenuli aj ďalší jej text, ktorý v utváraní historickej pamäti sleduje prepojenie konzervativizmu a antikomunizmu.

Publikovali sme viaceré reflexie kníh: Slavenka Drakulić: Teória smútku Milevy Einsteinovej (Zelený kocúr 2022), Dušo Martinčok: Niekto sa nájde (Zrejme 2022), Anna Grusková: Tichý pobyt na ulici Göllnerovej-Gwerkovej (Laputa/Literárna bašta 2022) a Iveta Škripková: Feministické divadlo a jeho slovenská cesta (Divadelný ústav 2022). Informovali sme o aktuálnom dianí – konferenciách, divadelných predstaveniach, prezentáciách kníh, literárnych podujatiach a pod.

V roku 2022 sme vo webzine ASPEKTin zverejnili 45 textov v celkovom rozsahu cca 165 NS. Stránku mesačne navštívilo v priemere viac ako 1 600 ľudí. Zverejňovali sme autorské články externých aj aspektovských autoriek. Redakčne sme upravili a sprístupnili staršie texty, ktoré vyšli v Knižnej edícii ASPEKT, upozornili sme na zaujímavé texty, kt. publikovali v iných médiách. Pracovali sme s novými autorkami (Grančayová, Grešáková,  Mravčáková) a obnovili sme predchádzajúce spolupráce (Mišičková). Interná práca s autorkami a textom je pre nás rovnako dôležitá ako ich publikovanie.

O aktuálnych aj nadčasových textoch na stránke sme informovali prostredníctvom bulletinu Aspektovské ňjúvinky: 3 informačné bulletiny Aspektovské ňjúvinky sme rozposlali na 1300 mailových adries. Všetky vydania informačných bulletinov nájdete v archíve Aspektovských ňjúviniek.

V spolupráci s Radoslavom Tomášom sme pracovali na novej webovej stránke, ktorá je nositeľkou webzinu ASPEKTin. Spustíme ju po testovacej fáze v roku 2023.

V roku 2022 sme naďalej zabezpečovali prístup k ďalším webovým stránkam: Stránka ruzovyamodrysvet.sk sa zameriava na rodovo kompetentnú pedagogiku. Ponúka materiály a podnety na štúdium i hru: videá z divadelných predstavení, diskusií a prednášok, informácie o rôznych vzdelávacích aktivitách, metodiky, tipy na študijnú literatúru, ako aj samotnú študijnú literatúru. Glosár rodovej terminológie prináša rodovú terminológiu v slovenskom jazyku.

O textoch z webových portálov sme pravidelne informovali aj na sociálnych sieťach: na facebooku ASPEKT sledovalo viac ako 4 400 ľudí a instagramový účet ASPEKTU sledovalo vyše 1 660 ľudí.

 

Ako citovať tento článok:

red. Webové stránky a Aspektovské ňjúvinky v roku 2022 In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 04/01/2023. Získané 23/07/2024 - 20:01. Dostupné na http://aspekt.sk/node/3565