Pamätná plaketa SAV pre Janu Cvikovú

Gratulujeme spoluzakladateľke ASPEKTU Jane Cvikovej k oceneniu jej dlhoročnej záslužnej práce. V stredu 25. októbra si prevzala Pamätnú plaketu Slovenskej akadémie vied „za vedeckovýskumné výsledky v oblasti feministickej literárnej vedy a za výnimočný celospoločenský význam, ktorý má jej priekopnícka práca v oblastiach feministických štúdií a používania rodovo inkluzívneho jazyka na Slovensku“. Tešíme sa z Janinho ocenenia aj pekného a presného opisu jej práce.

Vyberáme z laudácia SAV:
Jana Cviková patrí k priekopníckym osobnostiam ponovembrového feminizmu na Slovensku. Ovplyvnila niekoľko generácií žien na ceste k sebauvedomeniu a v boji za ľudské práva. Význam osobnosti Jany Cvikovej tkvie okrem jej neprehliadnuteľnej vedeckej, literárnovednej, práce v dopade jej činností na spoločnosť, jej zásluhy pre spoločnosť a kultúru sa teda dajú vnímať na troch rovinách: vedecko-výskumnej, občianskej a redakčno-vydavateľskej.
(...)
Význam vedeckej práce dr. Jany Cvikovej ďaleko prekračuje obzor literárnej vedy ako akademickej disciplíny a jej ťažisko je posunuté výrazne smerom k spoločenským i politickým aktivitám. Jej výsledky sa odrážajú v presvedčivých argumentoch a v expertízach, ktoré Jany Cviková – vďaka integrite a rešpektovanej autorite svojej osobnosti predkladá na verejnú diskusiu v oblasti politík rodovej rovnosti, ľudských práv, ale aj kultúrneho manažmentu. Domáci vedecký i verejný diskurz výrazne spoluutvára svojimi analýzami písomnej kultúry tak v jej každodenných mediálnych prejavoch, ako aj v oblasti estetickej tvorby, ktorá je jej profesionálnym východiskom. Cieľom jej vedeckého úsilia je kritická analýza uplatňovania moci, manipulatívnosti, diskriminácie a otvoreného i latentného násilia vo verbálnych a esteticky etablovaných písomných prejavoch. Dlhodobo vyvíja vedecké iniciatívy s občianskym impaktom, smerujúce od literatúry ku kritike každodenného jazyka a k tvorbe pozitívnych modelov etického správania. Je reprezentantkou domácej literárnej vedy a zároveň slovenskej kritickej inteligencie na domácich i zahraničných vedeckých, občianskych i politických fórach.

Foto: Martin Bystriansky, zdroj: https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=services-news&source_no=20&news_no=11488&fbclid=IwAR2-RydTpEd8l8G3TNXx3DXj6Z8aKq8tGU97zXyxiWNwtnpUZlqQ6ava4Zk 

 

 

Vypočujte si rozhovor Sone G. Lutherovej s Janou Cvikovou s názvom Feminizmus potrebuje k životu verejný diskurz, ktorý odznel v rámci cyklu Vedecký podcast SAV TU.

Ako citovať tento článok:

red. Pamätná plaketa SAV pre Janu Cvikovú In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 30/10/2023. Získané 14/06/2024 - 02:15. Dostupné na http://aspekt.sk/node/3578